LOGO CAIB
19 juliol 2018 | <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

18 instituts de secundària de Balears comptaran amb educadors socials el curs 2018/19 NNota Informativa

Foto de noticia

18 instituts de secundària de Balears comptaran amb educadors socials el curs 2018/19

\    Es passa de 10 a 19 tècnics per atendre alumnat en risc d’exclusió social als centres de secundària
 
\    El programa ha arribat fins a més de nou mil beneficiaris indirectes
 
\    El curs passat Serveis Socials i Educació recuperaren la figura d’educador social a centres de secundària
 
\    El 90% dels TISOC han treballat l’àmbit de Prevenció de l’Absentisme Escolar
 

La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, i el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, han anunciat avui l’ampliació del nombre de centres educatius que comptaran amb Tècnics d’Intervenció Sociocomunitària (TISOC) el curs 2018/19. En concret es passa de 10 a 19 tècnics que arribaran a 18 centres de totes les Illes.
 
Fina Santiago ha remarcat la voluntat del Govern de donar estabilitat a aquest programa “està donant uns resultats excel·lents i se n’ha de garantir la seva continuïtat”. A més, ha destacat l’element preventiu de les actuacions que es fan en el marc del programa com a una part més de l’estratègia d’actuació tant a l’àmbit dels serveis socials com a l’educatiu.
 
En aquest sentit, Martí March, ha destacat que la feina dels educadors socials als centres educatius ha donat molts bons resultats, tant en les intervencions individuals com en les que es fan a nivell de grup i de centre, fent un especial esment “al tractament de l’absentisme escolar que s’ha tractat al 90% dels centres que compten amb tècnics del TISOC”.
 
Cal recordar que el curs 2017/18 s’ha recuperat aquesta figura amb la incorporació de 10 tècnics a 10 centres. Ara, amb la incorporació de 9 educadors més, s’amplia la feina d’aquests especialistes a 8 centres ja que un dels 9 educadors exercirà de coordinador.
 
Per al curs 2017-2018, es van incorporar 10 figures TISOC, atès la demanda i les necessitats detectades  a altres IES, per al curs 2018-2019 s’ha augmentat el programa en 9 TISOC més, el que suma un total de 19 persones amb perfil en educació social que duran a terme les tasques d’intervenció sociocomunitària a 18 IES de les Illes. (Un personal TISOC durà a terme tasques de coordinació, supervisades per ambdues Conselleries).
 
Els criteris que s’han tengut en compte per a la selecció dels nou IES (2018-2019) van des de comptar amb un major nombre d’alumnat amb condicions personals de risc social i història escolar de baix rendiment acadèmic i curricular, alumnat absentista i alteració de la convivència al centre. Aquestes dues dades registrades per la Conselleria d’Educació i Universitat, i amb l’acord de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, han estat determinants per a la priorització dels IES on incorporar la figura TISOC.
 
 
Distribució dels tècnics d’intervenció sociocomunitària

Mallorca (12):
  • Curs 2017/18 (6): IES Antoni Maura, IES Juniper Serra, IES Aurora Picornell, IES Josep Sureda i Blanes, IES Pau Casesnoves i IES Manacor
  • Curs 2018/19 (6): IES Francesc de Borja Moll, IES Can Peu Blanc Sa Pobla, IES Felanitx, IES Calvià i IES Son Ferrer, IES Llucmajor
Menorca (2): IES Pascual Calbó i IES Josep Maria Quadrado 

Eivissa(4):
  • Curs 2017/18: IES Algarb i IES Sa Serra
  • Curs 2018/19: IES Santa Maria i IES Sa Colomina
 
 
24 programes a 10 instituts i 468 beneficiaris directes
 
Els programes que apliquen els tècnics estan adreçats a l’alumnat matriculat als centres públics d’educació secundària de les Illes Balears però tenint en compte l’educació integral de l’alumne i per tant, una perspectiva sistèmica, les intervencions contemplen tota la comunitat educativa com a participant potencial: famílies, professorat, professionals de recursos i serveis externs… Es fa especial incidència en aquell alumnat amb indicadors de risc social que es tradueixen en dificultats d'aprenentatge i problemes de convivència, absentisme escolar, fracàs escolar i abandonament prematur de l’escolarització.
 
Al llarg del curs 2017/18 el personal TISOC ha desenvolupat un total de 24 programes als 10 IES que han comptat amb aquesta figura i han atès 468 alumnes com a beneficiaris directes i un total de 9.363 de beneficiaris indirectes, encara que es considera que aquesta dada, és superior, vist que no s’ha comptabilitzat  la resta de comunitat educativa (professorat, equip directiu,famílies) ni serveis i/o recursos externs.
 
En el marc del programa aquest primer curs de recuperació dels TISOC als centres educatius s’han fet 243 informes d’intervenció i s’han produït 393 demandes de centre, 8 de les famílies i 27 de serveis externs. A més, els tècnics han fet 32 visites a domicili, s’han obert 188 protocols d’absentisme, s’han convocat 852 reunions amb serveis externs i s’han elaborat 160 informes de derivació a serveis externs.
 
Els programes desenvolupats pel personal TISOC abasten 5 àrees: Assetjament escolar, Prevenció de l’absentisme escolar, Atenció a l’alumnat amb indicadors de risc social, Desenvolupament del pla d’acció tutorial i Dinamització del treball comunitari i sociocultural en el marc escolar. Cada centre decideix entre l’equip directiu, l’equip del departament d’orientació del centre  i el personal TISOC els programes a aplicar. En aquest sentit, cada TISOC ha desenvolupat un mínim de 2 programes.
 
L’àmbit seleccionat com a preferent, pel 90% dels IES, ha estat el programa de Prevenció de l’Absentisme Escolar, seguit, amb un 50%, pel d’Atenció als Alumnes amb Indicadors de Risc Social i el de Dinamització del Treball Comunitari i Sociocultural en el Marc Escolar, aquest darrer l’han aplicat un 40% del personal TISOC dels IES.