Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma

Fomentar la creació d'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi, per mitjà dels programes següents:

— Programa I, promoció de l'ocupació autònoma de persones en demanda d'ocupació.

— Programa II, promoció de l'ocupació autònoma de persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Persones destinatàries

A) Programa I, les persones desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en l'oficina del servei públic d'ocupació corresponent que es constitueixin com a treballadors autònoms o per compte propi.

B) Programa II , persones joves de 16 a 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. Per als ajuts sol·licitats a l'empara del Programa I, ser persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació amb caràcter previ al començament de l'activitat.

2. Per als ajuts sol·licitats a l'empara del Programa II, ser persones joves de 16 a 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. L'edat de la persona sol·licitant s'ha de calcular en la data en què es doni d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi que correspongui de la Seguretat Social o en la Mutualitat del col·legi professional, dia en què hauran de tenir 16 anys com a mínim i ser menors de 30 anys.

3. Per a ambdós programes, s'han de reunir, a més, els requisits següents:

a) No haver estat d'alta com a autònom durant l'any anterior a la data d'inici de l'activitat, en el mateix o similar epígraf de l'impost d'activitats empresarials per al qual se sol·licita l'ajut.

b) Donar-se d'alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi que correspongui o mutualitat del col·legi professional. La data d'alta en aquests règims o en la mutualitat es considera com a data d'inici d'activitat i ha d'estar compresa en l'àmbit temporal establert en l'apartat quart, punt 1, d'aquesta Resolució.

4. Donar-se d'alta en l'impost sobre activitats econòmiques.

5. Estar domiciliats, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball, a les Illes Balears i dur-hi a terme l'activitat empresarial.

6. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució.

7. No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Documentació a presentar

a) Respecte del Programa I, la condició de persona en situació d'atur s'ha de justificar amb un certificat de l'oficina del servei públic d'ocupació que n'acrediti la inscripció com a desocupat. Pel que fa al Programa II, la condició de persona inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil s'ha de justificar amb un certificat de l'oficina del servei públic d'ocupació que n'acrediti la inscripció.

b) El requisit de no haver estat d'alta com a treballadora o treballador autònom en l'any anterior a la sol·licitud o al començament de l'activitat en el mateix epígraf o similar de l'impost d'activitats econòmiques o impost semblant per al qual se sol·licita l'ajut, s'ha d'acreditar mitjançant un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) Alta de la persona sol·licitant en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms, règim especial que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

d) Alta de la persona sol·licitant en l'impost d'activitats empresarials, en la qual consti la data d'inici de l'activitat i la localitat on s'exerceix.

e) DNI de la persona sol·licitant per acreditar que resideix en algun municipi de les Illes Balears i, si s'escau, certificat d'empadronament a l'efecte d'acreditar la seva residència en aquesta comunitat autònoma. Els certificats de viatge no es consideren vàlids a l'efecte de demostrar la residència.

f) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

g) Imprès de declaració de dades bancàries. El model corresponent es pot trobar a l'adreça electrònica següent: http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593

Models:

Termini màxim

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del tercer dia d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 6 d'octubre de 2017

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte
Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825

Observacions

El termini per iniciar i desenvolupar les activitats que es poden subvencionar ha de comprendre des de l’1 de setembre de 2016 fins al 30 de setembre de 2017

Tant la persona sol•licitant com el seu centre de treball han d’estar domiciliats a les Illes Balears i l’activitat s’ha de dur a terme en aquest mateix àmbit