LOGO CAIB
Contingut
17 gener 2022Conselleria de Salut i Consum
Foto noticia

Millorar la capacitat de mobilitzar recursos financers, un dels cinc objectius estratègics de l'IDISBA per al 2022

\ El Consell de Govern s’ha donat per assabentat del Pla d’Actuació de l’IDISBA per a 2022

\ Una fita important és consolidar la massa crítica, per a la qual el 2021 es va aprovar una oferta d’ocupació

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat avui del Pla d’Actuació de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears per a 2022. Amb aquest Pla es pretenen complir els objectius establerts en els fins fundacionals de l’IDISBA i cinc objectius estratègics entre els quals hi ha el de millorar la capacitat de l’Institut i dels seus grups de recerca per mobilitzar recursos financers, ja que resulten clau per incorporar professionals i tecnologia.

Cal indicar que al marge de la partida que la Conselleria de Salut li assigna anualment,  l’IDISBA obté ingressos a partir de l’activitat investigadora que duu a terme, per vies com poden ser els projectes competitius públics i privats, i un exemple és que l’Institut ha aconseguit 2.481.340 €, en concurrència competitiva, en la convocatòria de l’Acció Estratègica en Salut (AES) 2021 que du a terme l’Institut de Salut Carles III.

Un altre objectiu estratègic per al 2022 és consolidar la massa crítica de l’IDISBA  i impulsar el desenvolupament del personal en l’àmbit científic i investigador, per contribuir a l’excel·lència de l’Institut. En aquest sentit, s’ha de recordar que el mes de desembre es va aprovar la primera oferta d’ocupació pública d’acord amb l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears. Són set places d’investigador titular amb les quals es vol promoure l’estabilitat dels professionals investigadors de l’Institut.

Tres objectius estratègics més són establir els processos necessaris per assegurar la qualitat en l’excel·lència científica i en la gestió; fomentar una cultura de la innovació en tots els estaments de l’IDISBA i promoure la transferència de resultats al mercat i, finalment, fomentar la difusió de l’activitat investigadora i traslladar una imatge positiva de l’IDISBA cap a la societat.

Els Estatuts de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears estableixen que la Fundació ha d’elaborar, anualment, un pla d’actuacions en el qual quedin reflectits els objectius i les activitats que es preveu dur a terme durant l’exercici en curs.

El Patronat de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears, en la sessió que es va dur a terme el 16 de desembre de 2021, va aprovar el Pla d’Actuació per a 2022, amb unes despeses i inversions per un valor d’11,7 milions d’euros.