LOGO CAIB
Contingut
27 juny 2022Conselleria de Medi Ambient i Territori

CONSELL DE GOVERN: LA MODIFICACIÓ DE LA LECO PERMETRÀ SUSPENDRE LLICÈNCIES I PERMISOS PER SALVAGUARDAR ELS VALORS NATURALS CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: LA MODIFICACIÓ DE LA LECO PERMETRÀ SUSPENDRE LLICÈNCIES I PERMISOS PER SALVAGUARDAR ELS VALORS NATURALS

\ El Consell de Govern aprova el Projecte per actualitzar la Llei per a la conservació dels espais de rellevància ambiental

\ La normativa persegueix assolir els objectius de l’Estratègia de la Unió Europea sobre biodiversitat 2030

El Consell de Govern ha aprovat, aquest dilluns, el Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), que després s’ha de trametre al Parlament de les Illes Balears.

Amb l’actualització de la normativa es pretén assolir una sèrie d’objectius amb un doble vessant. D’una banda, pretén unificar, harmonitzar i simplificar el règim jurídic aplicable al procediment d’elaboració dels diferents plans ambientals i de declaració dels espais naturals protegits, i incorporar, a més, els principis i les directrius de la normativa d’accés a la informació i participació pública en matèria de medi ambient.

D’altra banda, s’introdueixen tota una sèrie de mecanismes per tal de garantir i donar un impuls perquè l’acció administrativa i les polítiques públiques s’orientin cap a la consecució dels objectius de l’Estratègia de la Unió Europea sobre Biodiversitat 2030.

Aquesta Llei, doncs, consta de vint-i-dos articles, set disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final. Entre els articles, destaca el referent al nou règim de protecció preventiva, que estableix que, durant la tramitació d’un pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN), d’una zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) o d’un lloc d’interès comunitari (LIC) de la Xarxa Natura 2000, es podran suspendre llicències municipals o aturar la tramitació de plans urbanístics amb incidència sobre el territori. Es podran paralitzar, també, explotacions en curs i suspendre permisos i concessions mineres. Això, només en el cas de danys mediambientals o amenaça imminent de danys i mitjançant un acord del Consell de Govern degudament justificat. D’aquesta manera, es pretén assegurar la salvaguarda dels valors naturals que s’han de protegir.

En aquest sentit, les mesures de protecció cautelar que s’apliquen durant el procediment de tramitació d’alguna figura de protecció s’estenen a les figures europees de la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA). És a dir, en el moment que es comenci a tramitar qualsevol d’aquests procediments i fins que s’aprovin no es pot atorgar cap autorització que permeti alterar el medi sense un informe favorable. Fins ara, aquesta protecció només s’aplicava en la tramitació dels plans d’ordenació de recursos naturals.

Així mateix, s’introdueixen tota una sèrie de mecanismes de naturalesa diferent, com ara la creació del Catàleg d’espècies exòtiques invasores de les Illes Balears, l’impuls de la restauració ambiental, la creació d’un protocol en matèria de bioseguretat i d’un fons de patrimoni natural de les Illes Balears. Igualment, en la normativa es preveu la presentació d’un projecte de llei del patrimoni natural de les Illes Balears davant el Parlament en un termini de 4 anys des de l’entrada en vigor de la modificació de la LECO.

 

 

Documents adjunts: