LOGO CAIB
Contingut
13 març 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
Foto noticia

Educació tramet als centres les instruccions per al funcionament i l'organització durant la suspensió de classes

\ Aquestes instruccions seran d’aplicació durant quinze dies naturals, sense perjudici de les pròrrogues que s’acordin
\ La suspensió afectarà tots els centres educatius de les Illes Balears, públics, concertats i privats

El Govern de les Illes Balears ha decretat la suspensió temporal de l’activitat educativa a tots els centres educatius per tal de contribuir a la contenció del coronavirus. Aquesta suspensió serà d’aplicació a tots els centres educatius de les Illes Balears, públics, concertats i privats, i a tots els nivells educatius.

Per tal de donar continuïtat al servei a la comunitat educativa i a l’activitat educativa dels alumnes, així com per facilitar l’organització i el funcionament dels centres durant aquest temps, s’han dictat les instruccions següents, que seran d’aplicació des del dia 16 de març de 2020 i durant quinze dies naturals, sens perjudici de les pròrrogues que s’acordin de manera successiva.

Atès  que els equips directius dels centres han d’organitzar l’activitat educativa i de gestió,  tot el personal docent i no docent, ha d’assistir als centres el proper dilluns 16 de març,  amb la finalitat de planificar les tasques presencials i no presencials diàries del professorat per atendre adequadament l’alumnat durant la suspensió de les activitats lectives.    El Departament d’Inspecció Educativa supervisarà aquesta planificació.


INSTRUCCIONS:

Manteniment de l’atenció i tutorització dels alumnes i atenció a les famílies

1. Els centres han de restar oberts durant l’horari general habitual i han de comptar amb la presència de l’equip directiu, el qual serà el responsable d’organitzar l’activitat educativa i de gestió amb la supervisió del Departament d’Inspecció Educativa. Els docents i el personal d’administració i serveis han d’estar en tot moment a disposició de l’equip directiu amb la finalitat que l’atenció a l’alumnat estigui garantida. En l’àmbit de l’autonomia de gestió dels centres, s’ha de conjugar la flexibilització de la jornada mitjançant teletreball amb l’atenció a l’alumnat i a les famílies de manera no presencial.

2. El centre ha de procurar, d’acord amb els nivells, etapes i característiques de l’alumnat, la continuïtat de l’aprenentatge en l’àmbit familiar per tal de mantenir els hàbits de treball i les rutines pròpies de l’activitat escolar.

3. Amb aquest objectiu, cada centre, dins la seva autonomia pedagògica i de gestió, ha d’establir un sistema de contacte, informació i interacció amb alumnes i famílies a través de les plataformes habituals (GestIB, aula virtual, pàgina web, correu electrònic, etc.), així com qualsevol altre mitjà de comunicació que els centres considerin adequat.

4. Per tal d’evitar desigualtats derivades de les diferents possibilitats d’accés a la informació en format digital dels alumnes i les seves famílies, cada centre ha d’establir els canals i procediments adequats i eficaços per fer arribar aquesta informació a les famílies que tenen dificultat en l’ús de les tecnologies de la informació o no disposen dels mitjans adequats.

5. Les activitats proposades perquè els alumnes les duguin a terme als seus domicilis s’han de centrar preferentment en el reforç i/o la consolidació des d’un enfocament competencial.

6. Els centres docents han de prestar una atenció especial als alumnes de batxillerat, preferentment als de segon curs que s’han de presentar a les proves d’avaluació del batxillerat per a l’accés a la universitat.

7. Les famílies que ho demanin podran ser ateses presencialment als centres, amb cita prèvia.

Reunions i claustres

Tot el professorat del centre està obligat a assistir a les reunions que convoqui la direcció del centre. Aquestes reunions es poden dur a terme de manera no presencial, per mitjans telemàtics, quan sigui factible. En la mesura que sigui possible, s’han d’evitar les reunions o els claustres que no es considerin absolutament necessaris.

Informació al professorat i a les famílies

Els membres dels equips directius s’han de responsabilitzar del compliment d’aquestes instruccions i d’informar del seu contingut tot el personal i també les famílies dels alumnes dels centres.

Centres privats no concertats

Els centres docents privats no concertats han d’adequar aquestes instruccions al seu funcionament en el marc de l’autonomia prevista en l’article 20[u1] de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.

Altres activitats

1. Quant a les activitats de formació del professorat, les que ja s’hagin iniciat s’han d’ajornar fins que no es puguin reprendre i les que no s’hagin iniciat s’han de suspendre. Això vol dir que se suspenen les activitats de formació als centres de professorat (CEP) i també la formació als mateixos centres.

2. Queden suspesos tant els cursos de formació no formal dels centres d’adults (CEPA) com les pràctiques d’alumnes de formació professional. També se suspenen els programes de qualificació inicial (PQI) i tota activitat subvencionada pel SOIB, com els certificats de professionalitat i les activitats a centres d’adults, a més de l’activitat presencial dels punts d’orientació acadèmica i professional (POAP).

3. Se suspenen els viatges d’estudis per un període de dos mesos. En general, es recomana no viatjar si no és imprescindible, ni entre les illes ni fora de les Balears. Queden prohibits els viatges als països i regions afectats segons les indicacions de les autoritats sanitàries.

4. Els centres han de continuar amb les mesures de protecció que indiquen les autoritats sanitàries, garantir que alumnes i professors disposen en tot moment de sabó i paper per eixugar-se les mans, i promoure usos higiènics adequats. Totes les indicacions es poden consultar a l’enllaç http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/ambito_educativo/ i al web específic coronavirus.caib.es. Es recomana consultar fonts oficials.

Universitat de les Illes Balears

Se suspèn l’activitat docent presencial a Mallorca i a les seus universitàries, atès que la UIB disposa de la tecnologia suficient per poder dur a terme bona part de l’activitat docent de forma no presencial.