LOGO CAIB
Contingut
4 juny 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19:Els centres educatius podran fer activitats de reforç per a l’alumnat a tots els nivells inclòs infantil NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

COVID-19:Els centres educatius podran fer activitats de reforç per a l’alumnat a tots els nivells inclòs infantil

\ Obriran els centres públics de 0-3 anys, que reprendran les activitats educatives presencials

\ Atenció individualitzada per part de tutors i especialistes a alumnat NESE

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, ha explicat les activitats que es duran a terme presencialment als centres educatius a partir de l’entrada de Balears a la fase 3. La resolució que especifica el protocol de desescalada progressiva d’aquesta fase als centres educatius no universitaris de Balears es publicarà aquesta setmana al BOIB.

March ha recordat que actualment els centres estan celebrant tutories presencials d’un màxim de 5 alumnes als darrers cursos de les distintes etapes educatives, i que es va decidir oferir l’opció als centres privats de 0-3 per obrir si tenien les condicions adequades. Les escoletes depenents d’ajuntaments i consells varen decidir ajornar la seva obertura a la fase 3, com les del Govern.

“Amb l’entrada a la fase 3 s’amplia l’activitat presencial dels centres educatius de manera que es puguin oferir tutories i també activitats de reforç a tots els nivells, a més de l’obertura de les escoletes 0-3”, ha explicat March. “Molts de mestres ens han fet arribar la necessitat de fer tutories als diferents nivells i han plantejat la possibilitat d’organitzar activitats, pensant, especialment amb la salut emocional de l’alumnat que haurà tengut un final de curs molt diferent del que es podria pensar quan el varen començar”.

També March ha destacat que és evident que l'objectiu és el de començar en un escenari presencial i, és en aquest escenari bàsic i prioritari en el que s'està treballant a la Conselleria. Ja que pensam que als nivells d’infantil, primària i primers cursos de secundària, la presencialitat és fonamental si se vol dur un procés d’ensenyança-aprenentatge adequat i si se vol fer un procés d’integració i socialització adequats.     

Presencialitat a la Fase 3

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta resolució, als centres educatius no universitaris de les illes que hagin accedit a la Fase 3, mantindran obertes les seves instal·lacions entre les 9.00 i les 13.00 hores (en torn de matí) i entre les 15.00 i les 19.00 (en torn d’horabaixa)  i es duran a terme les activitats presencials següents:

 • Tutories d’orientació o de matèria i activitats de reforç per a l’alumnat de qualsevol curs dels nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de persones adultes i ensenyaments de règim especial, amb cita prèvia, individuals o en grup d’un màxim de 10 alumnes al segon cicle d’educació infantil, i de 15 en els altres nivells educatius, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4m2 per alumne. Les tutories i les activitats de reforç es poden sol·licitar per part de l’alumnat, les famílies i els centres.
   
 • Intervenció, orientació i suport a l’alumnat amb NESE i d’altres que hagin patit una situació d’especial dificultat durant el període de suspensió de les activitats presencials, amb cita prèvia, individual o en grups, per part dels tutors o dels diferents professionals de suport del centre (inclosos TISOC, fisioterapeutes i  ATE). Es  duran a terme aquestes intervencions a totes les etapes, nivells i modalitats educatives, a petició de les famílies o dels propis centres.
 • Obertura dels centres públics de 0-3 anys, que reprendran les activitats educatives presencials, amb les següents ràtios màximes, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4 m2 per alumne, seran:
  • 0-1: 4 nadons
  • 1-2: 6 infants
  • 2-3: 9 infants
  • Aules mixtes: 50% de la ràtio abans de l’estat d’alarma, segons la taula del decret 58/2019.
 • Els centres 0-3 privats o de titularitat municipal o dels consells insulars, podran obrir per decisió dels seus titulars, en les mateixes condicions assenyalades en el punt anterior.

En general, es vigilarà des dels centres educatius l’estat de salut de l’alumnat, així com les possibles situacions d’absentisme o altres problemàtiques sociofamiliars, en coordinació amb el centre de salut de referència, CoorEducaSalut i CoorEducaSalutMental, les famílies, i els serveis socials.

També es tendrà en compte que alguns alumnes durant el confinament s’han trobat amb situacions difícils, problemes greus de convivència, situacions de maltractament, aïllament social, escletxa digital, entre d’altres, i, per tant, s’hauran de coordinar aquests casos amb els serveis socials respectius.

S’hauran d’evitar les aglomeracions. Les visites de pares, mares o altres persones a les instal·lacions dels centres no estaran permeses amb caràcter general, i s’hauran de gestionar amb cita prèvia, o per indicació del professorat o de l’equip directiu, respectant sempre les mesures de prevenció i higiene establertes en els annexos d’aquest protocol.

En aquesta fase continua la suspensió del servei de menjador i de transport escolar.

Quant a les mesures de protecció sanitària, a més del que s’estableix als annexos de la resolució, s’estableix que fins al 19 de juny, data de finalització de les activitats lectives, es limitaran les hores de permanència del professorat al centre a les activitats presencials amb alumnes, i es durà a terme la resta de la jornada de treball (reunions, coordinacions, etc.), mitjançant teletreball,sempre que sigui possible.

Reincorporació amb caràcter general del personal docent

A partir de dia 19 de juny, un cop finalitzat el curs escolar i fins al dia 30 de juny, tot el personal docent es reincorporarà al centre de manera presencial, per torns i amb les mesures sanitàries establertes als annexos d’aquesta resolució, d’acord amb la planificació que proposarà l’equip directiu, per:

 • Col·laborar amb l’equip directiu en la revisió/adequació dels espais.
 • En el cas dels mestres d’infantil  i primària, organitzar i adequar les aules.
 • Organitzar el retorn de material als alumnes, si és el cas.
 • Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per tancar el curs 2019-20, incloses les sessions d’avaluació final.
 • Dur a terme les actuacions que siguin necessàries per preparar el curs 2020-21.
 • Preparar i organitzar el Pla d’Acompanyament Escolar (PAE) d’estiu.

A partir de l’1 de juliol, la preparació del curs 2020-21 podrà continuar de manera no presencial fins al 31 de juliol.

Es pot accedir a la roda de premsa de la Fase 3 al següent link: https://ib3.org/directe