12 d’abril 2024 Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

El Consell de Govern nomena els membres del Consell Assessor Fiscal de les Illes Balears

Foto de noticia

L’òrgan, que es reunirà trimestralment, està compost per 22 membres proposats pel Govern, els consells insulars, la FELIB o la UIB, entre d’altres

Entre les funcions, hi ha les d’analitzar i dissenyar la política global dels ingressos públics, a més de proposar mesures de política tributària


El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, ha aprovat aquest divendres el nomenament dels 22 membres que compondran el Consell Assessor Fiscal de les Illes Balears. La creació i el funcionament d’aquest òrgan està regulat per la disposició addicional quarta de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Consell Assessor Fiscal és l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació i de suport a l’activitat de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), adscrita a la conselleria competent en matèria d’hisenda.

Entre les principals funcions, aquest òrgan analitzarà i dissenyarà la política global dels ingressos públics, en el marc del sistema tributari autonòmic, i proposarà les corresponents mesures de política tributària; recomanarà estratègies d’actuació a mitjà i llarg termini per millorar l’eficiència del sistema fiscal de les Illes Balears; suggerirà millores en les normes tributàries i promourà les bones pràctiques de les administracions tributàries i la transparència en l’exercici de les funcions; o avaluarà l’activitat d’aplicació dels tributs de l’ATIB, per detectar aspectes susceptibles de millora, reforçar la seguretat jurídica i identificar possibles vies per reduir les càrregues administratives dels obligats tributaris.

Els membres del Consell Assessor Fiscal —presidit pel conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda—, que actuen amb plena independència de criteri en l’exercici de les funcions que els corresponen, són els següents:
— Quatre vocals en representació del Govern i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Bartomeu Alcover, Antònia Perelló, Jorge Sainz de Baranda i Miquel Àngel Busquets.
— Dos vocals en representació de l’ATIB: Justo Alberto Roibal i Israel Roibal.
— Un vocal en representació de cada un dels consells insulars: Rafel Bosch (Consell de Mallorca), Maria Antònia Taltavull (Consell de Menorca), Salvador Losa (Consell d’Eivissa) i Pablo Serra (Consell de Formentera).
— Dos vocals en representació de les entitats locals: Jaume Ferriol i Miquel Santandreu.
— Sis vocals en representació dels col·legis professionals i de les entitats o de les associacions de col·lectius representatius dels assessors fiscals que exerceixin les funcions a les Illes Balears: María Elena Germán (Il·lustre Col·legi Oficial d’Advocats de les Illes Balears), Ramon Palou (Il·lustre Col·legi d’Economistes de les Illes Balears), Juan Ramis (Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials), Miguel Ángel García (Il·lustre Col·legi de Gestors Administratius de les Illes Balears), Joan Torres (delegació balear de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i les Illes Balears) i Antoni Serra (Associació Espanyola d’Assessors Fiscals).
— Dos vocals nomenats entre catedràtics i professors de l’àmbit acadèmic que desenvolupen l’activitat docent sobre fiscalitat, un en el vessant econòmic i l’altre en el vessant jurídic, a proposta de la Universitat de les Illes Balears: Francisco Oliver i Ricardo Jesús Navarro.
— Dos vocals nomenats lliurement pel conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda, designats preferentment pels òrgans competents en l’àmbit de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, dels tribunals economicoadministratius de l’Administració de l’Estat o del Consell per a la Defensa del Contribuent: Ana Julia Fernández i Miguel Ángel Bauzà.

El Consell Assessor Fiscal es reunirà trimestralment en sessió ordinària, i en sessió extraordinària quan el president o la presidenta, o un terç dels membres, ho sol·licitin. El mandat dels membres de l’òrgan és de quatre anys, i el president o la presidenta pot delegar les funcions en qualsevol dels representants del Govern o l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.