LOGO CAIB
Contingut
22 gener 2016| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Consell de Govern: Aprovació de 187 places d’oferta pública d’ocupació de cossos docents per a l’any 2016 CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: Aprovació de 187 places d’oferta pública d’ocupació de cossos docents per a l’any 2016

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha proposat avui al Consell de Govern l’aprovació d’un acord mitjançant el qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2016 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quantificada en un total de 187 places. Aquestes places s’acumularan a les places corresponents a l’oferta pública d’ocupació per a exercicis posteriors.
 
D’aquesta manera, es continua amb el procés que es va iniciar el passat 29 d’octubre amb l’aprovació i la reserva de 83 places d’oferta pública d’ocupació de cossos docents i que conduirà a la convocatòria d’oposicions prevista per a l’any 2017. Les 187 places corresponents a 2015 que ara es reserven s’acumularan a les corresponents als anys 2014 i 2016, de manera que es puguin incorporar a l’oferta de places d’oposició. Cal esmentar que en la legislatura anterior el Govern no va fer cap reserva de places de cap any. La legislació permet reservar les places un màxim de 3 anys.
 
El càlcul de 187 places s’ha obtingut a partir de la Llei de pressuposts de 2016, que recupera la taxa de reposició del 100 %, la qual cosa permetrà cobrir totes les vacants per jubilació. Un canvi important respecte de la normativa de 2015, en què l’article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, establia una taxa de reposició de fins a un màxim del 50 %.
 
Per tal d’efectuar el càlcul de la taxa de reposició d’efectius, el percentatge màxim s’ha d’aplicar sobre la diferència que resulti entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari de 2015, varen deixar de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que s’hi varen incorporar. S’han de computar els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o qualsevol altra situació administrativa que no suposi reserva del lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en la qual cessa.

Aquestes 187 places d’oferta pública d’ocupació corresponen a 13 places per al cos d’inspectors d’educació i les 174 places restants es reparteixen entre el cos de professors d’ensenyament, cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’escoles oficials d’idiomes; cos de professors de música i arts escèniques; cos de professors d’arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i cos de mestres. A més, es reserva una quota mínima d’un 7 % del total de les vacants perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
 
A les Balears no es convoquen oposicions docents des de l’any 2011 i el Govern actual s’ha compromès a convocar-ne dues: al 2017 i al 2019, amb més de 800 places. S’ha de tenir present que les Illes Balears disposen d’un 25 % de professorat interí i la reducció d’aquest percentatge contribuirà a l’estabilització de les plantilles.