Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de beques pels alumnes treballadors desocupats d'accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis 2018-2020

Ajuts i beques pels treballadors desocupats,alumnes de les accions formatives finançades pel SOIB o impartides per centres propis en el període 2018-2020: Podran sol.licitar beques per a persones amb discapacitat i ajuts de transport,manutenció, allotjament i manutenció, i per conciliació.

Persones destinatàries

1. Els treballadors que a l'inici de la formació estiguin desocupats i hagin finalitzat la formació impartida pel centre i que reuneixin els requisits de l'apartat 5 de l'annex 1 de la convocatòria.

2. Els alumnes que amb els mateixos requisits, estan en execució exclusiva de la pràctica professional en l'empresa.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data del registre de la sol.licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol.licitud de beques

Requisits

1. Els treballadors que a l'inici de la formació estiguin desocupats i que hagin finalitzat la formació impartida pel centre en el marc de les convocatòries d'accions formatives finançades pel SOIB i en els centres propis, poden rebre els ajuts prevists en la convocatòria d'acord amb les condicions que s'indiquen a l'apartat 5 de l'annex 1 de la mateixa.

2. L'alumne o alumna també té dret a aquesta beca o als ajuts, amb els mateixos requisits, durant l'execució exclusiva de la pràctica professional en l'empresa.

Documentació a presentar

- D30: Sol.licitud d'ajuts

- D52: Declaració responsable de dades bancàries

- D31: Declaració responsable de la renda

Per sol.licitar ajuts per a transport públic: Certificat d'empadronament o targeta de la demanda d'ocupació en cas que tengui el domicili en un municipi diferent d'aquell on s'imparteix l'acció formativa.

Per sol.licitar ajuts per a allotjament i manutenció: Contracte d'arrendament, factura d'hostalatge o qualsevol document acreditatiu.

Per sol.licitar ajuts per conciliació: Fotocòpia del llibre de família, certificat de convivència expedit per l'Ajuntament corresponent i el document D31. En cas de familiars dependents adjuntar el certificat de dependència expedit per la Direcció General de Dependència o òrgan competent.

Per sol.licitar beques per a dones víctimes de violència de gènere: Sentència condemnatòria o Resolució judicial de mesures cautelars o Ordre de protecció/informe del ministeri fiscal o informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats en es termes de la convocatòria.

Models:

Termini màxim

Els alumnes han de presentar la sol.licitud abans de que finalitzi l'acció formativa.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971784991 - Fax: 971784942

Observacions

En el cas de dones víctimes de violència de gènere poden presentar la sol.licitud al centre de formació o directament al SOIB.

L'entitat formativa ha de presentar al SOIB les sol.licituds recollides en el termini de 10 dies des de la finalització de l'acció formativa juntament amb la memòria justificativa.