LOGO CAIB
4 de agost de 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Consell de Govern: APROVAT EL DECRET QUE REGULA ELS HABITATGES DE PREU TAXAT, QUE NO PODRAN SUPERAR ELS 1.820 EUROS PER METRE QUADRAT CConsell de Govern

Consell de Govern: APROVAT EL DECRET QUE REGULA ELS HABITATGES DE PREU TAXAT, QUE NO PODRAN SUPERAR ELS 1.820 EUROS PER METRE QUADRAT

\ Regula aquest tipus d’habitatges en les reserves de sòl ubicades en els municipis de Palma, Calvià i Son Servera
El Decret obre la porta a la construcció d’uns 700 habitatges a un preu màxim, assequible i controlat per l’Administració
 
El Consell de Govern ha aprovat la regulació i les fórmules de control dels habitatges de preu taxat, que es podran construir a les reserves estratègiques de sòl seleccionades a Palma, Calvià i Son Servera. La catalogació de reserves estratègiques de sòl en els tres municipis fou aprovada mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008.
 
El decret de regulació dels habitatges de preu taxat permetrà que s’iniciï el procés que possibilitaria la construcció de prop de 700 habitatges de compravenda a un preu assequible a Mallorca, sota el control i la garantia de l’Administració.
 
Aquest Decret desenvolupa una llei del darrer govern progressista (Llei 5/2008) que va crear reserves estratègiques de sòl per tal d’obtenir-lo a preu assequible per construir-hi habitatges de protecció oficial, de preu taxat (preu màxim) com a lliures.
 
Fruit d’aquella Llei s’aprovaren i desenvoluparen cinc reserves estratègiques de sòl aportat per promotors. En aquestes reserves es podran construir uns 700 habitatges de preu màxim.
 
Aquests habitatges taxats no són de protecció oficial però sí que tenen un control de l’Administració i unes condicions per complir amb l’objectiu que siguin habitatges a un preu més assequible que els de mercat. Són habitatges, per tant, que queden fora de les pujades de preu i que es posen a l’abast de la ciutadania a costos més assumibles.
 
Segons el Decret aprovat avui, el preu màxim de venda dels habitatges de preu taxat no pot superar els 1.819,20 €/m² construïts, en el cas dels habitatges, i els 1.091,52 €/m² construïts en el cas d’aparcaments i/o trasters vinculats. La superfície s’ha de mesurar d’acord amb les ordenances urbanístiques dels tres municipis esmentats.
 
Quant a la superfície útil, no pot superar els 90 m² i, per computar-la, no s’hi han d’incloure les zones comunes de l’edifici, com ara replans d’escala, passadissos comunitaris, escales, ascensors o carrils de maniobra dels aparcaments, etc., llevat que aquestes ordenances urbanístiques hi incloguin algun element comú.
 
Poden adquirir un habitatge de preu taxat les persones físiques, majors d’edat o emancipades, que no siguin titulars de ple domini o d’un dret real d’ús o de gaudi sobre algun altre habitatge lliure o subjecte a qualsevol règim de protecció. Aquests habitatges han de constituir el domicili habitual i permanent de les persones titulars, i no poden mantenir-los buits, ni destinar-los a segona residència o a qualsevol altre ús no residencial.
 
Els habitatges de preu taxat no es poden transmetre entre vius ni se’n pot cedir l’ús per cap títol durant el termini de vint anys des de la data de l’escriptura de compravenda o, si escau, de l’escriptura corresponent als contractes d’adhesió o contractes d’adjudicació d’habitatge en règim de cooperativa o similar. La transmissió entre vius o la cessió de l’ús abans de transcórrer aquest termini requereix l’autorització prèvia del director general d’Arquitectura i Habitatge, sempre que hi hagi motius excepcionals justificats degudament.
 
A aquest efecte, s’entenen com a motius excepcionals els següents:
 
a) El trasllat per motius professionals, laborals, acadèmics, de salut o qüestions familiars, fora de l’illa de residència habitual.
b) La falta d’adequació de l’habitatge a la composició de la unitat familiar o a les necessitats sobrevingudes per mobilitat reduïda permanent.
c) Les víctimes de violència de gènere o terrorisme.
d) Altres circumstàncies sobrevingudes que ho justifiquin.
 
Els ajuntaments de Palma, Calvià i Son Servera han de crear i regular un registre en el qual s’han d’inscriure les dades d’aquest tipus d’habitatges. El registre ha de ser de caràcter administratiu, municipal i públic, a l’efecte de poder consultar la informació que hi figuri.