LOGO CAIB
Contingut
26 febrer 2015| <8ªL>Conselleria de Salut

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, anuncia l’adjudicació del servei públic d’oncologia radioteràpica per a Menorca i les Pitiüses NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
El concurs s’ha adjudicat per un termini de set anys, prorrogable a deu

El conseller de Salut, Martí Sansaloni, anuncia l’adjudicació del servei públic d’oncologia radioteràpica per a Menorca i les Pitiüses

El contracte s’ha adjudicat a la UTE formada pel grup Policlínica Miramar i Juaneda per un pressupost de 13.601.104,66 €
El pagament a l’empresa adjudicatària s’iniciarà en el moment en què es comencin a tractar els primers pacients
 
El conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha anunciat avui l’adjudicació del contracte de concessió del servei públic d’oncologia radioteràpica corresponent a les àrees de salut de Menorca i d’Eivissa i Formentera a la UTE formada per les empreses Servicios de Radioterapia y Oncología, SLU (grup Policlínica Miramar) i Servicios Integrales de Sanidad, SL (grup Juaneda). A proposta de la mesa de contractació, el contracte s’ha adjudicat per un pressupost de 13.601.104,66 € i per un termini de set anys, prorrogable a deu. El preu anual del contracte es determina sobre la base d’una càpita de 9,755 € i 215.569 targetes sanitàries, tot i que el pagament s’iniciarà en el moment en que es comencin a tractar els primers pacients.
 
El conseller de Salut, Martí Sansaloni, acompanyat pel president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Serra, ha anunciat l’adjudicació del servei d’oncologia radioteràpica, “un servei gratuït que es prestarà amb els mateixos índexs de qualitat i sota la supervisió de l’Hospital Universitari Son Espases”.
 
Amb la implantació d’aquest servei als hospitals de Menorca i Eivissa es garanteix que entre dos-cents i tres-cents pacients seran atesos a la seva illa de residència, amb la qual cosa s’evitarà que s’hagin de desplaçar a Palma per ser-hi tractats. Es compleix així un compromís de justícia social perquè tots els ciutadans de les Illes Balears rebin una assistència sanitària de qualitat, de proximitat i d’equitat, i també es dóna resposta a una reivindicació històrica.
 
El preu del servei s’ha establit sobre bases capitatives, és a dir, fixant la prima màxima per persona i any. Així doncs, el preu anual del contracte s’ha determinat sobre la base d’una càpita de 9,755 € i 215.569 targetes sanitàries, 129.622 de les quals corresponen a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera i 85.947 a l’Àrea de Salut de Menorca.
 
El nou servei d’oncologia radioteràpica serà gratuït per als usuaris i estarà coordinat per l’Hospital Universitari Son Espases, que s’encarregarà de coordinar els protocols de tractament i d’establir els mateixos paràmetres de qualitat que s’apliquen en aquest centre hospitalari. L’empresa adjudicatària haurà d’assumir els riscs d’explotació del servei i disposar dels recursos humans i materials, de les infraestructures i dels equipaments necessaris per prestar el servei amb eficàcia, qualitat i garantia.
 
El servei integra un conjunt d’activitats per satisfer les necessitats assistencials a les àrees següents: radioteràpia conformacional tridimensional, radioteràpia guiada per la imatge, radioteràpia amb modulació d’intensitat, radioteràpia estereotàctica intracranial o extracranial i braquiteràpia. D’altra banda, haurà d’estar dotat d’un programa de manteniment (accelerador lineal, TAC, sistemes de planificació i simulació virtual, xarxa informàtica, etc.) autoritzat degudament, a més de verificacions de seguretat i de sistemes que segueixin els protocols dels organismes oficials i de les societats científiques corresponents, com la Societat Espanyola de Física Mèdica, entre d’altres.
 
Autoritzacions i qualitat del servei
Abans d’iniciar l’activitat, el nou servei haurà de disposar de totes les autoritzacions necessàries per aplicar tractaments radioteràpics, incloses les que depenen del Consell de Seguretat Nuclear i de les autoritats sanitàries pertinents. S’ha de dir que la tramitació de les llicències i dels permisos és responsabilitat de l’empresa adjudicatària. D’altra banda, es compromet a registrar i subministrar periòdicament tota la informació de caràcter econòmic, tècnic i assistencial que el Servei de Salut li requereixi. També estarà obligada a presentar cada any un pla de qualitat, que ha de ser aprovat per l’administració sanitària, i a més haurà de complir els objectius de qualitat establits anualment, sotmetre’s a tantes auditories com siguin necessàries i elaborar una memòria anual.
 
Protecció de dades
Fora de tot això, el tractament de dades de caràcter personal s’haurà de fer d’acord amb els principis que la normativa en matèria de protecció de dades exigeix, en particular els relatius a la qualitat i la seguretat de les dades i el deure de secret, de tal manera que no s’utilitzin amb una finalitat diferent a l’establida per l’administració sanitària.