DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

La Direcció General de Comunicació, adscrita a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears, s'ha compromès a fer accessible aquest lloc web, anomenat Portal de Notícies i Divulgació Institucional del Govern de les Illes Balears, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web «https://www.caib.es/pidip2front » i exclou les pàgines que condueixen a enllaços externs.

Situació de compliment:

Aquest lloc web és parcialment conforme amb Reial decret 1112/2018, a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents :

a) Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018.

 • No es pot assegurar que tot el contingut no textual que es presenta a l'usuari tengui una alternativa textual que compleixi el mateix propòsit, atès que part d'aquests continguts són inserits per un grup de gestors a través del backoffice de l'aplicació, i no es tè un control total del que publiquen [requisit 9.1.1.1 - Contingut no textual de la norma UNE-EN 301549:2019].
 • No es pot assegurar que tota la informació, l'estructura i les relacions comunicades a través de la presentació puguin ser determinades per programari o estiguin disponibles com a text [requisit 9.1.3.1 - Informació i relacions d'UNE-EN 301549:2019].
 • Alguns rètols menors d'un subconjunt de les pàgines no sempre presenten una relació de contrast almenys del 4,5:1 [requisit 9.1.4.3 - Contrast (mínim) d'UNE-EN 301549:2019].
 • No es pot assegurar que el contingut pugui ser presentat sense pèrdua d'informació o funcionalitat, i sense necessitat de desplaçar-se en dues dimensions [requisit 9.1.4.10 - Reflow d'UNE-EN 301549:2019].
 • Algunes icones del menú no arriben a una relació de contrast d'almenys 3:1 respecte als colors adjacents [requisit 9.1.4.11 - Contrast no textual d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi ha elements als quals no arriba el focus de teclat [requisit 9.2.1.1 - Teclat d'UNE-EN 301549:2019].
 • Hi ha un element de visualització d'imatges annexes que es pot activar per teclat, però requereix intervenció del ratolí per treure'n el focus [requisit 9.2.1.2 - Sense trampes per al focus del teclat d'UNE-EN 301549:2019].
 • No hi ha mecanismes per evitar blocs idèntics i accedir directament al contingut principal [requisit 9.2.4.1 -Evitar blocs d'UNE-EN 301549:2019].
 • És possible que no es proporcionin etiquetes o instruccions quan el contingut requereix que l'usuari introdueixi dades [requisit 9.3.3.2 - Etiquetes o instruccions d'UNE-EN 301549:2019].
 • Algunes etiquetes del llenguatge de marques utilitzat a les pàgines web poden no tenir el tancament complet [requisit 9.4.1.1 - Processament d'UNE-EN 301549:2019].
 • Alguns elements del formulari poden no estar convenientment etiquetats per determinar-ne el nom i la funció per programari [requisit 9.4.1.2 – Nom, funció, valor d'UNE-EN 301549:2019].

b) El contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable, atès que és intrínsecament no accessible :

 • Els mapes. S'han proporcionat alternatives per pal·liar aquest problema, com ara les adreces.
 • Contingut multimèdia en directe. Tot i que actualment, en les normes vigents sobre accessibilitat, aquest tipus de continguts no estan prevists.
 • Contingut multimèdia preenregistrat antic, previ a l'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 2 de març de 2021.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duita a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 2 de març de 2021.

Observacions i dades de contacte

El Govern de les Illes Balears pretén continuar millorant per oferir als ciutadans el millor servei possible. Podeu fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018), com ara: :

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web.

Mitjançant el següent formulari de contacte o trucant a al telèfon 971 17 71 40.

 

Podeu presentar :

 • una queixa relativa a l'incompliment dels requisits del Reial decret 1112/2018,
 • una sol·licitud d'informació accessible relativa als continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1112/2018 segons el que estableix l'article 3, apartat 4,
 • o als continguts que estan exempts de compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Mitjançant el procediment seg¨ent: Peticions d'informació accessible i queixes relatives a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils.

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació que recull l'article 13 del Reial decret 1112/2018 va entrar en vigor el 20 de setembre de 2020.

Si una vegada feta una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s'està d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no compleix els requisits que preveu l'article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment es pot iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense que s'hagi obtingut resposta.

La reclamació es pot presentar a través del procediment Reclamacions relativa a accessibilitat de llocs web i aplicacions mòbils

Contingut opcional

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha fet al febrer de 2021.

S'han usat eines automàtiques per verificar l'accessibilitat de la pàgina (TAW, Validator W3C) i s'han corregit els errors mitjançant una autoavaluació duita a terme per l'organisme del sector públic.

Seguint les recomanacions de la WAI (traduït com a iniciativa per a l'accessibilitat a la web), s'han utilitzat unes pautes per millorar la navegació i l'accés a tots els continguts del portal d'una manera clara i senzilla.

El lloc web està dissenyat per a la visualització adaptativa, amb la qual cosa es visualitza de manera òptima en les tauletes tàctils i en els dispositius mòbils.