LOGO CAIB
Contingut
24 octubre 2017| <9ªL> Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern envia a les organitzacions agràries un esborrany de les mesures de foment al sector afectat per la Xylella NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern envia a les organitzacions agràries un esborrany de les mesures de foment al sector afectat per la Xylella

\ Un pla de reestructuració de les plantacions de fruiters, la modificació del PDR i plans anuals de xoc, entre les mesures
\ Les mesures proposades concreten les propostes del sector en les mesa de seguiment de la Xylella i les meses sectorials
 
 
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha fet arribar, avui, a les organitzacions agràries les primeres propostes de foment del sector, afectat pel bacteri Xylella fastidiosa, que han sorgit de la Mesa de seguiment i de les meses sectorials de Vinya, Fruits Secs i Olivar per tal que es puguin acabar de consensuar.
 
Així mateix es comunica de manera formal, ja que el conseller Vicenç Vidal ja va informar el mateix dia al sector, que el 19 d’octubre passat es va aprovar a la Unió Europea la proposta de modificació de la Decisió d’Execució de la Comissió, sobre mesures per evitar la introducció i propagació de Xylella fastidiosa en el sentit de reconèixer tot el territori de les Illes Balears com a infectat. Per tant li seran d'aplicació les mesures de contenció i serà responsabilitat de l'estat membre, d’acord amb les propostes de la Comunitat Autònoma, definir quines seran les especies acceptades per a la plantació.
 
Les mesures de foment plantejades per minimitzar els efectes del bacteri passen per un pla de reestructuració de les plantacions de fruiters, una modificació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR), cobrir l’aportació estatal a la prima de fruits secs de closca i plans anuals de xoc amb tractaments fitosanitaris, a més d’ampliar la xarxa de finques col·laboradores per continuar amb la investigació i experimentació iniciada per la Conselleria.
 
Així, el Pla de reestructuració de fruiters destinat a plantacions d’ametller, garrover, albercoquer, figuera, i olivera recull una ajuda anual, per a l’any 2018, d’un milió d’euros provinent de l’Impost del Turisme Sostenible, tot i que aquesta quantitat es podria ampliar en funció de la demanda. L’objectiu és aconseguir entre 4.000 i 6.000 hectàrees de noves plantacions.
 
El Pla d'actuació es defineix a 10 anys amb l'objectiu principal d'aconseguir una reestructuració ordenada i gradual de les plantacions de fruiters. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte la necessitat de, per una banda, disposar de plançons suficients per abastir la demanda i, per l’altra, haver generat els suficients coneixements sobre el bacteri i les varietats resistents de manera que es prengui en cada cas la millor decisió possible.
 
Aquestes ajudes s'hauran de vincular al compliment de les Bones Pràctiques Agronòmiques per a la prevenció de Xylella fastidiosa publicades per la Conselleria.
 
Pel que fa a grans inversions en fruits secs que es puguin dur a terme en explotacions, es procedirà  a la modificació d’intensitat i criteris de selecció de la mesura 4.1 Inversions en Explotacions Agràries del Programa de Desenvolupament Rural. Aquesta modificació permetrà que les inversions relacionades amb noves plantacions de fruits secs puguin arribar al 60% d’intensitat en el finançament i que siguin inversions considerades prioritàries dins dels criteris de selecció de projectes.
 
D’altra banda, l’ajuda de la PAC als Fruits Secs era cofinançada els darrers anys amb una part provinent de la Unió Europea (uns 53 €/Ha, 1.000.000€ en total), una part provinent de l’estat (uns 9 €/Ha, 170.000€ en total) i una part provinent de la Comunitat Autònoma (uns 18€/Ha, 380.000€). El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient va transmetre el mes passat que no pagaria la seva part de la PAC 2016 corresponent a l’ajuda Nacional de Fruits de Closca. En vista al context actual de debilitat del sector i els problemes derivats de la Xylella, la Conselleria es farà càrrec de la part de l’ajuda de Fruits Secs que pertoca al Ministeri, uns 170.000€, a part dels 380.000€ que cada any assumeix amb pressupost propi.
 
Els Plans anuals de xoc per tractaments fitosanitaris ( convencional/integrada i eco) contra els vectors per a la protecció dels cultius, és una altra de les mesures que contempla la Conselleria durant la primavera de 2018 amb pressupost estimat de 168.532,10 €.
 
Per dur a terme aquest i altres tractaments es pretenen realitzar els següents assajos a noves finques col·laboradores, amb un pressupost estimat de 30.000 euros:
 
a) Avaluació de les diferents substàncies actives insecticides pel control dels vectors potencials als cultius afectats.
 
b) Avaluació substàncies actives bactericides als cultius afectats.
 
c) Avaluació de les Bones Pràctiques Agronòmiques als diferents cultius afectats.
 
d) Implantació de camps d’avaluació de resistència/tolerància/susceptibilitat de les diferents varietats de vinya.
 
Aquestes mesures s’hauran d’acabar de consensuar amb el sector als diferents espais de discussió creats a tal efecte.