LOGO CAIB
24 gener 2023 Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Obert el termini dels ajuts destinats a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial


Aquest dimarts s’ha obert el termini per a sol·licitar els ajuts adreçats a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial, per una quantia de 3,7 milions d’euros.

La Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica mantindrà oberta aquesta convocatòria fins al dia 24 de febrer del 2023. L’objectiu és donar suport a la realització de grans inversions de caràcter industrial mitjançant l’adquisició d’actius fixos i a l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial que hagin de ser utilitzades o entrar en funcionament per primera vegada. Els ajuts es poden sol·licitar en el següent enllaç: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5029057&coduo=186&lang=ca

En paraules del vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, «amb aquests ajuts el que volem és potenciar el sector industrial de les Illes per tal de seguir diversificant el nostre model productiu. Amb la convocatòria del 2022, que va ser la primera que vam posar en marxa, hem mobilitzat prop de 16 milions d’euros i s’han anat generant més de 100 llocs de feina nous arreu de les illes. Volem continuar per aquesta senda i esperam que la línia tengui tan bona acollida com l’anterior»

Així mateix, per al director general de Política Industrial, Antoni Morro, «les diferents crisis han posat de relleu la imperiosa necessitat de comptar amb un sistema productiu sòlid, basat en el coneixement, sostenible, diversificat i inclusiu. L’actual context mundial ha evidenciat que la globalització només ha duit beneficis a curt termini, però amb nefastes conseqüències a llarg termini (pèrdua de capacitats productives, externalitzacions excessives, fàcil ruptura de cadenes de valor, sobredependència de països tercers que en moltes ocasions produeixen en detriment dels mateixos drets humans…).  En aquest sentit, la nostra obligació és continuar dotant al sector industrial de tots els instruments públics que permetin recuperar capacitats productives i millorar-ne les existents».

Beneficiaris i actuacions subvencionables

En poden ser beneficiàries aquelles empreses que tenen la consideració de PIME que en la seva condició desenvolupen o desenvoluparan una activitat industrial productiva a les Illes Balears sempre que les seves activitats estiguin incloses dins la secció C, «Indústries manufactureres», i la inversió mínima subvencionable superi els 100.000 € IVA exclòs; o al CNAE 5821, «Edició de videojocs», i la inversió mínima subvencionable superi els 25.000 € IVA exclòs.

Les actuacions subvencionables seran aquelles destinades a cobrir el cost de contractació a entitats externes de projectes tècnics d’ampliació d’instal·lacions industrials per desenvolupar nous productes, processos o serveis que permetin millorar considerablement els ja existents. Dins aquest apartat queda inclòs el cost de l’informe de l’auditor de comptes per justificar aquest ajut, d’acord amb l’apartat dotzè de la convocatòria. També seran subvencionables aquelles actuacions destinades a l’adquisició i instal·lació de maquinària per instal·lar en un centre de treball de l’entitat sol·licitant, relacionada directament amb l’activitat de l’empresa. També s’ha de preveure l’adquisició d’elements i maquinària de transport intern.

Val a dir que seran subvencionables les inversions executades, facturades i pagades en el període comprès entre l'11 de novembre de 2022 i el 10 de novembre de 2023, ambdós inclosos.

L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 200.000 euros per beneficiari per a la convocatòria de grans inversions. Inclou el cost de contractació a entitats externes de projectes tècnics d’ampliació d’instal·lacions industrials, per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar-ne considerablement els ja existents.

Els ajuts del 2022

Per a la línia d'ajudes per a modernització de l'estructura productiva i digital de l’any 2022 es van sol·licitar 362 i es van justificar i s’han concedit 269 projectes arreu de les llles. Concretament, s’han beneficiat 198 empreses de Mallorca, 39 de Menorca, 32 d’Eivissa per tal de fer inversions industrials.

D’altra banda, per a grans actuacions d'inversió, s’han sol·licitat 34 subvencions i s’han justificat un total de 28 . En aquest cas,  s’han beneficiat 19 empreses de Mallorca, 6 de Menorca i 3 d’Eivissa.