LOGO CAIB
6 de juny de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern fixa uns criteris tècnics consensuats i generalitzats per facilitar l'organització de curses de muntanya NNota Informativa

El Govern fixa uns criteris tècnics consensuats i generalitzats per facilitar l'organització de curses de muntanya

\ Les conselleries de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i Cultura, Participació i Esports han consensuat els criteris amb el sector esportiu
L’objectiu és agilitar la tramitació de proves esportives dins espais Xarxa Natura 2000 i fer-lescompatibles amb la conservació

 
 
L’auge de les proves esportives a espais de la Xarxa Natura 2000, cada vegada més nombroses i amb més participants, ha generat un nou escenari de pressions i impactes als espais naturals, que en molts casos són especialment sensibles i fràgils. Fer compatibles la competitivitat de les proves amb la sostenibilitat ambiental és un repte al qual la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca s’ha enfrontat amb l’assessorament de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, ha explicat avui el conseller Vicenç Vidal.
 
La col·laboració entre les direccions generals d’Espais Naturals i Biodiversitat i Esports i Joventut, juntament amb la Fundació per a l’Esport Balear, ha donat com a fruit uns criteris tècnics clars i generalitzats per a l’organització de curses de muntanya amb l’objectiu de facilitar la feina als organitzadors d’aquests esdeveniments, ha assegurat el director general d’Esports i Joventut, Carles Gonyalons, durant la presentació dels criteris esmentats.
 
El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir, ha recordat que tant la normativa ambiental pròpia com l’europea determinen la responsabilitat del Govern, dels promotors i dels organitzadors sobre la protecció del medi natural. Per això, “totes les curses que transcorrin per espais naturals protegits han de disposar del vistiplau de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat. Segons la normativa ambiental, aquest departament només pot emetre un informe favorable quan tengui la certesa que no es produeix un impacte negatiu sobre el medi. En cas de dubte, l’activitat s’ha de subjectar a una avaluació d’impacte ambiental, una passa que la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat intenta evitar per facilitar la tramitació de les competicions.
 
 
Els criteris
 
Per elaborar els criteris s’ha agafat com a base la Guía de buenas prácticas para el desarrollo de carreras por montaña en espacios protegidos, d’Europarc Espanya, que ha estat consensuada amb la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME). Aquesta guia confirma, amb documentació tècnica, els impactes que les curses poden provocar en el medi i defineix les mesures preventives adequades per evitar-los.
La nova norma autonòmica estableix que les proves esportives en espais de rellevància ambiental s’han de fer preferentment fora de l’època de nidificació d'aus”; també recomana evitar les proves en horari nocturn, i fixa que les de bicicletes tot terreny (BTT) que tinguin una part en horari nocturn s’han de fer per camins consolidats per al pas de vehicles, ha concretat Mir.
 
Els criteris també fixen que els punts de sortida i arribada de les proves, com també els punts d'avituallament, de control i d’acumulació de públic, s’han d’ubicar fora dels espais de la Xarxa Natura 2000, sempre que sigui possible, i que l’organització ha d’incloure un pla de neteja i minimització de residus.
 
Pel que fa a l’itinerari, s’ha de senyalitzar de manera que s’evitin confusions, i s’han de complir les condicions següents:
 
a) Abalisar de manera dissuasòria els llocs susceptibles de fer dreceres.
b) Preveure la ubicació de personal en els punts conflictius (encreuaments, portes, botadors, dreceres fàcils, etc.). 
c) Senyalitzar amb objectes fàcils de recollir. En cap cas no s’han d’emprar pintures ni esprais.
d) Retirar les senyalitzacions preferentment de manera immediata en acabar l’etapa o la prova, o en un màxim de quaranta-vuit hores des que acabi. 
e) Disposar senyalització que informi dels punts on comencen i acaben els espais de rellevància ambiental.
 
L’organització ha d’establir i aplicar les mesures necessàries per minimitzar les emissions sonores. Perminimitzar l’erosió i la pressió al medi, les proves han de transcórrer, preferentment, per camins consolidats, que tenen més capacitat de càrrega, amb l’odre de prioritat següent:
 
1rPistes pavimentades.
2nPistes de terra.
3rXarxa de senders de l’espai protegit.
4tAltres senders dins l’espai natural. 
Altres que figuren en l’inventari de camins (si n’hi ha).
 
En qualsevol cas s’han d’emprar camins legals existents.
 
El director general d’Esports i Joventut ha detallat que també es defineix el nombre màxim de participantsen funció del tant per cent de camí consolidat i no consolidati ha subratllat que els criteris es basen, sempre que és possible, en recomanacions i no enimposicions.
 
Els criteris, que es publicaran en una circular en eButlletí Oficial de les Illes Balears aquesta setmana,recullen la recomanació als organitzadors d’entregar la documentació corresponent amb dos mesos d’antelació com a mínim respecte de la data programada per a la provaA més de la informació que s’ha de lliurar, la circular estableix l’obligatorietat de presentar un pla de comunicació ambiental i de disposar d’un supervisor ambiental, que estarà en contacte amb un agent de medi ambient.
 
La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha manifestat que tant Mir com Gonyalons, i també el gerent de la Fundació per a l'Esport Balear, Joan Noguera, han consensuat les mesures amb una ronda de contactes prèvia amb les federacions esportives de les Illes Balears implicades en les curses de muntanya; s’han reunit amb els presidents de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, la Federació d'Atletisme de les Illes Balears i la Federació de Ciclisme de les Illes Balears”, i que els dos directors generals també s’han reunit amb promotors i clubs implicats en aquest tipus de proves a totes les Illes Balears”.
 
Ambdues conselleries han agraït les aportacions que ha fet tot el sector esportiu, que han enriquit el document.