LOGO CAIB
Contingut
15 novembre 2016| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

L’aportació econòmica de la Conselleria d’Educació i Universitat a la UIB augmenta un 6’8% per al 2017 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

L’aportació econòmica de la Conselleria d’Educació i Universitat a la UIB augmenta un 6’8% per al 2017

Educació preveu dissenyar un nou model de finançament de la Universitat basat en contractes programa
Avui matí, el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han presentat l’aportació econòmica del Govern a la UIB per al 2017. A la presentació han estat acompanyats, per part de la Conselleria, pel director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, Juan José Montaño, i pel secretari general, Francesc Gálvez. Per part de la UIB, hi han estat presents la gerent, Antònia Fullana, i el vicerector d’Economia i Infraestructures, David Pons.
 
Continuant en la línia de potenciar el paper de la Universitat de les Illes Balears tant dins l’àmbit autonòmic com el nacional i l’internacional, la Conselleria d’Educació i Universitat ha incrementat l’aportació econòmica a la Universitat per al 2017 un 6,8 %, principalment per millorar el finançament dels estudis oficials i les condicions laborals del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis, així com per impulsar, mitjançant fons FEDER, una sèrie d’infraestructures que són estratègiques per al campus universitari.
 
A més, durant l’any acadèmic 2016-2017, Educació preveu dissenyar un nou model de finançament basat en contractes programa; és a dir, mitjançant l’establiment d’un conjunt consistent d’indicadors objectius ¾bàsicament de rendiment acadèmic, de productivitat científica i de transferència de coneixement, i de comptabilitat analítica¾, la rendició de comptes i el finançament addicional per l’assoliment d’objectius estratègics prèviament pactats.
 
Un increment global del 6,8 % per al 2017
 
El pressupost que ha elaborat la Conselleria d’Educació i Universitat preveu una aportació global a la UIB per al 2017 de 63.258.354 euros. Això suposa un augment de 4.022.693 euros, un 6,8 % d’increment, respecte de l’any 2016.
 
D’aquest total, 52.569.599 euros corresponen a la transferència nominativa per a les despeses corrents i les nòmines del personal, una quantitat que suposa un augment del 4,0 % respecte de l’any 2016. Amb aquesta partida es vol millorar la inversió per alumne, disminuir la grandària dels grups classe i continuar fent millores per al personal docent i investigador i per al personal d’administració i serveis. Així, enguany es pagarà el 100 % dels sexennis de recerca als professors laborals i s’augmentarà el percentatge del pagament dels seus quinquennis, i es començaran a pagar els triennis d’antiguitat als professors associats, així com la carrera professional del personal d’administració i serveis.
 
D’altra banda, la Universitat disposarà d’un total de 4.753.370 euros destinats a complements retributius, la qual cosa representa un augment del 13,4 % respecte del 2016. Això inclou el complement d’excel·lència investigadora i de transferència del coneixement, que s’havia suspès durant dos anys per restriccions pressupostàries, a més de mantenir-se el complement de docència i el complement de recerca. Una altra novetat que explica aquest augment percentual és que a partir del 2017 els professors interins, tant funcionaris com laborals, podran demanar el complement de docència i gaudir-ne.
 
La inversió per a despeses d’infraestructures suposarà un total d’1.680.000 euros, 100.000 euros més que l’any anterior, la qual cosa representa un 6,33 % més, per assumir tres accions estratègiques en infraestructures universitàries previstes en el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER): finalitzar el projecte de renovació i modernització de les aules de videoconferència de la UIB iniciat l’any 2015, iniciar el projecte d’administració electrònica i redactar el projecte de l’edifici Interdepartamental II, que acollirà els estudis de la branca de ciències de la salut (Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia). Finalment, s’ha de tenir en compte que la Conselleria d’Educació i Universitat destinarà un total de 2.321.429 euros a l’amortització de diverses infraestructures del campus universitari.
 
Fruit de la tasca del grup de treball, format per personal de la Conselleria i de la UIB, per a la millora de la qualitat de la formació inicial del professorat, el pressupost del 2017 destinarà 30.000 euros a una convocatòria de projectes d’innovació educativa i a un programa de formació específica per al professorat dels estudis d’Educació Infantil, d’Educació Primària i de Formació del Professorat.
 
A més, es mantenen els compromisos pluriennals de la doble titulació de Dret i Administració i Direcció d’Empreses, de la doble titulació de Turisme i Administració i Direcció d’Empreses i del grau de Turisme a Menorca, amb un total de 809.406 euros, que suposen un augment del 49,7 % respecte al 2016. A més, l’any 2017 s’incorpora una transferència de 887.947 euros corresponent al conveni de finançament dels estudis del grau de Medicina.
 
Finalment, s’han d’esmentar altres aportacions més enllà de la transferència pressupostària que fan a la UIB tant la Conselleria d’Educació i Universitat com altres conselleries i òrgans del Govern de les Illes Balears, d’un total de 3.246.257 euros. Així, des d’Educació s’aporten sis assessors docents que col·laboren amb l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), en el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU), en l’organització de les proves Cangur i amb les seus universitàries.
 
Pel que fa a les aportacions d’altres conselleries i òrgans del Govern, la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme aporta un total de 2.100.000 euros en convocatòries i convenis; la Conselleria de Serveis Socials, un total de 180.000 euros; la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, un total de 90.000 euros, i l’Institut Balear de la Dona, un total de 60.000 euros. Quant a l’equipament i el manteniment de les infraestructures de la Facultat de Medicina, l’IB-Salut aporta un total de 587.000 euros.

Ajuts per a estudiants
 
Pel que fa als ajuts als estudiants universitaris, el propòsit de la Conselleria d’Educació i Universitat és garantir l’accés universal a l’ensenyament universitari mitjançant el foment de la mobilitat i el suport als alumnes amb problemes econòmics.
 
El Programa d’Ajuts de Desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l’illa de residència preveu ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània amb un total de 12.000 euros, la qual cosa suposa 20 ajuts de 600 euros cadascun, i ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea, amb un total de 198.000 euros i un màxim de 450 euros per ajut. D’aquesta modalitat se’n beneficiaran 540 alumnes, aproximadament. Així mateix, es dedicarà una quantitat de 18.000 euros de forma específica a estudiants de postgrau.
 
D’altra banda, es mantindrà el programa de beques d’allotjament a la residència universitària, amb la finalitat de fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari. Amb aquesta finalitat, es disposarà d’un total de 23.952 euros per a 8 alumnes (2 alumnes per illa).