LOGO CAIB
Contingut
9 febrer 2017| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

2.647 establiments liquiden 40,2 milions d’euros en el tancament provisional de la tributació de l’Impost del turisme sostenible en 2016. NNota Informativa

Foto de noticia

2.647 establiments liquiden 40,2 milions d’euros en el tancament provisional de la tributació de l’Impost del turisme sostenible en 2016.

Els establiments turístics tradicionals, sotmesos a les modalitats d’estimació directa i objectiva, han cobert durant el mes de gener la liquidació definitiva de l’Impost del turisme sostenible per 2016. En aquest període de liquidació voluntària no estaven cridats a tributar el gruix dels propietaris dels allotjaments de lloguer d’habitatges de vacances, que ho faran entre maig i juny d’enguany.
L’Agència Tributària de les Illes Balears ha donat per finalitzat el termini voluntari per efectuar la liquidació definitiva de l’Impost del turisme sostenible per 2016, amb una recaptació de 40.211.714,35 euros. Aquesta quantitat es correspon amb els tributs abonats pels propietaris o els responsables de 2.647 establiments turístics tradicionals de Balears acollits tant al règim d’estimació objectiva com al d’estimació directa.
Cal recordar que aquesta quantitat és global, i ja recull els pagaments efectuats durant els dos primers períodes de liquidació, el setembre de 2016 per l’avançament anual dels contribuents que tributen per estimació objectiva, i un mes després, pels contribuents a través del sistema d’estimació directa.
Així com preveu el Decret del reglament de desplegament de la Llei de l’Impost sobre estades turístiques i per l’impuls del turisme sostenible, els obligats tributaris que hagin optat pel règim d’estimació objectiva havien d’ingressar a les arques de la Comunitat Autònoma la quantitat complementària a   la ja aportada en l’avançament de la liquidació del passat mes de setembre, que es corresponia amb el 40% del càlcul de la recaptació anual de cada establiment. Els allotjaments que tributen a través d’aquesta modalitat superen el 95% del total del cens d’establiments.
En el cas dels allotjaments acollits al règim d’estimació directa, durant gener han hagut de liquidar en primer lloc, la part de l’impost meritada durant el darrer trimestre de 2016, i posteriorment també han hagut de presentar la liquidació final de 2016, que per ser l’any d’inici de la tramitació, només ha comptat amb dos trimestres hàbils, entre juliol i setembre, i d’octubre a desembre.
El mateix reglament estableix que els allotjaments de lloguer vacacional no havien d’efectuar cap liquidació en el període que ara s’acaba de tancar, i hauran de complir les seves obligacions fiscals de 2016 amb l’ATIB en període voluntari entre 1 de maig i 30 de juny, llevat dels qui s’hagin acollit a la modalitat d’estimació directa.
En el detall de les dades es destaca la recaptació obtinguda per illes. Del total de 40,2 milions d’euros, a Mallorca s’han obtingut 29,2 M€ (72,5%), a Menorca 3,9 M€ (9,85%), a Eivissa s’han recaptat 6,3M€ (15,7%), a Formentera 0.57 M€ (1,42%) i finalment 0,18 M€ (0,46%) s’han obtingut a través dels passatgers dels creuers que han liquidat l’ITS.
Per la seva ubicació, del total d’establiment liquidats, 1.681 (63,5%) són a Mallorca, 486 (18,3%) a Eivissa, 305 (11,5%) a Menorca, 122 (4,6%) a Formentera, a banda de 53 creuers.
Dels 2.647 establiments de Balears que han complert amb les seves obligacions fiscals, gairebé la meitat, 1.130, es corresponen a hotels en les seves diferents modalitats (hotels-apartament, rurals, de ciutat o de residència), que han liquidat 33,9 milions d’euros, més del 84% del total recaptat. La segona tipologia d’allotjament per volum de liquidació han estat els apartaments, amb 656 establiments liquidats, per un total de 5 milions d’euros (12,5%).
La recaptació obtinguda a través de l’Impost del turisme sostenible es destina de manera exclusiva a dotar el Fons d’Impuls al Turisme Sostenible. En primer terme es cobreixen íntegrament els 30 milions d’euros del Fons que la Comissió d’Impuls del Turisme sostenible ha destinat per a finançar projectes d’acord amb el Pla Anual 2016. La resta de la recaptació anirà a dotar el fons previst per a les inversions del 2017, el destí de les quals es decidirà en el si de la Comissió d’Impuls, d’acord a les directius que s’aprovin dins del Pla Anual corresponent a 2017.