LOGO CAIB
Contingut
28 octubre 2016| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Consell de Govern: EL GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA PER VALOR DE 4.668,24 M€ CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN APROVA EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA PER VALOR DE 4.668,24 M€

\ La Llei 14/2014, de finances, serà aplicable plenament a aquests pressuposts, per primer cop des que es va aprovar
\ El Govern tramet ara el Projecte de llei al Parlament perquè pugui seguir-ne la tramitació ordinària i la seva aprovació definitiva, si s’escau

El Consell de Govern ha aprovat el text articulat i l’estat d’ingressos i despeses del Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, per valor de 4.668,24 milions d’euros.
           
La política pressupostària que es planteja per a l’exercici de 2017 preveu donar continuïtat als projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears per recuperar els drets bàsics dels quals s’ha vist privada la ciutadania al llarg dels darrers anys, posant l’accent en les polítiques socials amb l’objectiu de recobrar els nivells de benestar perduts. A més, també es pretén apostar per consolidar la recuperació econòmica mitjançant el foment de la competitivitat del teixit productiu, tot avançant cap a un model econòmic més sostenible. D’altra banda, també serà una prioritat en aquest exercici l’impuls de les inversions en infraestructures, tant les de caire social com les que tenen a veure amb la mobilitat, l’eficiència energètica, la innovació tecnològica o l’abastament i el sanejament d’aigües.
 
Aquests pressuposts generals són els primers que s’aproven en el marc de la Llei 14/2014, de finances de les Illes Balears, pel que fa a una dotació suficient del fons de contingència, que es quantifica en l’1 % dels estats de despeses no financeres. Els estats de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2017 tenen en compte el límit de despesa no financera aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2016, ratificat pel Parlament de les Illes Balears el dia 18 d’octubre per un import màxim de 3.839.643.570 euros.
 
L’aplicació plena de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears també determina que es mantengui la línia de centralització de les operacions d’endeutament per reduir-ne el cost financer. Amb aquesta mateixa finalitat es preveu també la possibilitat de refinançar el deute viu de qualsevol dels ens integrants del sector públic autonòmic.
 
En matèria tributària, i per mitjà de les disposicions finals de modificació corresponents, es delimiten, modifiquen i reordenen algunes taxes, segons els casos, fonamentalment per tal d’adaptar-les a les lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat administrativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 
En l’àmbit dels imposts cedits, i a més d’alguns beneficis fiscals puntuals en determinats fets imposables de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, s’actualitzen els imports dels mòduls aplicables en la determinació de la base imposable en règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques, es crea una nova deducció autonòmica en l’impost sobre la renda de les persones físiques a favor de determinats col·lectius —com ara els joves menors de 36 anys, les persones amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65 % o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33 % i les famílies nombroses— per les despeses inherents a l’arrendament de l’habitatge habitual d’aquests col·lectius, i s’amplia la deducció autonòmica vigent en aquest mateix impost relativa al foment de la llengua catalana a fi que inclogui les entitats sense ànim de lucre parcialment exemptes de l’impost sobre societats.
 
Un altre dels eixos d’aquests pressuposts és millorar la intel·ligibilitat i l’accessibilitat de la informació que contenen i afavorir la transparència en la gestió dels recursos públics. Els objectius són posar a l’abast de qualsevol ciutadà informació en relació amb els diferents projectes que formen part dels pressuposts i, alhora, poder fer-ne un millor seguiment en la fase d’execució pressupostària. Per això, s’han incorporat una sèrie de millores en l’estructura de la classificació funcional del pressupost i s’han desenvolupat els subprogrames de despesa.