LOGO CAIB
Contingut
23 maig 2022Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: APROVAT UN CONJUNT D’ESPECIALITATS FORMATIVES ADREÇAT A 12.000 PERSONES OCUPADES CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: APROVAT UN CONJUNT D’ESPECIALITATS FORMATIVES ADREÇAT A 12.000 PERSONES OCUPADES

\ Dos programes gestionats pel Servei d’Ocupació, dels que es beneficiaran 12.000 alumnes, tenen un finançament per un import global de 12 milions d’euros

\ L’oferta formativa es desenvolupa entre 2022 i 2025 i incorpora els àmbits dels sectors considerats més estratègics i emergents per a la CAIB


El Consell de Govern ha autoritzat la despesa de 12 milions d’euros per a dues convocatòries de subvencions «SOIB Formació per a Ocupats», amb l’objectiu de finançar programes de formació d’especialitats formatives per al període 2022-2025, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. D’aquesta inversió en formació, se’n podran beneficiar més de 12.000 alumnes a totes les Illes.

La finalitat és oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball, que atenguin els requeriments de productivitat i competitivitat que requereixen les empreses i sempre orientada a millorar l’ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal dels qui duguin a terme les accions formatives.

Les convocatòries de subvencions permetran finançar programes de formació sectorials, transversals i programes adreçats a treballadors autònoms i de l’economia social. D’una banda, s’hi inclou la formació dirigida a l’obtenció de certificats de professionalitat i de les competències clau, necessàries per a l’accés als certificats de professionalitat, i, de l’altra, les especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat, però que es troben incloses en el Catàleg d’especialitats formatives.

El SOIB ha recuperat enguany aquestes dues convocatòries, que varen quedar en suspens a causa dels efectes de la pandèmia, i la decisió de destinar més recursos a la formació per a persones desocupades de manera urgent. Un dels objectius principals d’aquestes accions formatives que ara es reprenen és posar en el mercat programes de formació estratègica per a la requalificació contínua de persones ocupades, un punt clau de l’estratègia de competitivitat de l’economia balear que permet una millora permanent del model productiu de les empreses.

Per això, les accions formatives per desenvolupar els programes de formació sectorial pertanyen a deu àmbits sectorials, que són l’agroalimentari, el comerç, la construcció, l’educació i la formació, l’hoteleria i el joc, la indústria, la sanitat, els serveis administratius, les finances i les assegurances, els serveis col·lectius i el transport. També per elaborar l’oferta formativa s’hi han incorporat les competències transversals prioritàries d’idiomes, ofimàtica i tecnologies de la informació i la comunicació.

Requisits de les convocatòries
Les entitats que sol·licitin les subvencions hauran de comptar amb centres de formació acreditats ubicats en el territori de les Illes Balears i, a més, per impartir competències clau han d’estar inscrits en el Registre estatal d’entitats de formació. La concessió dels ajuts d’ambdós programes s’ha de fer en règim de concurrència competitiva d’acord amb els principis d’objectivitat, igualtat, transparència i publicitat.

Les especialitats formatives que s’incloguin en la programació s’han d’adreçar a persones ocupades. A més, hi poden participar persones desocupades en un percentatge no superior al 30 % del total de participants programats, que hauran d’estar inscrites com a demandants d’ocupació.

Així mateix, per al disseny dels ajuts, el SOIB ha tingut en compte les necessitats formatives del sector, gràcies a la col·laboració del Consell de Formació amb la participació directa de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, de les entitats dels sectors més capdavanters i de les organitzacions intersectorials d’autònoms i de l’economia social.

«SOIB Formació: no CP per a ocupats» es finança mitjançant fons del Ministeri de Treball i Economia Social que anualment són distribuïts territorialment per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, i «SOIB Formació CP per a ocupats» disposa del finançament dels fons del Ministeri d’Educació i Formació Professional que es reparteixen a través de la Conferència Sectorial del Sistema de Qualificacions i Formació Professional per a l’Ocupació. També es podrà cofinançar amb el Fons Social Europeu o qualsevol altre fons comunitari o supranacional.