LOGO CAIB
Contingut
1 juny 2017| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Gairebé 900 alumnes amb malalties cròniques han rebut atenció específica als centres educatius de les balears NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Gairebé 900 alumnes amb malalties cròniques han rebut atenció específica als centres educatius de les balears

Salut i Educació han fet balanç del funcionament del Protocol per atendre alumnes amb problemes crònics a les escoles
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i la consellera de Salut, Patrícia Gómez, han presentat avui els resultats del primer curs d’implantació del Protocol d’atenció a infants i joves amb problemes de salut crònics als centres educatius. Els han acompanyats el director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i la directora d’Infermeria de la Gerència d’Atenció Primària, Maria Antònia Font.
 
Als centres educatius de les Illes Balears hi ha escolaritzats infants i joves amb problemes de salut. Per tant, és possible que siguin necessàries certes intervencions adreçades a aquests alumnes, amb procediments com l’administració de medicaments o altres actuacions, i, alhora, que sorgeixin dubtes sobre l’atenció que s’ha de proporcionar als infants i joves durant el període escolar. Cal esmentar que la presència i el nombre d’alumnes amb malalties cròniques als centres educatius ha anat en augment els darrers anys. Són infants i joves amb cardiopatia, asma, diabetis i altres desordres metabòlics, càncer, pluridiscapacitat amb problemes respiratoris o d’alimentació, etc., que necessiten una atenció conjunta sanitària i educativa.

March ha explicat que “per a nosaltres la idea d’escola inclusiva és fonamental i l’escola actualment és un espai d’educació i socialització que cada vegada té més infants amb problemes de  diferents tipus  que hem d’atendre de manera adequada. Amb aquest protocol garantim que estan ben atesos a traves de la coordinació de salut i educació i per a nosaltres es primordial el fet de donar tranquil·litat a professors i famílies”. Gómez ha afirmat que la coordinació de Salut i Educació és un objectiu fonamental del Protocol però també el foment de l’autonomia dels alumnes i, especialment, la formació dels professors.
 
Les dades provisionals del curs actual mostren que a les Balears hi ha 895 alumnes amb alguna malaltia crònica (MC) diagnosticada. D’aquests infants, 164 (141 a Mallorca, 14 a Menorca i 9 a Eivissa i a Formentera) han requerit tasques de coordinació específica, atesa la complexitat que presentaven, mentre que la resta de casos han estat coordinats pels equips sanitaris dels centres de salut de referència. D’acord amb la normativa vigent, la funció sanitària correspon a Salut i les tasques de control o vigilància són pròpies del personal dels centres educatius.
 
El Protocol implantat aquest curs per primera vegada a les Balears afecta totes les malalties que requereixen atenció sanitària mentre els alumnes són a l’escola. L’objectiu d’Educació i Salut és que patir alguna d’aquestes malalties no suposi un obstacle en l’escolarització. Per això s’estableixen estratègies que garanteixin tant l’atenció i les cures que necessiten aquests alumnes com l’escolarització en les condicions que es considerin més adequades en cada cas. Per fer-ho possible és necessari coordinar professionals sanitaris, professionals del centre educatiu i, per descomptat, la família i el mateix alumne. 
 
Les malalties cròniques més freqüents a la infantesa són l’asma, la diabetis, el càncer, les malalties cardíaques i els desordres de salut mental. A més d’aquestes, als centres educatius de les Balears hi ha altres malalties poc freqüents que també requereixen atenció especialitzada.
 
Un protocol per a l’autonomia i la seguretat
 
Per atendre tot aquest ventall de necessitats, Educació va publicar a principi del curs 2016-2017 unes orientacions per al tractament de la salut als centres educatius. Però aviat es va fer palès que hi havia una casuística molt diversa que obligava a elaborar un protocol més ambiciós per regular una acció coordinada entre Salut i Educació a les escoles, a fi de donar tranquil·litat als docents, a les famílies, als alumnes i als professionals sanitaris.
 
En aquest sentit, les conselleries d’Educació i Universitat i de Salut han elaborat un protocol de coordinació entre totes les persones implicades, de manera que es pugui garantir que tots els infants escolaritzats en un centre educatiu de les Illes Balears rebran l’atenció sanitària que requereixen per accedir a una escolarització adequada, segura, inclusiva i en condicions d’equitat amb els seus companys.
 
Amb aquest objectiu, el Protocol preveu actuacions coordinades de tots els agents educatius i sanitaris tant des d’un àmbit global, amb accions formatives per a tots els integrants dels centres educatius amb alumnes amb necessitats, com mitjançant accions específiques per a malalties concretes, però sense deixar de banda un objectiu primordial: el foment de l’autonomia personal. Es pretén, així, que els alumnes amb malalties cròniques, segons les circumstàncies, tenguin les eines necessàries per tractar les seves necessitats de salut de manera autosuficient i disposin de la preparació necessària per a un futur tan autònom com sigui possible.
 
El Protocol marca un itinerari d’actuació clar i ordenat per a tots els implicats: professionals sanitaris, personal del centre educatiu i famílies. D’entrada, la família ha d’autoritzar la inclusió de l’alumne en el Protocol d’acord amb l’escola i el centre de salut. Això suposa que se l’inclogui a l’Aplicació per a la Gestió Educativa de les Illes Balears (GESTIB) i al registre del Centre Coordinador d’Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil (CAPDI). Una vegada fet això, es crea una comissió de seguiment del cas, integrada per l’equip de salut, l’equip educatiu, l’alumne i la família, per coordinar les actuacions que s’han de fer al centre educatiu, d’acord amb un informe de valoració del professional sanitari. Això permet planificar l’atenció a  l’alumne i programar la formació corresponent per a docents i alumnes.
 
En el cas que sigui necessari, s’ha d’incloure l’alumne al Programa d’Alerta Escolar. Aquest Programa facilita l’atenció immediata i eficient dels alumnes escolaritzats que tenen una patologia crònica que pot donar lloc a una urgència vital mitjançant la formació sanitària adient en matèria de primers auxilis, en cas d’emergència, dels professors que els atenen. Aquestes patologies cròniques són les següents: asma greu, al·lèrgies amb risc d’anafilaxi, epilèpsia/crisi convulsiva, cardiopaties congènites amb risc de mort sobtada i diabetis/hipoglucèmia. Els professors reben una formació que permet atendre aquests alumnes mentre arriba el personal del 061.
 
El Protocol estableix que en totes les actuacions s’hi han d’implicar els infants i les seves famílies. A més, les accions derivades del Protocol i del Programa d’Alerta Escolar s’han de gestionar conjuntament des del Servei d’Atenció a la Diversitat i els serveis de salut.
 
Més del 90 % dels centres de salut han impartit formació a docents
 
Els primers resultats provisionals indiquen que el Protocol ha millorat notablement tant la coordinació com la detecció dels casos i l’atenció dels infants. De fet, d’ençà que s’ha implantat s’han registrat més casos d’alerta escolar, ja que s’ha passat dels 146 del curs 2014-2015 als 356 del curs actual.
 
Les accions que s’han dut a terme han estat actuacions d’acompanyament, assessorament i formació dels professors; intervencions individuals amb infants que tenen alguna malaltia crònica amb necessitats sobrevingudes, i participació en comissions de salut o de seguiment de casos dels centres educatius.
 
Més del 90 % dels centres de salut de les Balears han impartit formació específica a un total de 260 docents i 6 auxiliars tècnics educatius. A més, s’ha de tenir en compte que des del 2015 s’han format 777 docents en el Programa d’Alerta Escolar a 130 centres educatius.