LOGO CAIB
Contingut
22 març 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN COMPLETA L’ADAPTACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES A LA CAIGUDA DE L’ACTIVITAT DE 2020 CConsell de Govern

Foto de noticia

Reactivació econòmica: CONSELL DE GOVERN: EL GOVERN COMPLETA L’ADAPTACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES A LA CAIGUDA DE L’ACTIVITAT DE 2020

\ S’ajorna a octubre la liquidació de 2020, a la qual s’aplicarà una reducció dels mòduls vinculada a la disminució de l’ocupació
\ S’amplien les mesures excepcionals per adequar-ne l’aplicació a les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia


El Consell de Govern ha aprovat, mitjançant un decret llei, mesures excepcionals urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears, amb les quals completa l’adaptació de la liquidació de l’impost corresponent a 2020 a la disminució de l’activitat turística de l’any passat produïda per efecte de la pandèmia de la COVID-19 als establiments turístics acollits al règim d’estimació objectiva del tribut.

El Decret llei incorpora noves mesures per adequar la liquidació de 2020 —quanties ja abonades pels visitants als establiments d’allotjament— a la caiguda de l’ocupació dels establiments l’any passat i també ajorna la liquidació al proper mes d’octubre, quan habitualment s’hauria d’haver fet el gener, i després que mitjançant la Llei de pressuposts d’enguany s’hagués ajornat fins el mes de maig de 2021.

D’aquesta manera, s’amplien les mesures de caràcter excepcional ja adoptades pel Govern al llarg del darrer any en el cas dels establiments acollits al règim d’estimació objectiva amb l’objectiu d’adaptar l’aplicació de l’impost a les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia i evitar les distorsions que podien generar els càlculs estimatius d’anys passats per la situació provocada per la COVID-19.

L’any passat, aquests establiments ja no varen haver de fer el pagament anticipat del mes de setembre, atès que el Govern va suprimir aquest ingrés a compte, i, per tant, la liquidació de 2020 es fa enguany. El Decret llei aprovat avui ajorna la liquidació a octubre i complementa les mesures de revisió dels mòduls d’aquest règim previstes en una ordre —actualment en tràmit d’audiència— de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.

Aquests canvis afecten el règim d’estimació objectiva del tribut. Els establiments poden liquidar l’impost sobre estades turístiques, que paguen directament els visitants als establiments, de dues maneres: a través del règim d’estimació directa o del règim d’estimació objectiva. En el primer, les empreses fan la liquidació trimestral a partir dels ingressos efectivament rebuts dels turistes als quals han allotjat.
En el règim d’estimació objectiva es determinen els ingressos indirectament. En aquest règim, els establiments anticipen un ingrés a compte que anualment s’havia de fer el setembre a partir de la previsió dels ingressos de l’impost per a tot l’any, mitjançant un càlcul i un sistema de mòduls tenint en compte dades d’activitat d’anys anteriors.

En aquest règim, en la liquidació de 2020, a més de quedar ajornada a octubre, s’aplicarà una revisió dels mòduls, amb la qual es redueixen de manera proporcional a la menor ocupació dels establiments de 2020 respecte de 2019, a cada illa i categoria, ateses les circumstàncies excepcionals que afecten greument l’activitat turística, com preveu el decret de desenvolupament de la llei reguladora d’aquest impost.

En el cas dels establiments que, per diverses raons, poden haver sofert més desviació en la seva ocupació, el Decret llei aprovat avui habilita un procediment extraordinari per a la reducció individualitzada dels mòduls aplicables en aquest règim als establiments que hagin tingut al llarg de 2020 una ocupació mitjana inferior al 18,5 % de les seves places, sempre que l’ocupació mitjana del conjunt dels establiments explotats pel mateix subjecte passiu sigui inferior també a aquest 18,5 %.

Amb vista a la liquidació de l’impost corresponent a l’activitat de 2021, el Govern també ha suprimit enguany l’ingrés a compte que altres anys s’havia de fer el setembre en el règim d’estimació objectiva —com ja es va fer per a 2020?, de manera que s’haurà d’efectuar el 2022, tal com va establir el Decret llei 1/2021 validat pel Ple del Parlament al final del passat mes de febrer.

Juntament amb aquesta mesura, enguany també s’ha facilitat la possibilitat, per als empresaris que ho decideixin, de canviar de règim d’estimació, amb una ampliació del termini per passar del d’estimació objectiva al de directa, i a la inversa. Fins ara, s’havia de triar el règim abans del 31 de desembre de l’any anterior, i romandre dos exercicis en el mateix règim. Enguany es pot fer el canvi fins al 31 de març i la permanència en el règim triat serà només d’un any.

D’altra banda, el Decret llei introdueix una altra mesura específica en l’àmbit de la taxa fiscal sobre el joc, per tal d’evitar una càrrega tributària deslligada de l’activitat real, i introdueix una bonificació temporal, vinculada al recent període de tancament a causa de la COVID-19. En concret, s’estableix una bonificació del 75 % en el pagament de la fracció del segon trimestre de 2021 de la taxa sobre el joc en determinats casos (màquines recreatives o d’atzar), als quals en circumstàncies normals s’apliquen quotes fixes anuals que s’abonen independentment de la seva activitat.