LOGO CAIB
Contingut
7 juliol 2016| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal valora positivament el Pla Econòmic Financer 2016-2017 per Balears, presentat pel Govern NNota Informativa

Foto de noticia

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal valora positivament el Pla Econòmic Financer 2016-2017 per Balears, presentat pel Govern

L’AIReF qualifica de “factible” el marge de compliment del límit de dèficit públic de Balears per 2016 i de “probable” el de 2017. La consellera Cladera destaca “l’evolució positiva” dels comptes de Balears en el darrer any.
Els pressupostos de la CAIB per 2016 i 2017 estan en vies de complir amb la senda de consolidació fiscal que marca l’Actualització del Programa d’Estabilitat 2016-2019 del Govern de l’Estat, segons es desprèn de l’anàlisi que ha fet l’AIReF dels plans econòmic financers de les Comunitats Autònomes que estan obligades a presentar-los.
L’AIReF, a través d’un informe que aquesta institució de control i fiscalització ha donat a conèixer, estima com a “factible” el compliment del 0.7% PIB de dèficit públic a Balears en 2016, dins del límit de dèficit imposat pel Govern, després de la modificació dels criteris de compliment de la senda d’estabilitat que unilateralment va anunciar el ministre en funcions Cristóbal Montoro en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) celebrat el passat 28 d’abril. Una modificació de la senda d’estabilitat que, així com destaca el mateix informe de l’AIReF, encara no compta amb la confirmació oficial de la Comissió Europea i de l’ECOFIN.
L’AIReF ha analitzat els PEF que les CA han lliurat a la pròpia institució, i que encara han de ser validats definitivament pel CPFF. En tot cas, l’informe de l’AIReF confirma la validesa de les mesures d’augment dels ingressos i la seva harmonització amb la despesa prevista, tant pel que fa al pressupost en curs, com en la previsió del pressupost CAIB 2017. 
Així l’AIReF destaca que en el comportament del pressupost de 2016 a Balears es palesa la incidència de les mesures tributàries en un 0,4% del PIB, i la previsió sobre l’arribada de la transferència de 80 milions d’euros procedents de la liquidació per part de l’Estat d’un terç del total previst pel conveni de carreteres. En aquest darrer punt l’AIReF aprecia incertesa sobre la realització de la transferència, en no estar prevista dins dels Pressupostos Generals de l’Estat 2016, però queden matisades pel compromís del Govern de no comprometre despesa per aquesta quantitat mentre que no s’obtinguin realment els ingressos corresponents, i en qualsevol cas, manifesta que l’evolució de la resta de recursos fins abril ofereix marge per a les possibles desviacions en les mencionades transferències.
En l’apartat de les despeses de 2016, l’AIReF fa referència al seu augment per haver de fer front a l’efecte negatiu esperat de sentències judicials, bàsicament per causa d’expropiacions de terrenys per ampliacions viàries en anteriors legislatures, i pel cost de les mesures de personal, per la implementació de la carrera professional.
Pel que fa al compliment dels límits de dèficit de 2017, que ara està fixat en el 0.5% PIB per al conjunt de les CA, l’AIReF el qualifica de “probable” en el cas de les Illes Balears, i destaca que  el compliment de la regla de despesa serà igualment probable, sempre segons l’anàlisi de les xifres incloses dins del PEF 2016-2017.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera ha volgut destacar “el canvi radical” que ha experimentat la valoració de la situació de compliment dels criteris d’estabilitat que proporciona l’AIReF en relació a Balears: “fa un any Balears estava qualificada com a una CA que amb un marge de compliment poc probable dels límits de dèficit, conjuntament amb Catalunya, Extremadura, Comunitat Valenciana i Castella la Manxa, i en canvi, un any després, la millora de la nostra gestió ens ha permès accedir entre el grup de CA que compliran probablement els seus compromisos de consolidació fiscal per 2016 i 2017”.
Per Cladera “la qualificació que l’AIReF ha fet del nostre PEF demostra que és possible fer compatible la racionalització dels comptes públics sense haver de recórrer a les retallades”. La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha fet esment a “l’evolució positiva” dels comptes de Balears i de la “millora de les perspectives de compliment dels criteris d’estabilitat”, un fet que s’ha fet de manera paral·lela “a la finalització de les retallades, l’inici del retorn dels drets manllevats als ciutadans de Balears i la recuperació de les línies vermelles de l’Estat del Benestar”.
Referit a aquest mateix extrem, Cladera ha recordat que “només en l’any 2013 Balears va complir el criteri del límit de dèficit imposat per Madrid, i va ser després que el Govern anterior fes les majors retallades socials de la història”. La situació actual és “diferent”, ja que segons les previsions del PEF que valida l’AIReF “ tot sembla indicar que trencarem la dinàmica d’incompliments i a més ho farem sense haver de sostreure drets ni serveis als nostres ciutadans”.
Balears, com altres 13 CA, està obligada per llei a elaborar un PEF per causa de l’incompliment d’alguna de les tres normes bàsiques d’estabilitat. En el cas de Balears, del límit de dèficit i de la regla de despesa. En el PEF es marquen les línies mestres de l’execució del pressupost d’enguany i la previsió del de 2017, i la seva aprovació per part del CPFF és condició necessària per a evitar l’adopció de mesures coercitives previstes en la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El Govern ja ha aconseguit acomplir altres condicions imposades pel Govern de l’Estat, en aquest cas per a l’accés als trams corresponents dels mecanismes de liquiditat per 2016, a través del Fons de Liquiditat Financera, amb la validació d’un Pla d’Ajust. “Ara hem d’esperar a la reunió del CPFF que normalment es celebra durant el mes de juliol”, ha dit Cladera “per tenir la confirmació de la viabilitat del nostre PEF 2016-2017”.