LOGO CAIB
Contingut
16 març 2020Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització
Foto noticia

El Govern estableix les mesures organitzatives a la funció pública per garantir els serveis i la protecció dels treballadors

Davant la declaració d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Consell de Govern ha acordat establir mesures organitzatives a la funció pública amb la finalitat de garantir el manteniment dels serveis públics i, a la vegada, complir amb les obligacions de confinament que s’han declarat.

En aquest sentit, els membres del Govern volen manifestar el seu agraïment a tots els empleats i empleades públics que presten serveis a la ciutadania en aquesta situació d’emergència amb total serenitat i responsabilitat.

La declaració d’estat d’alarma comporta, d’una banda, garantir tots els serveis públics i reforçar els que són més essencials en aquest moment. I, a la vegada, l’aplicació de mesures que possibilitin el confinament dels empleats públics que puguin treballar en remot des de les seves llars, per contribuir així a evitar situacions de risc que afecten tota la ciutadania.

D’altra banda, per als treballadors públics que s’hagin de mantenir de manera presencial s’han adoptat mesures perquè les tasques es duguin a terme en condicions adequades de seguretat, per evitar riscs de contagi.

Cal tenir en compte que les restriccions establertes a la mobilitat de la ciutadania determinen necessàriament la reducció de públic als serveis administratius.

Així mateix, davant aquesta situació excepcional, queden interromputs tots els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic. Això implica la suspensió immediata dels procediments en tramitació durant el període d’estat d’alarma, la qual cosa permet les restriccions en els registres de totes les dependències administratives i en els serveis d’atenció al públic.

Per això, l’acord al qual s’ha arribat aquest dilluns al Consell de Govern inclou les mesures següents:

• S’ha de garantir la presència dels titulars dels òrgans directius i dels òrgans unipersonals de direcció dels ens del sector públic instrumental, tret de raons justificades.

• Com a regla general, tot el personal funcionari de naturalesa directiva romandrà presencialment al seu lloc de feina. En cas d’absència, se n’ha de garantir la suplència amb personal funcionari del seu servei.

• El personal de neteja i seguretat romandrà presencialment al seu lloc de feina.

• Els titulars dels òrgans directius, amb el suport dels caps de departament o de servei, han de determinar la modalitat de feina presencial o en remot i els torns que, si escau, s’estableixin, comunicant-ho a la secretaria general corresponent. També han d’establir mesures internes de control del teletreball del seu personal.

• El personal que no tengui atribuïdes funcions en remot i no resulti necessari per a la realització de tasques presencials en el lloc de feina, queda a disposició inicial de la conselleria respectiva per a l’encomanament d’altres tasques o funcions que siguin essencials; en última instància, es posarà a disposició de la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització per a l’eventual atribució de tasques de reforç d’aquells serveis que ho necessitin, atesa la nova situació d’estat d’alarma. Això pot suposar la destinació immediata o en qualsevol moment, mitjançant atribució temporal de funcions, als departaments o serveis de l’Administració autonòmica, o els seus ens públics instrumentals, que necessitin reforçar la plantilla. Serveis com ara emergències, telefonia d’atenció al públic del 061, de l’112, de gestió d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), entre d’altres.

• Els torns de presència i teletreball s’han d’establir per dies. Amb caràcter general per a tota la conselleria s’intentarà, sempre que sigui possible, que les persones amb càrregues familiars quedin excloses dels torns rotatoris i s’acullin al teletreball.

• Des d’aquest mateix matí (dilluns 16 de març), s’estan establint mesures de seguretat per a la ubicació del personal que hagi de prestar serveis presencials, mesures com la de garantir que entre els treballadors hi hagi com a mínim un metre de distància entre si. Aquesta distància és la mateixa per als treballadors que prestin els seus serveis de cara al públic. S’ha penjat cartelleria amb la informació bàsica d’higiene personal, s’han ofert guants de plàstic a treballadors públics... S’ha limitat la cabuda dels espais comuns i públics de les conselleries. Les reunions es faran per videoconferència sempre que sigui possible.

• Tots els membres dels gabinets de les conselleries i de les secretaries autonòmiques, com a regla general, romandran al seu lloc de feina.

Aquestes mesures ja han estat comunicades a tots els empleats i empleades públics d’aquesta comunitat i demà dimarts es convocarà els representants sindicals per explicar-los aquest acord.