LOGO CAIB
Contingut
31 març 2017| <9ªL> Conselleria de Presidència

Consell de Govern: L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ADAPTA LES MODALITATS DE COL·LABORACIÓ EN ACCIONS FORMATIVES I PROCESSOS DE SELECCIÓ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: L’ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ADAPTA LES MODALITATS DE COL·LABORACIÓ EN ACCIONS FORMATIVES I PROCESSOS DE SELECCIÓ

\ La normativa de l’EBAP s’adapta a les noves figures formatives que sorgeixen de la innovació en els processos de formació i selecció
\ En el cas dels docents, el canvi normatiu determina els períodes lectius i els que no ho són, referits a la col·laboració amb l’EBAP
 
El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de Decret de modificació del Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l’Escola Balear d’Administració Pública i s’aprova el barem de les indemnitzacions que se’n deriven.
 
Aquesta modificació suposa l’addició d’una nova disposició addicional i la modificació d’una ja existent, per tal d’adaptar la normativa als requeriments de l’Escola Balear d’Administració Pública, segons s’expressen en el seu Pla Estratègic 2015-2019, principalment pel que fa a les col·laboracions en els processos selectius i de provisió, a l’efecte d’evitar, d’aquesta manera, dispersions normatives.
 
La nova disposició addicional habilita la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per equiparar noves figures de personal col·laborador de l’EBAP amb les que estableix el Decret 62/2011, amb una proposta prèvia del Consell de Direcció de l’EBAP que justifiqui l’homologació.
 
D’aquesta manera la normativa de l’EBAP s’adapta a les noves figures formatives que sorgeixen de la innovació en els processos de formació i selecció de l’Escola. És el cas d’avaluadors de competències, coordinadors d’activitats molt diverses (grups de treball, comunitats d’aprenentatge, grups de discussió, publicacions, etc.), professors de cursos de la modalitat semipresencial, correctors i dissenyadors de proves d’avaluació, i dinamitzadors d’activitats de formació en línia que no impliquen docència, entre d’altres.
 
L’absència d’un mecanisme àgil d’equiparació de les noves modalitats de col·laboració amb les categories ja regulades en el Decret 62/2011 pot provocar la paralització de l’Escola en molts d’àmbits i la impossibilitat d’avançar en els nous mecanismes de formació i aprenentatge presents a totes les escoles i les institucions de formació i, concretament, d’empleats públics. Un fet que s’evita amb aquesta modificació normativa.
 
Així mateix, s’aprofita per modificar la disposició addicional tercera, per tal d’aplicar les disposicions del Decret als processos de selecció i provisió que organitzi la Conselleria d’Educació i Universitat, atès que les assistències a aquests processos han quedat sense indemnització reglamentària arran de la publicació del Decret 16/2016. En la modificació es detallen els períodes que es consideren lectius i els que no ho són, a l’efecte de la participació dels docents requerits en els processos esmentats.