LOGO CAIB
Contingut
24 octubre 2016| <9ªL> Conselleria de Salut

L’estratègia per a l’atenció de la cronicitat permetrà una atenció integral pel pacient i una continuïtat assistencial coordinada des de tots els nivells assistencials NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
La consellera de Salut, Patricia Gómez, presenta el canvi de model que ja s’està implementant en el sistema públic de salut per a l'atenció del pacient crònic

L’estratègia per a l’atenció de la cronicitat permetrà una atenció integral pel pacient i una continuïtat assistencial coordinada des de tots els nivells assistencials

Un dels objectius principals d'aquest projecte és que els malalts crònics puguin ser atesos en els seus domicilis el màxim temps possible
La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha presidit la presentació del nou projecte d'atenció als pacients crònics i les seves famílies que s’està iniciant a les Illes Balears.
 
A l’acte de presentació, que ha tengut lloc a l'Hospital General de Palma, han participat també el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; la subdirectora de Cronicitat, Coordinació Sociosanitària, Salut Mental i Malalties poc Freqüents, Angélica Miguélez; Francesc Albertí, coordinador d’atenció a la cronicitat del Servei de Salut; la gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, María Dolores Acón; el director mèdic de l’Hospital General, Pep Carbonero, i una vintena de professionals sanitaris implicats en la implementació del projecte.
 
El projecte per a l’atenció a la cronicitat suposa un repte per a tot el sistema sanitari públic de les Balears, que ha d'implementar un canvi de model en tots els nivells assistencials.
 
“Però suposa també una oportunitat per adaptar-se a les noves necessitats d’una població amb una esperança de vida cada vegada més gran, per oferir serveis més qualificats i garantir, alhora, la sostenibilitat del sistema amb una gestió més adequada dels recursos”, ha expressat la consellera.
 
L'estratègia per a l'atenció a la cronicitat requereix innovacions tecnològiques per a la identificació dels pacients, requereix modificar els circuits assistencials actuals, adequar i invertir en infraestructures, i millorar la coordinació dels professionals d'Atenció Primària, hospitalària i d'urgències per poder oferir una atenció integral i multidisciplinària a aquest perfil de pacient.
 
Així mateix, preveu la integració de les cures pal·liatives en tots els recursos i nivells assistencials, adequant-les a les necessitats de cada moment evolutiu.
 
El pla previst per la Conselleria de Salut proposa, a més, apoderar el pacient, el cuidador i la família a través del projecte pacient actiu, una iniciativa per fomentar les autocures i un millor autocontrol de la malaltia.
 
El Servei de Salut ja ha iniciat el procés formatiu dels professionals que estaran implicats en el nou model d’atenció a la cronicitat. Es fa formació als professionals del 061, als professionals dels centres de salut i dels hospitals. I s'ha format, a més, un primer grup de 30 infermeres gestores de casos, figura essencial en tot aquest procés de canvi, que treballarà des dels diferents nivells assistencials per coordinar l'atenció i els recursos per als pacients crònics.
 
Identificació del pacient crònic
Els pacients crònics s’identificaran a través de la història clínica mitjançant una aplicació informàtica que ha adaptat el Servei de Salut.
 
Aquesta mesura serà un punt de partida fonamental en el projecte, ja que permetrà que tots els professionals puguin identificar aquests pacients des del seu mateix historial, que puguin saber quines són les seves necessitats i anticipar-se a les possibles complicacions, que puguin aplicar el protocol adequat i seguir els circuits idonis en cada moment.
 
Projecte d’atenció domiciliària
L’eix de l’atenció a les persones amb malalties cròniques serà l’Atenció Primària. Des d’aquest àmbit s’identificarà els pacients crònics complexos, s'establirà un pla de cures individualitzat i s’assegurarà la continuïtat assistencial, activant els recursos necessaris en la comunitat i a les escoles en els cas dels nins.  
 
Els professionals d’Atenció Primària, referents del pacient, seran un dels pilars fonamentals en el nou model d’atenció a la cronicitat, ja que en depèn assegurar una atenció domiciliària proactiva i de qualitat.
 
