LOGO CAIB
Contingut
8 novembre 2016| <9ªL> Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

El pressupost de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a 2017 és de 111 milions d'euros, amb un increment del 37,4% respecte 2016 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El pressupost de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a 2017 és de 111 milions d'euros, amb un increment del 37,4% respecte 2016

El SOIB creix un 45,5% respecte l’exercici anterior, amb una previsió de 74 milions d’euros; en dos anys, el servei d’ocupació ha acumulat un augment del 76% del pressupost
El programa públic de contractació té pressupostats 11,2 milions, amb un augment del 86% i el de Garantia Juvenil, 12,4, i s’incrementa un 217%

El pressupost de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per a 2017 serà de 111 milions d’euros, el que suposa un increment del 37,4% respecte a l’any anterior, situant-se així com a la conselleria que més creix en pressupost per a realitzar polítiques adreçades a millorar el model de creixement econòmic, i dotar de major pes i consolidació a les polítiques actives d’ocupació. D’aquesta manera, en dos anys la Conselleria de Treball ha vist incrementat el seu pressupost acumulat en gariebé 40 milions d’euros, és a dir, un 55% més des de 2016.
Si s’exclou del pressupost els capítols de despesa de personal i despesa corrent, l’increment presupostari de les polítiques amb repercusió directa a la ciutadania se situa en 84,4 milions d’euros, quantitat que representa un augment del 50,2% més que el 2016 (56,2 milions) i el 78,4% més que el 2015.
Segons el conseller Iago Negueruela, el pressupost per al proper exercici reforça “el compromís amb la societat, seguint les directrius plantejades en els Acords pel Canvi”, i que ha d’actuar perquè la reactivació econòmica es continuï traslladant al conjunt de la societat, millorant la qualitat de l’ocupació, minvant la precarietat, fomentant l’augment de les masses salarials, augmentant les possibilitats d’ocupació dels aturats i reduint les desigualtats”.
 
Per direccions generals, el pressupost es desglossa de la següent manera:
 
DG Política Industrial
 
La principal iniciativa a desenvolupar, un cop s’hagi aprovat la Llei d’Indústria, és el desenvolupament del Pla Industrial adreçat a diversificar el teixit econòmic de les Illes i la millora del model procutiu, , a més de donar compliment a un dels Acords pel Canvi subscrit a principis de Legislatura. El Pla Industrial té una dotació de 2,1 milions d’euros, encara que comptarà amb més recursos provinents d’altres direccions generals, ja que una part del Pla preveu impulsar la formació dual a les empreses (SOIB) i ajuts en forma d’incentius a la contractació (DG Treball)
D’aquesta manera, l’aplicació de polítiques de suport a la Indústria té un marcat caràcter transversal dins la Conselleria; els pilars bàsics d’aquest pla són la innovació en gestió i tecnologia, la internacionalització i la formació en capital humà.
La dotació presupostària global de la Direcció General de Política Industrial per a 2017 creix un 36,1%, amb 8,3 milions d’euros, 2,1 milions més que l’any anterior.
 
DG Comerç i Empresa
 
La millora de la competitivitat de les empreses i del teixit comercial són dos objectius cabdals per a aquesta Direcció General, que seguirà potenciant el Programa iComerç d’innovació i proximitat. El programa està adreçat a tots els comerciants de les Illes, amb l’objectiu de fomentar actuacions que permetin impulsar i dinamitzar l’activitat comercial, sobretot potenciant l’ús i la formació en noves tecnologies (amb la implantació d’una plataforma digital de comerç i la creació de canals de venda de comerç electrònic). El programa comptarà amb 1,1 milions d’euros.
En el seu conjunt, la Direcció General de Comerç i Empresa compta per a 2017 amb un pressupost de 2,9 milions d’euros, el que suposa un increment del 38,1% respecte 2016.
 
