LOGO CAIB
Contingut
2 agost 2021Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: APROVATS 8 MILIONS PER FINANÇAR ESPECIALITATS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORS DESOCUPATS PER AL PERÍODE 2022-2024 CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: APROVATS 8 MILIONS PER FINANÇAR ESPECIALITATS FORMATIVES ADREÇADES A TREBALLADORS DESOCUPATS PER AL PERÍODE 2022-2024

\ S’ha estructurat en dues línies per impartir els certificats de professionalitat que tenen major demanda en el mercat

\ Es programaran especialitats formatives incloses en el Catàleg i d’altres de les quals no hi ha centres acreditats  

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha autoritzat una inversió de 7.990.000 € per finançar la convocatòria de subvencions SOIB Formació per a Desocupats, la qual permetrà dur a terme especialitats formatives de certificats de professionalitat adreçades a persones preferentment desocupades durant el període 2022-2024.

La nova convocatòria s’estructura de forma més genèrica i específica per tal d’impartir formació amb certificats de professionalitat que tenen una major demanda en el mercat, i s’ha distribuït en dues línies:

    • Línia 1 (7.290.000 €), que té per objecte finançar especialitats formatives del catàleg dirigides a obtenir certificats de professionalitat, adreçades als treballadors desocupats amb baix nivell de qualificació.

    • Línia 2 (700.000 €), que té per objecte finançar especialitats formatives dirigides exclusivament a obtenir certificats de professionalitat per als quals actualment no hi ha centres acreditats i que no s’han pogut impartir.

L’objectiu d’aquestes subvencions és presentar una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball, que tengui en compte els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, alhora que s’incideix positivament en l’ocupabilitat de les persones desocupades.

Aquestes subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva als centres de formació acreditats que les sol·licitin. Els centres han de tenir les especialitats formatives acreditades per a un nombre d’alumnes igual o superior al que sol·licitin abans de la data de la publicació de la convocatòria.

Les especialitats formatives que s’incloguin en la programació s’han d’adreçar a treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació. A més, hi podran participar persones ocupades en un percentatge no superior al 30 % del total de participants programats, aquestes hauran d'estar registrades com a demandants d'ocupació. Les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació també podran accedir a les accions formatives.

Per fer la selecció dels candidats es tindran en compte els col·lectius prioritaris següents:

─    Persones afectades per un ERTO.
─    Joves desocupats entre 16 i 29 anys.
─    Persones desocupades més grans de 45 anys.
─    Persones desocupades de llarga durada (dotze mesos ininterromputs dins un període de devuit mesos).
─    Dones desocupades, en les qualificacions en què tenguin poca presència.
─    Persones desocupades amb discapacitat.
─    Treballadors desocupats inscrits com a demandants d’ocupació que tenguin unitats de competència assolides del certificat que s’ha de completar.

Com a millora, en aquesta convocatòria s’ha incorporat una eina de gestió que en simplificarà els tràmits i el seguiment, tant per a les entitats com per al SOIB.

Aquesta convocatòria disposa del finançament dels fons del Ministeri d’Educació i Formació Professional que anualment es distribueixen a través de la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional per a l’Ocupació. També es podrà cofinançar amb el Fons Social Europeu o qualsevol altre fons comunitari o supranacional.