Així mateix, es preveuen plans d’atenció compartits entre els equips d’atenció domiciliària i els dispositius d’urgències a fi de proporcionar una atenció continuada també les nits, els caps de setmana i els dies festius.
 
Unitats de cronicitat
Els hospitals públics de les Illes Balears disposaran d’unitats de cronicitat específiques qualificades per abordar de manera integral l’atenció d’aquests pacients.
 
Aquestes unitats estaran formades per professionals especialitzats en medicina interna i geriatria, comptaran amb els seus propis serveis de farmacologia i tendran en la figura de la infermera gestora de casos el pont d’enllaç amb Atenció Primària, amb les unitats de mitjana estada i amb els serveis socials d’atenció a la dependència.
 
El 2017, l’Hospital Comarcal d'Inca posarà en marxa la primera unitat de cronicitat de les Illes Balears. Serà el primer centre que activarà els protocols per desenvolupar el nou model d’atenció dels pacients crònics. El projecte s’implementarà progressivament en la resta d’àrees de salut de la comunitat.
 
Unitats de mitjana estada
El projecte preveu, a més, noves unitats de mitjana estada per a convalescència, rehabilitació i cures pal·liatives; unitats de demència, i altres infraestructures amb un enfocament funcional i rehabilitador. També hospitals de dia geriàtrics.
 
En aquest sentit, el Servei de Salut disposa a l’Hospital General de 98 places de mitjana estada, i ha habilitat 25 llits de convalescència a l’Hospital Verge de la Salut de Palma.
 
A aquests recursos se sumen els 100 llits de l’Hospital Joan March i els 160 llits de l’Hospital Sant Joan de Déu, que està integrat en la xarxa assistencial del Servei de Salut i dóna suport a tota l’illa de Mallorca.
 
D’altra banda, el 2017 es posarà en marxa l’hospital de dia geriàtric de l’Hospital General, on s’ha previst també una unitat de demències per prevenir el deteriorament cognitiu en estadis inicials. 
 
Mitjançant un conveni de col·laboració amb l’IMAS, la Residència de Felanitx s’ha dotat de 10 places per a pacients de la comarca de Llevant.
 
A Menorca s’han acordat mitjançant conveni 7 places de mitjana estada i es treballa per disposar de 5 llits més. També a Eivissa s’ultima un conveni per disposar de 10 places de convalescència i rehabilitació a l’Hospital Residència Cas Serres.
 
Cronicitat infantil
Respecte de la cronicitat infantil, el Servei de Salut treballa en la creació d’una comissió específica que permeti millorar l’atenció dels nins amb patologies cròniques i la de les seves famílies, mitjançant una atenció multiprofessional coordinada i col·laborativa entre àmbits i institucions.
 
Aquest projecte té per referència les estratègies per a l’abordatge de la cronicitat, el pla estratègic per a la infantesa i l’adolescència, el pla estratègic de salut mental i l’estratègia de malalties rares. Així mateix, potenciarà la tasca del CAPDI (Centre Coordinador d’Atenció Primària per al Desenvolupament Infantil).
 
Cas pràctic
Durant la presentació del projecte, diversos professionals implicats en la implementació de l’estratègia de cronicitat en els centres sanitaris públics de les Illes Balears han presentat un cas pràctic.
 
Hi han participat Gabriel Moragues, metge de família i tècnic del grup d’atenció a la cronicitat; Catalina Nadal i Luis Feliú, metges internistes de l’Hospital Universitari Son Espases; Silvia García i María Viña, infermeres gestores de casos a Son Espases; Rosa Llabrés, infermera gestora de casos del Centre de Salut d’Inca; Josefa Pades, coordinadora d’infermeria del CS Valldargent, i Natalia Martínez Cuellar, infermera del servei 061 Salut Respon.

Catalina Vadell, directora gerent de l’Hospital de Manacor, i Onofre Pons, director mèdic de l’Hospital d’Inca, han exposat el que suposa aquest canvi de model per als hospitals comarcals.
 

Documents adjunts: