LOGO CAIB
Contingut
23 setembre 2021Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

El Govern de les Illes Balears aposta per garantir l’oferta audiovisual en totes les llengües oficials de l’Estat NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern de les Illes Balears aposta per garantir l’oferta audiovisual en totes les llengües oficials de l’Estat

La nova llei ha de contribuir a assegurar el dret dels ciutadans a accedir a una oferta de continguts en català

El Govern de les Illes Balears, en consonància amb les recomanacions del Consell Social de la Llengua Catalana i amb la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual de 2018, considera essencial assegurar per a la llengua catalana i la resta de llengües oficials de l’Estat una presència en l’oferta audiovisual, en aplicació del concepte de prominència que la mateixa Directiva europea estableix. D’aquesta manera, no tan sols s’enforteix la vitalitat d’aquestes llengües i es contribueix a la seva continuïtat, sinó que, a més, es garanteix que els ciutadans poden exercir el dret d’accedir a una oferta audiovisual en la seva llengua pròpia.

La tramitació de la nova llei general de comunicació audiovisual és una oportunitat per fer-ho possible, per exemple incorporant un percentatge adequat de presència del català i les altres llengües de l’Estat, a més del castellà, als serveis audiovisuals a demanda, això és, les plataformes digitals i les d’intercanvi de vídeos. Aquesta nova llei ha de servir per transposar a la legislació espanyola la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual de 2018, que té com a objectius respectar la diversitat cultural i lingüística i garantir els drets dels usuaris.

Cal recordar, a més, que la Constitució espanyola reconeix la igualtat dels ciutadans davant la llei i obliga els poders públics a promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives, a remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i a facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.