LOGO CAIB
15 de març de 2017Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera defensa l’augment d’autonomia fiscal i de corresponsabilitat de Balears en la seva intervenció en el VI Foro de la Autonomía, celebrat a l’edifici del Senat. NNota Informativa

Catalina Cladera defensa l’augment d’autonomia fiscal i de corresponsabilitat de Balears en la seva intervenció en el VI Foro de la Autonomía, celebrat a l’edifici del Senat.

Cladera ha intervingut en una mesa de debat on hi han participat el secretari d’Estat d’Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Madrid, Tomàs de la Quadra-Salcedo Janini, el representant del Banc d'Espanya, Javier J. Pérez i el viceconseller d'Hisenda del Govern de Canàries,Guillermo Padilla,  amb el títol de “La reforma del finançament i els efectes de l’art. 135 CE sobre les CA”.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha participat en el VI Foro de la Autonomía, organitzat per l’Instituto de Derecho Público, entitat responsable de l’Informe de las Comunidades Autónomas 2016, document anual que ha estat presentat en el decurs de la jornada que s’ha celebrat a l’edifici del Senat, a Madrid.

Cladera ha intervingut en la mesa de debat que ha tractat la “reforma del finançament i els efectes de l’article 135 de la Constitució”, en relació a la reforma constitucional escomesa el setembre de 2011, per augmentar la submissió de totes les administracions públiques de l’Estat als límits d’estabilitat marcats a través dels plans europeus corresponents.
En la seva intervenció, Cladera ha destacat “l’oportunitat històrica” que es planteja amb el procés de reforma del sistema de finançament que s’ha encetat, a ran de les conclusions de la Conferència de Presidents Autonòmics del passat mes de gener. Cladera assumeix que “el marc de relació entre Balears, la resta de CA i l’Estat han de canviar” per poder fixar “les bases per un reequilibri territorial que permeti la millora de les mateixes estructures de l’Estat”.
Així Cladera ha volgut demostrar que si les comunitats autònomes han assumit el manteniment dels serveis bàsics fonamentals en matèria de salut, educació i serveis socials, és necessari que les comunitats puguin gestionar aquestes competències “amb l’adequada dotació de recursos”.
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha constatat que si bé la Constitució espanyola “aposta pel federalisme fiscal”, dins del seu Títol VIIIè, en la realitat el procés “descentralitzador” ha resultat “incomplert”, ja que ha primat la “transferència de competències” però no s’ha sincronitzat la transferència de la gestió dels ingressos que els calia a les comunitats per a gestionar correctament aquestes competències, “bessó de l’Estat del Benestar”. Cladera ha dit que des de 2012 “l’Estat ha asfixiat els ciutadans, a través de l’asfíxia de les comunitats”.
“La credibilitat i la fortalesa d’Espanya no es posen en qüestió per plantejar-se un nou transvasament de recursos i de capacitat de gestió cap a les CA”, ha afirmat Cladera, per qui aquest avenç enfortiria el concepte constitucional de federalisme fiscal que emana del Títol VIIIè.  D’altra manera, “la fractura social de l’Estat es produeix quan aquest es veu incapaç de proporcionar serveis públics bàsics als seus conciutadans”.
Cladera ha reclamat una millora del sistema de finançament per les comunitats autònomes per a corregir aquest efecte “en sentit contrari” a l’esperit de l’estat de les Autonomies esmentat a la Constitució. Un efecte contrari que s’ha demostrat clarament a partir de 2012, quan el desenvolupament reglamentari de la reforma de l’article 135 de la Constitució va donar lloc a la promulgació de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’aplicació d’aquesta norma, en opinió de Cladera, ha desfermat un moviment “recentralitzador” d’atribucions i capacitat de gestió de les comunitats cap a l’Estat. Un moviment que, per Cladera,  ha quedat demostrat amb el funcionament del mecanismes de liquiditat que l’Estat ha ofert a les comunitats “que ha canviat finançament per deute” amb una augment del control i la tutela del Govern central sobre la gestió econòmico-financera de les hisendes autonòmiques que s’han acollit a aquesta fórmula de finançament.
El Govern, segons Cladera, ha afrontat el procés de confecció del nou sistema de finançament amb una barreja “d’il·lusió i de recel”. No obstant això, creu necessari que Balears defensi l’augment de la seva autonomia fiscal, assumint un major rol dins de la capacitat normativa, de gestió i de recaptació d’una major cistella d’impostos. Aquest augment de l’autonomia fiscal redundaria en una major corresponsabilitat en la gestió.
La jornada del VI Foro de la Autonomía ha estat inaugurat pel President del Senat, Pío García Escudero, i la cloenda ha estat a càrrec de la Vicepresidenta del Govern i ministra de Presidència i Administracions Territorials, Soraya Sáenz de Santamaría.