DG de Treball, Economia Social
 
També des de la Direcció General de Treball es potencia una diversificació de l’activitat, amb la potenciació de l’autocupació i l’Economia Social. Com a objectius més destacats, aquesta Direcció  disenyarà, un Pla d’Autocupació, dotat amb 1,2 milions d’euros, que vol suposar un impuls important en aquest sector. El Pla es basarà en una estratègia d’actuacions que han d’aportar un valor afegit a l’itinerari personalitzat que es generi per a cada beneficiari: formació, acompanyament, tutorització de plans d’empresa i mentoring són alguns dels elements destacats del Pla.
Un segon aspecte és l’elaboració d’un pla de potenciació i millora de l’Economia Social, dotat amb 700.000 euros per a 2017. El futur Pla director de l’Economia Social se centra en la promició de cooperatives, societats laborals, Centres Especials d’Ocupació i empreses d’inserció laboral. El repte és donar visibilitat a formes d’empresa distintes a les tradicionalment mercantils, permetre l’entrada dels treballadors a les decisions d’empresa i en el repartiment de beneficis del capital que generin aquestes empreses.
També es seguirà treballant per millorar la qualitat en l’ocupació de la Comunitat. A tal efecte, es tornen a invertir 300.000 euros per posar en marxa un nou Pla de Lluita contra la Precarietat en el Treball per a l’estiu de 2017 i es dota amb 1,15 milions l’Estratègia de Seguretat i Salut Laboral, per impulsar noves mesures de prevenció en el treball.
Finalment, també s’impulsaran polítiques perquè la qualitat de l’ocupació arribi a tots els col·lectius. Un total de 6,3 milions d’euros es destinen a programes adreçats a joves, majors de 45 anys i col·lecitus vulnerables.
El pressupost total de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral és de 14,5 milions d’euros, el que significa un increment del 22,5% respecte l’any anterior.
 
DG Ocupació i Economia
 
La planificació econòmica forma part de l’estratègia global de millorar i diversificar el model productiu. En aquest context, la Direcció General d’Economia, a través de l’IBESTAT, seguirà treballant per desenvolupar el Marc Input-Output que servirà com a instrument per avaluar les diferents polítiques econòmiques i permetrà, a partir de 2018, disposar d’una comptabilitat regional pròpia.
La dotació pressupostària de la Direcció General d’Ocupació i Economia és de 3,6 milions d’euros per a 2017.
 
SOIB
 
Les polítiques actives d’ocupació són un dels eixos principls d’aquest Govern, que es tradueixen en un important increment en el pressupost del SOIB. El desenvolupament de polítiques actives d’ocupació, adreçades a aturats de diversos col·lectius d’aturats amb més dificultats d’inserció, com són els joves, els aturats de llarga durada, o els majors de 45 anys, entre d’altres.
Així, s’incrementen els recursos de les polítiques d’ocupació en 22 milions, des dels 39,1 milions de 2016, fins als 60,2 pressupostats el 2017, el que suposa un increment percentual del 53,9%.
 
Com a programes amb més pressupost, destaquen:
  • Programa Públic de Contractació (persones aturades majors i de llarga durada), passa de 6 milions (2016) a 11,2 milions, el que suposa un increment del 86,6%
 
  • Garantia Juvenil, amb accions adreçades a joves entre 16 a 29 anys, es passa de 3,9 milions (2016) a 12,4 milions, amb un increment del 217%.
 
  • Els col·lectius vulnerables tindran diversos programes (processos d’acompanyament, orientació laboral i formació) per un import total de 7,5 milions, un 30% més que els 5,5 milions de 2016
 
  • En formació, una política cabdal per millorar el model econòmic de les nostres Illes, es converteix en transversal per a gairebé tots els programes del SOIB. L’estimació és de 27 milions en aquesta política activa.
 
En la voluntat d’avançar cap a un servei d’ocupació més potent, els fons propis del SOIB destinats al capítol 1 de personal s’incrementaran el 2017 en més d’1,5 milions d’euros, un 17,4%, que suposen una clara aposta per augmentar el personal del SOIB i, en definitiva, reforçar-ne el servei públic, i poder fer un desplegament de noves mesures alhora que mantenir una atenció més adequada a les persones demandats d’ocupació.
El pressupost total del SOIB per a 2017 és de 74 milions d’euros, un increment de dotació del 45% respecte 2016 o, el que és el mateix, 23,1 milions més.