LOGO CAIB
19 novembre 2015| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

La transferència econòmica del Govern a la UIB augmenta un 4’3% per al 2016 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La transferència econòmica del Govern a la UIB augmenta un 4’3% per al 2016

La Conselleria d’Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears acorden pactar aspectes claus per al futur de la Universitat
Avui matí, el conseller d'Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han presentat la transferència econòmica del Govern a la UIB per a 2016. A la presentació han estat acompanyats, per part de la Conselleria, del director general de Política Universitària i Ensenyament Superior, Juan José Montaño, i del secretari general tècnic, Francesc Gálvez. Per part de la UIB, s'ha comptat amb la presència de la gerent, Antònia Fullana i del vicerector d’Economia i Infraestructures, David Pons.

La Conselleria d’Educació i Universitat té entre els seus objectius potenciar el paper de la Universitat de les Illes Balears (UIB) com a una institució universitària competitiva i de referència a les Illes, amb projecció internacional als àmbits de l’educació, la recerca, la transferència del coneixement, la cultura, el compromís social i la col·laboració amb altres institucions.

La primera passa per dur a terme aquest objectiu és la d’assolir un gran acord de legislatura per pactar aspectes claus de la UIB, com el finançament, la revisió de titulacions de grau i màster i la formació del professorat, entre d’altres. Amb aquesta iniciativa es pretén que la UIB pugui continuar formant part de les universitats capdavanteres de l’Estat espanyol en productivitat, docència i investigació i assumir amb garanties els nous reptes de futur.

En les properes setmanes es crearà una comissió mixta presidida pel conseller d’Educació i Universitat i el rector de la Universitat de les Illes Balears de la qual dependran tres grups de treball: el grup de treball per al disseny d’un nou model de finançament de la Universitat basat, entre d’altres, en contractes programa; el grup de treball per a la millora de la formació del professorat d’educació i, finalment, el grup de treball per a la revisió del mapa de titulacions oficials de grau i de màster universitari.
 
Un increment global del 4’3% per al 2016
El pressupost que ha elaborat el Govern de les Illes Balears preveu una transferència global a la UIB per al 2016 de 56.651.025 euros. Això suposa un augment del 4.3% respecte de l’any 2015.

D’aquest total corresponen a transferència nominativa per a les despeses corrents i nòmines per al personal  50.538.090 euros, una quantitat que suposa un augment del 3.48% respecte de l’any 2015. Amb aquesta partida es vol millorar la inversió per alumne acostant-la a la mitjana de finançament de les universitats de l’Estat espanyol i continuar fent millores per al personal docent i investigador i per al personal d’administració i serveis. Així, per exemple, s’augmentarà el percentatge del pagament dels sexennis de recerca al professorat laboral i s’iniciarà el pagament dels seus quinquennis.

Amb la partida de transferència nominativa, la Conselleria d’Educació i Universitat i la UIB han acordat dur a terme l’inici d’una sèrie d’accions i la continuïtat d’altres considerades com a estratègiques per a la institució universitària. En aquest sentit, cal destacar el suport a la creació d’una plantilla de PDI amb intensificació en recerca, que permeti atreure i retenir
 
talent investigador consolidat; la continuació dels ajuts socials que tenen com a finalitat proporcionar suport econòmic als alumnes que quedin exclosos de les beques oficials procedents de l’Estat o que hagin tingut una situació econòmica adversa sobrevinguda; el suport als processos d’inserció professional, i fomentar l’actitud emprenedora i l’autoocupació, mitjançant el reforçament de l’estructura actual del DOIP (Departament d’Orientació i Inserció Professional); la continuïtat en el cofinançament de la docència de la formació transversal dels programes de doctorat; i en el suport al desenvolupament i implantació de la comptabilitat analítica.

D’altra banda, la nominativa compta amb un total de 4.192.260 euros de complements retributius, la qual cosa representa un augment del 2% respecte del 2015. En aquest sentit, es recupera la convocatòria del complement d’excel·lència investigadora i de transferència del coneixement que havia estat suspès els dos darrers anys per restriccions pressupostàries, a més de mantenir-se el complement de docència i el complement d’investigació.

La transferència nominativa d’inversions a la UIB, és a dir, per assumir les despeses d’infraestructures, l’any 2016 serà de 1.200.000 euros. Aquesta quantitat suposa un augment del 20% respecte de l’any 2015 i permetrà recuperar paulatinament les quantitats transferides abans de la crisi econòmica.

També es comptarà amb una partida específica dins el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER) amb un valor de 180.000 euros, per continuar així amb la renovació i la modernització de les aules de videoconferència de la UIB. Això suposa un increment d’un 50% pel que fa a l’any anterior.

A més, es mantenen els compromisos pluriennals mitjançant conveni per a la implantació de la doble titulació de Dret i Administració i Direcció d’Empreses, la doble titulació de Turisme i Administració i Direcció d’Empreses i el grau de Turisme a Menorca, amb un total de 540.674 euros.

Ajuts per a estudiants
En referència als ajuts als estudiants universitaris, el propòsit de la Conselleria d’Educació i Universitat és garantir l’accés universal a l’ensenyament universitari mitjançant el foment de la mobilitat i el suport a l’alumnat amb problemes econòmics.

El Programa d’ajuts de desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l’illa de residència preveu ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània amb un total de 12.000 euros, la qual cosa suposa 20 ajuts de 600 euros cadascun i ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea, amb un total de 194.000 euros amb un màxim de 450 euros per ajut. D’aquesta modalitat se’n beneficiaran uns 540 alumnes. L’any 2016 es dedicarà per primera vegada una quantitat de 20.000 euros de forma específica a estudiants de postgrau.

D’altra banda, es continuarà el programa de beques d’allotjament a la residència universitària, amb la finalitat de fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari. Per això es comptarà amb un total de 12.500 euros per a 8 alumnes (2 alumnes per illa).