LOGO CAIB
Contingut
29 març 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

Les Balears tanquen 2020 amb un resultat positiu del 0,2% del PIB en termes de comptabilitat nacional NNota Informativa

Foto de noticia

Les Balears tanquen 2020 amb un resultat positiu del 0,2% del PIB en termes de comptabilitat nacional

Les Illes Balears han tancat 2020 amb un resultat positiu del 0,2% del PIB en termes de comptabilitat nacional, una vegada aplicats aquests criteris comptables en les dades provisionals del càlcul de tancament comunicat avui pel Ministeri d’Hisenda, en el balanç de l’any en que la comunitat autònoma ha fet la major inversió de recursos públics per fer front als efectes econòmics i socials de la pandèmia de la COVID-19 –amb més despeses i també amb majors ingressos, en aquest cas a través dels fons extraordinaris estatals- i ha assolit un nou màxim històric de despesa social, un 9% més alt que l’any anterior.

Tal com ja va informar el Govern de les Illes Balears, el resultat pressupostari de 2020, abans dels ajustos de comptabilitat nacional, mostra un dèficit no financer de -88,9 milions, equivalent a un -0,3% del PIB estimat per a 2020, del sector públic administratiu, el qual inclou l’Administració general de la Comunitat Autònoma, el Servei de Salut i l’Agència Tributària de les Illes Balears. Aquest saldo no financer serveix de base perquè la Intervenció general de l’Estat calculi el dèficit/superàvit de les diverses administracions públiques incorporant els ajustos en termes de comptabilitat nacional.

Amb l’aplicació dels criteris de comptabilitat nacional, el resultat provisional –pendent de revisió- en termes de capacitat o necessitat de finançament de 2020 ha estat positiu en 70 milions, segons els càlculs de la Intervenció General de l’Estat, per l’efecte d’aquests ajustos SEC, enguany especialment atípics per la conjuntura causada per la pandèmia i en particular per l’elevat volum de certificació de despesa amb fons europeus FEDER i FSE inclosa l’any passat, en el cas de les Balears un total de 89 milions que computen com a ingressos de 2020 sota els criteris de comptabilitat nacional, perquè s’ha certificat la despesa, però que es reben efectivament durant 2021.

Aquest fet condiciona la dada estimada per la Intervenció General de l’Estat juntament amb la resta d’ajustos de comptabilitat nacional, els quals també inclouen les dades provisionals de les empreses i ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma, a més del sector públic administratiu. Un resultat que també recull l’efecte dels fons extraordinaris estatals rebuts per les comunitats –en el cas de les Balears, uns ingressos per sobre de la mitjana- per a fer front a l’impacte de la Covid.

Aquest resultat provisional de 2020 representa un 0,23% del PIB de 2020. En total, nou comunitats autònomes, més de la meitat en el seu conjunt, i nou de les 15 de règim comú, han presentat un resultat positiu en termes de comptabilitat nacional, segons les dades provisionals anunciades pel Ministeri d’Hisenda, com a resultat en gran part dels ingressos extraordinaris aportats per l'administració de l’Estat a les comunitats autònomes.

NOU MÀXIM DE DESPESA I AUGMENT D’INGRESSOS VIA FONS EXTRAORDINARIS DE L’ESTAT

Durant 2020, el Govern de les Illes Balears va fer la major inversió de recursos públics per fer front als efectes econòmics i socials de la pandèmia, amb 4.623 milions de despesa destinada a polítiques públiques, i un nou màxim històric de despesa social, de 3.340 milions, un 9% més que l’any anterior. Així mateix, el balanç de l’any passat mostra un impacte directe de la Covid-19 en les finances públiques de més de 500 milions per les majors despeses, principalment en matèria sanitària i en ajudes socials i al teixit empresarial, i pels menors ingressos propis.

En termes generals, la despesa executada s’ha incrementat fins els 4.623 milions (+5,5% respecte de la previsió inicial), dels quals un 72% s’ha destinat a les polítiques socials (sanitat, educació, protecció social, ocupació i habitatge), i els ingressos liquidats han augmentat fins els 4.534,1 milions (+5,8%), en el pressupost del sector públic administratiu ( Administració general de la CAIB, Servei de Salut i ATIB).

Pel que fa als ingressos, aquest creixement s’ha produït malgrat la davallada en la recaptació dels tributs gestionats per la CAIB, i correspon a les aportacions extraordinàries de l’Administració de l’Estat per a pal·liar els efectes de la Covid. Respecte de la previsió inicial, els ingressos per transferències corrents i de capital han augmentat en 365,8 milions, principalment pels ingressos estatals extraordinaris, de 458,4 milions, transferits a través de diversos fons amb motiu de la pandèmia (principalment els 438,4 milions del Fons Covid assignats a les Balears, per sobre de la mitjana en ingressos per habitant).

A més, com a una altra mesura de liquiditat per part del Govern d’Espanya durant el 2020, l’actualització dels lliuraments a compte del sistema de finançament autonòmic ha suposat un augment de 59,4 milions en el cas de les Balears respecte de la previsió inicial del pressupost autonòmic i de 227,2 milions respecte dels ingressos rebuts el 2019 per aquest concepte.