LOGO CAIB
17 març 2023 Conselleria d'Afers Socials i Esports
Foto de noticia

La Fundació d’Atenció a la Dependència, a més del 2,5% per 2023, pujarà els sous a 227 treballadors entre 536 i 610 euros anuals

\ Aquest augment prové de l’Acord de la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic per homogeneïtzar els salaris mínims de les diferents categories entre el personal del sector instrumental i el de la CAIB
\ L’acord va ser signat per una majoria sindical amb la Direcció General de Funció Pública del Govern

La Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic va acordar a octubre de 2022 l’adequació de les retribucions complementàries del personal laboral d’empreses públiques i fundacions a les retribucions anuals mínimes aplicables al personal laboral de serveis generals de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. L’objectiu, garantir que en cada categoria laboral del sector públic instrumental hi hagi un sou mínim, almanco igual que el de les categories del personal de la CAIB.Aquest acord va estar signat pels sindicats CC OO, UGT i USO amb la Direcció General de Funció Pública en el sí de la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic. L’STEI es va abstenir i CSIF va votar en contra.
La Fundació d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears, en compliment d’aquest acord, està traslladant aquesta homogeneïtzació salarial al seu personal. Fruït d’aquest acord, un total de 227 treballadores i treballadors de la Fundació d’Atenció a la Dependència veuran incrementat el seu salari anual entre els 536,38 i els 610,63 euros. En concret,
Grup A són 610, 63 euros anuals. 14 treballadors/es
Grup B són 536,26 euros anuals. 127 treballadors/es
Grup C són 537,65 euros. 20 treballadors/es
Grup D són 539,29 euros. 64 treballadors/es
Grup E són 540,55 euros. Són 2 treballadors

L’abonament d’aquest increment es farà el mes d’abril amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2023.
La resta de treballadors i treballadores de la Fundació perceben uns sous per damunt dels mínims fixats per les diferents categories i no els afecten aquests increment.
Els augments són a més dels increments acordats per a tot el personal laboral de la CAIB. En concret, en 2022 l’augment va ser d’un 3,5% i l’any 2023 del 2,5%.

Des de la Conselleria d’Afers Socials, reiterar com hem fet fins ara que respetam i consideram totalment legítim qualsevol  reivindicació salarial de les treballadores i treballadors públics i complim amb els acords signats, fruit del diàleg i la negociació en el sí de la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic.