LOGO CAIB
Contingut
16 març 2020Presidenta
Foto noticia

El Govern aprova noves mesures per a treballadors, empreses, autònoms i empleats públics

Les mesures s’han acordat amb agents econòmics i socials, i tenen per objecte garantir els drets dels treballadors i disposar de 50 milions per injectar liquiditat a les pimes i als autònoms

Així mateix, s’han prohibit les visites a les residències i s’han aprovat mesures per garantir, adaptar i reorganitzar els serveis públics essencials

 

«Des de l’acord, la resolució, la lleialtat i el compromís de tots, Govern i agents econòmics i socials hem acordat un paquet de noves mesures per protegir els nostres treballadors i ajudar les nostres empreses i autònoms en aquests moments difícils». La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha fet aquestes declaracions avui matí, després de celebrar un Consell de Govern extraordinari i reunir-se en amb els agents econòmics i socials més representatius (les patronals CAEB i PIMEB, i els sindicats CCOO i UGT), una reunió en què s’ha consensuat un document amb actuacions urgents per al sosteniment del teixit econòmic i laboral de les Illes Balears.

S’han adoptat mesures i mecanismes complementaris que s’encaminen a tres objectius: garantir els drets dels treballadors i les treballadores; injectar liquiditat perquè el treball autònom i les empreses puguin accedir a crèdits de circulants gairebé sense despesa financera, i ajornar el deute financer per al treball autònom i les empreses a través del sistema bancari.

 

Àmbit laboral: garantir el dret de les persones treballadores

Pel que fa a les mesures d’àmbit laboral, s’aprova la creació del Consell Balear de Relacions Laborals per ajudar a resoldre conflictes laborals col·lectius. S’estableix una col·laboració amb el SEPE per agilitzar els processos d’inscripció d’acomiadaments, per tal de poder cobrar prestacions per atur de forma immediata.

Així mateix, es crea un cos de mediadors, format per tots els inspectors de treball i el personal del TAMIB, a fi de mitjançar en cas de conflicte per possibles desavinences en processos negociadors d’ERTO i ERO.

Una altra mesura ha estat l’establiment d’un protocol, en coordinació amb la Conselleria de Salut i Consum, de prevenció del risc de contagi i de mesures preventives en l’àmbit del treball i de l’empresa.

El Govern reforça els mecanismes de control i seguiment dels diferents contractes públics, perquè en el cas que no es compleixin, quedin garantits els drets dels treballadors.

 

Àmbit econòmic: injectar liquiditat

S’acorda de forma immediata disposar de 50 milions d’euros, ampliables d’acord amb les necessitats, per injectar liquiditat suficient a les petites i mitjanes empreses i autònoms, a través d’avals amb l’ISBA, Societat de Garantia Recíproca.

A més, el Govern fa feina per injectar liquiditat per a les grans empreses i facilitar operacions de crèdit o circulant per a aquestes mateixes empreses.

 

Àmbit financer: ajornament de deute

Amb les entitats bancàries s’establiran mecanismes de diàleg permanent, a fi de coordinar solucions a curt termini que permetin, tant a les empreses com a les famílies, pal·liar els efectes de l’estat d’alerta amb ajornaments temporals dels seus deutes.

En aquest sentit, es proposarà a les entitats bancàries donar carència als préstecs en vigor per a empreses i treball autònom, així com rebaixar les condicions d’accés al crèdit i avals per millorar les despeses financeres destinades a fomentar la liquiditat. També es plantejarà per al treball autònom donar carència a les hipoteques en vigor.

Finalment, se suspenen els reintegraments dels ajuts d’autoocupació del Govern dels anys anteriors que estiguin motivats per la causa de força major.

 

Àmbit de serveis socials: es prohibeixen les visites a residències de gent gran

Per incrementar les mesures de seguretat sanitària, les visites a les residències de gent gran i als centres tutelats de menors queden prohibides. Com a alternativa, s’establiran mecanismes telefònics i telemàtics perquè usuaris i familiars puguin mantenir la comunicació. Els directors dels centres podran prendre les decisions que considerin més adequades en casos excepcionals.

 

Àmbit administratiu: reorganització i manteniment de serveis públics

La declaració de l’estat d’alarma per part de l’Estat determina la necessitat d’establir mesures organitzatives que garanteixin el manteniment dels serveis públics. També suposa la suspensió immediata de tots els procediments en tramitació durant el temps de vigència de la declaració, la qual cosa permet restriccions en els registres i en els serveis d’atenció al públic que es veuen afectats també per les restriccions a la mobilitat de la ciutadania que implica la mateixa declaració.

En aquest context, la presidenta ha manifestat que «com a Administració hem de garantir tots els serveis públics i reforçar els que ara són més essencials. També hem de prendre mesures que possibilitin el confinament dels empleats públics que puguin treballar des de casa i adoptar mesures perquè les tasques que s’han de mantenir de forma presencial es puguin dur a terme en les condicions adequades per garantir la seva seguretat i la del públic que es pugui adreçar a l’Administració».

Amb aquest objectiu, i amb l’excepció dels serveis sanitaris, on s’apliquen mesures específiques, el Consell de Govern extraordinari ha acordat les mesures següents:

- Que el personal docent no acudeixi als centres educatius, si bé han de seguir a disposició del personal directiu, però mitjançant l’establiment de torns. I que la resta de personal, per regla general tots els funcionaris que tenguin responsabilitats directives, continuïn treballant de forma presencial.

- D’altra banda, cada conselleria ha de definir quins llocs de treball són presencials i en quins casos es pot fer teletreball de forma extraordinària. Els torns de presència i teletreball s’han d’establir per dies. De forma general, per a cada conselleria s’han d’establir mecanismes perquè les persones amb càrregues familiars quedin excloses dels torns rotatoris i s’acullin al teletreball.

- En la mateixa línia, cada conselleria fixa mesures pel que fa als seus registres. En tancaran, si en tenen més d’un, i establiran torns entre el personal, a més d’aplicar les mesures de seguretat establertes.

- El personal que no tengui atribuïdes funcions en remot i no sigui necessari per fer tasques presencials al seu lloc de feina, quedarà a disposició de la seva conselleria per fer altres tasques o funcions que siguin essencials. En darrer terme, podrà reforçar els serveis que siguin necessaris. Això podrà suposar la destinació immediata, o en qualsevol moment, amb una atribució temporal de funcions, a departaments i serveis que necessitin reforçar la seva plantilla.

- Finalment, cada conselleria ha d’establir mesures de seguretat per a la ubicació del personal que hagi de mantenir la prestació de serveis essencials.

- Pel que fa al personal polític i els membres dels gabinets, com a regla general, romandran al seu lloc de feina.