LOGO CAIB
31 març 2015 | <8ªL>Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Les ajudes a l’habitatge per a enguany es podran sol·licitar per via telemàtica a partir del 10 d’abril NNota Informativa

Foto de noticia

Les ajudes a l’habitatge per a enguany es podran sol·licitar per via telemàtica a partir del 10 d’abril

El Govern convoca quatre línies destinades al lloguer d’habitatges, a la rehabilitació edificatòria, a l’accessibilitat interior i a l’informe d’avaluació dels edificis
El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publica avui la convocatòria d’ajudes del Pla Estatal del Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria i la Regeneració i la Renovació Urbanes 2013-2016. En concret, s’han publicat les convocatòries d’ajudes destinades al lloguer d’habitatges, a la rehabilitació edificatòria i al finançament de l’informe d’avaluació dels edificis. També s’ha publicat la convocatòria d’una ajuda autonòmica destinada a finançar la rehabilitació d’habitatges per millorar-ne l’accessibilitat. El termini per sol·licitar aquestes ajudes s’obrirà a partir del divendres 10 d’abril i només es podran sol·licitar per via telemàtica, a través de la web de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge del Govern balear http://dghabita.caib.es. Per a més informació, el interessats es poden dirigir als telèfons  900 780 000 / 971 176 666.

La convocatòria d’ajudes destinades al lloguer d’habitatges per a enguany recull un import total de 1.715.744 euros. Les subvencions podran arribar al 40 % de la renda anual amb un màxim de 2.400 euros per habitatge. L’objectiu és facilitar l’accés i la permanència en un habitatge de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics.

Per altra banda, es destinen 1.661.000 euros a la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació edificatòria per aquest 2015. L’objectiu d’aquesta línia és millorar l’estat de conservació dels edificis residencials, garantir-ne l’accessibilitat i millorar-ne l’eficiència energètica. L’ajuda màxima per edifici és d’un 35 % del cost subvencionable de l’actuació, amb un màxim d’11.000 euros per habitatge o 100 m2.

També es convoca una ajuda amb un import inicial de 10.000 euros per impulsar la implantació de l’informe d’avaluació dels edificis, amb un finançament de 20 euros per habitatge amb un màxim de 500 euros o d’un 50 % del cost de l’informe.

Finalment, també es publica una convocatòria d’ajudes específiques per millorar l’accessibilitat interior dels habitatges, per un import total de 700.000 euros de fons autonòmics. Les ajudes s’adrecen a persones amb discapacitat i majors de 65 anys i poden arribar als 2.500 euros per beneficiari.