LOGO CAIB
Contingut
30 juny 2020Conselleria de Mobilitat i Habitatge
Foto noticia

Nova convocatoria d’ajudes al lloguer per a les persones afectades per la crisi de la COVID19

/Es podran començar a sol·licitar a partir de dia 6 de juliol i només per via telemàtica

Aquest matí, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, acompanyat pel director general d’Habitatge, Eduardo Robsy, ha presentat la nova convocatòria d’ajudes al lloguer específiques COVID19. Van destinades a arrendataris d’habitatge habitual que, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID19 tenen problemes transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer o no poden dur a terme la devolució d’ajudes transitòries avalades per l’ICO, els anomenats microcrèdits.

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes per al lloguer, mitjançant adjudicació directa a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID19, tenguin problemes transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer. Es tracta d’una subvenció de fins a 6 mesos (d’abril a setembre), per lloguers de fins a 900 € mensuals, subvencionats fins 600 € mensuals (cas general) o 800 € mensuals (víctimes violència gènere / especial vulnerabilitat COVID-19 amb informe de Serveis Socials). Per tant, un màxim de 3.600 € en el cas general i 4.800 € en els casos especials si es justifiquen tots els mesos.

És una subvenció directa: s’atorguen per ordre d’entrada, prioritzant dins del mateix dia les sol·licituds corresponents a dónes víctimes de violència de gènere i famílies amb especial vulnerabilitat. Cal recordar que és molt important presentar tota la documentació o no s’entén completada la sol·licitud a efectes de determinar el dia i hora de presentació.

 La dotació per aquesta nova convocatòria és de 3,5 milions d’euros, dels quals 2,4 provenen del Pla Estatal 2018-2021, i 1,1 del fons propis del Govern de les Illes Balears.

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes les persones físiques amb un contracte de lloguer i que puguin acreditar una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID19

Per poder acreditar aquesta situació de vulnerabilitat han de concórrer aquests requisits:

1. El titular del contracte s’ha de trobar en alguna d’aquestes situacions:

                -Ha passat a estar en situació de desocupació

                -Es troba incurs en un ERTO

                -Ha reduït la seva jornada per motius de cures

-És autònom i manté l’activitat, però ha experimentat una pèrdua significativa dels ingressos

-És treballador de temporada que no té la consideració de fix discontinu i es troba en situació de desocupació per causa de la COVID19

-Ha estat víctima de violència de gènere durant l’estat d’alarma

-Acredita trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat

Aquests tres darrers casos no s’inclouen a la norma estatal i ha estat decisió del Govern autonòmic incloure’ls perquè en puguin ser beneficiaris atenent a la realitat social i laboral de les Illes Balears.

2. Que els ingressos del total de la família el mes de juny no superin els límits marcats

  • IPREM x 3 en el cas general: 1.613,52 €
  • IPREM x 4 si hi ha a la família persones amb discapacitat del 33%, dependència o incapacitat laboral permanent: 2.151,36 €
  • IPREM x 5 si el sol·licitant té malaltia mental, paràlisi cerebral o discapacitat intel·lectual amb un grau del 33% o una gran discapacitat, superior al 65%: 2.689,20 €
  • Per cada fill a càrrec: IPREM x 0,1 = 53,78 €
  • Per cada fill a càrrec, cas família monoparental: IPREM x 0,15 = 80,68 €
  • Per persona major de 65 anys: IPREM x 0,1 = 53,78 €

3. Que el lloguer més les despeses que suporti la família relacionades amb l’habitatge, com la comunitat i els subministraments (electricitat, aigua, gas, telèfon fixo, internet, mòbils) igualin o superin el 35% dels ingressos nets mensuals de la família.

4. No disposar de cap altre habitatge a Espanya, tret de que justifiqui que no el pot fer servir (sentencia de separació/divorci, ocupació il·legal, trasllat per motius de feina, part rebuda per herència, etc.).

5. No tenir relació de parentesc ni empresarial amb el propietari de l’habitatge

6. No trobar-se en causes d’incompatibilitat per demanar una subvenció.

7. Trobar-se al dia pel que fa a pagaments amb Hisenda i la Seguretat Social.

8. Només s’admetrà una sol·licitud per habitatge.

Es podran començar a sol·licitar a partir de dia 6 de juliol i el tràmit només es podrà fer per via telemàtica a través de la web habitatge.caib.es