LOGO CAIB
10 gener 2020 Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Consell de Govern: SE SUSPÈN LA CONCESSIÓ DE NOVES LLICÈNCIES PER A ESTABLIMENTS DE JOC DURANT DOS ANYS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: SE SUSPÈN LA CONCESSIÓ DE NOVES LLICÈNCIES PER A ESTABLIMENTS DE JOC DURANT DOS ANYS

\ La suspensió aprovada pel Consell de Govern és una mesura provisional, preventiva i transitòria
\ L’acord respon a raons d’interès general d’ordre públic, salut pública, seguretat i protecció dels drets dels usuaris dels jocs


El Consell de Govern ha aprovat la suspensió de la concessió de noves autoritzacions per a l’obertura de nous establiments de joc en el territori de les Illes Balears. Aquests establiments són casinos, bingos, salons de joc, zones d’apostes a salons de joc i locals específics d’apostes. La durada d’aquesta suspensió serà de 24 mesos a partir de la publicació de l’acord al BOIB.

En qualsevol cas, però, aquest termini es podrà prorrogar per acord del Consell de Govern si, una vegada esgotats els 24 mesos, no ha entrat en vigor el decret de planificació dels establiments de joc a la comunitat autònoma. Es tracta d’una mesura provisional, preventiva i transitòria.

Per tant, l’acord, que respon a raons d’interès general d’ordre públic, salut pública, seguretat i protecció dels drets dels usuaris dels jocs, també preveu iniciar un estudi i dur a terme les actuacions prèvies necessàries a la tramitació d’aquest decret relatiu a la planificació d’establiments de joc. És competència del Consell de Govern aprovar aquesta planificació tenint en compte la realitat i la incidència social del joc i de les apostes, les seves repercussions econòmiques i tributàries, i la necessitat de diversificar el joc.

L’objectiu d’aquesta planificació és ordenar l’oferta de joc, tot perseguint una política de joc responsable i d’especial protecció als menors i als col·lectius més vulnerables. Això, sense oblidar l’equilibri necessari amb els interessos econòmics del sector. En aquest sentit, el Govern considera el joc des d’una perspectiva integral de responsabilitat social i en el qual s’han de combinar accions preventives, de sensibilització, intervenció, control i reparació dels efectes negatius que se’n poden derivar.  

Una de les finalitats bàsiques de l’acord aprovat pel Consell de Govern és reordenar el joc a les Balears i introduir mesures de racionalització, atesos el creixement i la concentració de salons de joc i apostes que hi ha hagut durant els darrers anys a les Illes Balears.

Actualment, hi ha un total de 148 salons de joc, 4 bingos, 3 casinos i un local específic d’apostes arreu de les Illes Balears.

La normativa del joc a les Illes Balears
La competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apostes mútues esportives-benèfiques, és de la Comunitat Autònoma, segons l’article 30.29 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

La Llei 8/2014, d’1 d’agost, és la norma que regula totes les activitats relatives a joc i apostes en les seves diferents modalitats. A més, el Decret 42/2019, de 24 maig, aprovà el Reglament de salons de joc mitjançant el qual es va establir una distància mínima de 100 metres d’aquest tipus d’establiments als accessos d’entrada als centres d’ensenyament de menors d’edat, zones d’oci infantil i centres permanents d’atenció als menors.

A més, els obliga a tenir un servei de control i d’admissió a l’entrada dels locals per tal d’evitar l’accés dels col·lectius més vulnerables.