LOGO CAIB
Contingut
22 febrer 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors
Foto noticia

Aprovades les condicions per a la percepció de la indemnització pel cost de l'allotjament temporal a l'Illa de Mallorca

\ L’acord determina la regulació en aplicació de l’acord assolit durant la tramitació de la Llei de pressuposts de la Comunitat per a l’any 2021

\ Regula la justificació de despeses fins a 12.000 euros en concepte d’allotjament temporal a Mallorca i de desplaçaments entre illes


El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns les condicions a través de les quals els membres del Govern de les Illes Balears, els alts càrrecs i el personal eventual hauran de justificar les despeses corresponents a la indemnització pel cost de l’allotjament temporal a l’illa de Mallorca, en aplicació de l’acord assolit durant la tramitació de la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2021.

Tal com estableix l’article 16 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB per a 2021, les persones que tenen dret a percebre aquesta indemnització són les que, en el moment del seu nomenament, tinguin el seu domicili a les illes de Menorca, Eivissa o Formentera, i, mentre el mantinguin, tenen dret a percebre una indemnització pel cost del seu allotjament temporal a l'illa de Mallorca. I ho faran d'acord amb les regles següents: 

- Els perceptors rebran fins a 12.000 euros, com a màxim, en concepte de despeses justificades pel cost de l'arrendament o altres figures anàlogues inherents a la necessitat temporal d'allotjament a l'illa de Mallorca i els desplaçaments aeris o marítims interinsulars derivats del trànsit entre ambdues illes. Aquests pagaments s’hauran de fer amb la justificació prèvia de les despeses corresponents, mitjançant la presentació de la documentació que, pel que fa a l’allotjament, acrediti l’arrendament o la figura anàloga en cada cas i els pagaments corresponents, i, pel que fa als desplaçaments entre illes, de les targetes d’embarcament i les factures corresponents.

- Una quantia fixa addicional de 6.000 euros, que indemnitzarà, sense necessitat de justificació, despeses de serveis i subministraments a l'habitatge, manutenció en cas d'utilitzar serveis d'hoteleria, i, en general, les pròpies de l'allotjament temporal a l'illa de Mallorca i viatges interinsulars. 

- En cas que els perceptors de la indemnització que regula aquest apartat traslladin el seu domicili definitivament a l'illa de Mallorca, han de comunicar aquesta circumstància a la secretaria general de la conselleria en la qual exerceixen les seves funcions i, en tot cas, perden el dret a percebre la indemnització.
Els càrrecs que tenguin dret a percebre aquesta indemnització hauran de presentar davant la secretaria general de la seva conselleria, o davant l’òrgan equivalent en cas d’entitats del sector públic instrumental, una declaració responsable en la qual es faci constar que té el seu domicili habitual a l’illa de Menorca, Eivissa o Formentera, durant els primers deu dies de l’any. En el cas d’aquest 2021, aquest termini s’allarga fins al dia 4 de març.