28 juny 2024 Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia

CONSELL DE GOVERN: Autoritzada la signatura del conveni entre el Ministeri i la CAIB que aprova el Pla d’Actuació del Centre de la Mar CConsell de Govern

CONSELL DE GOVERN: Autoritzada la signatura del conveni entre el Ministeri i la CAIB que aprova el Pla d’Actuació del Centre de la Mar

El Pla estableix els objectius prioritaris dels centres de referència nacional d’FP en col·laboració amb les comunitats autònomes

En funció d'aquest Conveni, l'Administració General de l'Estat establirà els criteris de distribució pressupostària per executar-los

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia per a la signatura del Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports pel qual s'aprova el Pla de Actuació Pluriennal 2023-2026 del Centre de Referència Nacional (CRN) de Nàutica Centre de la Mar, en l'àmbit de la Formació Professional (FP).

El Pla d’actuació dels centres de referència nacional d’FP va ser aprovat per la LXXX Comissió Permanent del Consell General de Formació Professional, el novembre de 2022. Per la seva banda, el Consell Social del Centre de Referència Nacional de Nàutica Centre de la Mar, de la família professional de transport i manteniment de vehicles, va proposar al desembre del 2022 el Pla d'Actuació Pluriennal 2023-2026 per al centre.

En funció d'aquest Conveni, l'Administració General de l'Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes, establirà els criteris de distribució pressupostària per executar-lo i inclourà els procediments i els indicadors de qualitat que permetin avaluar el compliment dels fins i els objectius de les institucions.

En el marc de l'Acord s'estableixen objectius com ara la necessitat de dissenyar estratègies de difusió i comunicació a escala nacional, especialment adreçades a la xarxa de centres de formació professional i a les empreses, institucions i organismes relacionats o pertanyents al sector productiu de la família professional, i àrea professional, si s’escau, del CRN.

Així mateix, es disposa la necessitat d'elevar propostes al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports en l'actualització del Catàleg nacional d'estàndards de competència, així com de les ofertes formatives i l'acreditació de competències professionals en el marc del Sistema de Formació Professional.

També es preveuen accions que responguin a la necessitat de dissenyar i desenvolupar accions d'innovació, experimentació, desenvolupament i millora vinculades al Sistema de Formació Professional, així com actuacions relacionades amb la digitalització i la sostenibilitat.

Entre d’altres qüestions es plantegen objectius específics per dur a terme la col·laboració amb la xarxa de centres d'excel·lència de formació professional, amb l'administració competent en el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals i amb la xarxa de centres de referència nacional, per a la consecució d'un teixit cada cop més sòlid i connectat que avanci en la qualitat de la gestió, eficàcia i projecció de les seves activitats.

La participació en programes, projectes i iniciatives internacionals que ofereixin una visió àmplia i actualitzada de l'evolució del sector productiu juntament amb la possibilitat de crear aliances de col·laboració i experimentació amb institucions de referència del sector productiu a escala internacional es presenta també com una àrea de treball en el marc del Conveni.

L'acord inclou actuacions per al disseny i el desenvolupament de plans de formació i de perfeccionament tècnic i metodològic de personal docent o formador, experts i orientadors professionals, així com d’avaluadors i assessors que intervinguin en processos de reconeixement de competències professionals en el marc del Sistema de Formació Professional.

Finalment, es planteja la necessitat de dissenyar i desenvolupar accions d'emprenedoria i per fomentar la inserció en processos de formació adreçats a sectors de discapacitat, en risc d'exclusió laboral i professions amb representació escassa de dones.