LOGO CAIB
Contingut
3 maig 2021Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZEN EL SERVEI DE SALUT A CONTRACTAR EL SERVEI DE COMUNICACIONS CORPORATIU PER 13,2 MILIONS D’EUROS CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZEN EL SERVEI DE SALUT A CONTRACTAR EL SERVEI DE COMUNICACIONS CORPORATIU PER 13,2 MILIONS D’EUROS

\ Es tracta del servei de telefonia fixa, telecomunicacions mòbils i Internet per als hospitals, els centres de salut i les dependències sanitàries

\ El contracte tindrà una durada de cinc anys des de la seva signatura, sense possibilitat de pròrrogues

 

El Consell de Govern ha atorgat al director general del Servei de Salut de les Illes Balears l’autorització prèvia per contractar el servei de comunicacions corporatiu centralitzat ―telefonia fixa i telecomunicacions mòbils (veu i dades), xarxes de dades, accés a Internet, interconnexió de xarxa interior i Wi-Fi i control de qualitat, control de processos i monitoratge per al Servei de Salut de les Illes Balears― per un valor estimat de 13.262.718 €. 

El Servei de Salut de les Illes Balears requereix un servei de telefonia fixa, de telecomunicacions mòbils i de xarxes de dades perquè puguin funcionar els hospitals, els centres d’atenció primària i la resta de dependències sanitàries i d’oficines de la totalitat d’àrees de salut, de sectors sanitaris i d’entitats dependents del Servei de Salut. Atès que no disposa de mitjans propis per prestar aquest servei, cal contractar-lo amb empreses alienes tramitant el procediment públic corresponent.

El valor estimat del contracte previst és de 13.262.718 € i el contracte és de cinc anys des de la seva signatura sense possibilitat de pròrrogues i amb la possibilitat de dur a terme modificacions del contracte fins a un 20 % del seu pressupost base de licitació. El pressupost base de licitació és de 13.373.240 €.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant-hi els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per finançar les prestacions i els serveis sanitaris.