LOGO CAIB
2 d’agost 2019 Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Consell de Govern: EL GOVERN NOMENA DOS NOUS DIRECTORS GENERALS I ALTRES CÀRRECS DE DIFERENTS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: EL GOVERN NOMENA DOS NOUS DIRECTORS GENERALS I ALTRES CÀRRECS DE DIFERENTS ÒRGANS DE L’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

\ Mateu Morro serà el nou gerent del FOGAIBA

\ Ana Aguaded Landero exercirà com a directora del SOIB


El Consell de Govern ha aprovat avui el nomenament de dos directors generals i altres càrrecs de diferents ens de l’Administració autonòmica. En concret, a la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors s’ha nomenat Ana Galmés nova directora general del Tresor i Política Financera, i Francesc Miralles, nou director general de Cooperació Local i Patrimoni. Així mateix, per part de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, s’ha nomenat Ana Aguaded directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i Rubén Castro director de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL). Altrament, a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mateu Morro serà el nou director del Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA), mentre que, per la seva banda, Sebastià Lliteres estarà al front de l’Institut Balear de la Joventut, òrgan dependent de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

Així mateix, el Consell de Govern també s’ha donat per assabentat de la renúncia de Francesc Antich Oliver en el càrrec de comissionat autonòmic de les Illes Balears a Madrid, una renúncia que es fa efectiva per motius personals.

Nova estructura a Hisenda i Relacions Exteriors
Els nomenaments produïts a la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors s’emmarquen en la reestructuració de les àrees d’aquesta àrea, en la qual l’antiga Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, que ocupava José Luis Gil, es distribueix en dues direccions generals, de manera que Patrimoni tornarà a funcionar com una direcció general separada del Tresor i incorporarà noves competències en matèria de contractació i de Cooperació Local.

Així mateix, el nou director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, assumirà també la direcció del Centre Balears Europa, que fins ara comptava amb un director gerent. La integració i la coordinació d’aquestes funcions permetrà realitzar accions de forma conjunta i dotar així aquesta àrea d’una unitat d’acció per treballar amb més eficàcia, en col·laboració també amb la Direcció General de Fons Europeus, ara igualment integrada en aquesta mateixa Conselleria.

Amb aquesta reordenació de l’estructura de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, la Direcció General del Tresor i Política Financera s’ocuparà dels àmbits de tresoreria general i endeutament; compliment d’obligacions tributàries; caixes d’estalvis i institucions de crèdit cooperatiu; societats de garantia recíproca; mediadors d’assegurances; mutualitats de previsió social; i tutela financera dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic, entre d’altres.

D’altra banda, la Direcció General de Cooperació Local i Patrimoni s’encarregarà de les funcions previstes en la legislació de patrimoni, en matèria de preparació, tramitació i resolució dels expedients patrimonials; ordenació, gestió, inventari i defensa dels béns i drets de l’Administració de la CAIB i dels organismes autònoms; i inscripció i regularització de les titularitats cadastrals i registrals dels béns, entre d’altres.

Així mateix, també s’ocuparà de competències de Cooperació Local, relatives a les relacions amb les institucions de govern de les illes i dels municipis, com la gestió del Fons de Cooperació Local destinat als ajuntaments, l’organització territorial de la comunitat autònoma i les relacions de col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens territorials; i també assumeix competències en matèria de contractació pública. En aquest àmbit, s’adscriuen a aquesta Direcció General la Central de Contractació i la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la CAIB, de la qual depèn el Registre de Contractes i Contractistes.

Detall dels currículums dels nous alts càrrecs:

Ana Galmés Trueba (Palma, 1973), directora general del Tresor i Política Financera
És llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pontifícia de Comillas (ICADE). Màster en Finances (Colegio Universitario de Estudios Financieros) i en Direcció de Serveis Integrats de Salut (ESADE), i especialista universitària en Auditoria i Acreditació de la Qualitat a les Organitzacions i Pràctiques Sanitàries.
Ha desenvolupat diversos càrrecs de gestió financera, els darrers anys en l’àrea sanitària pública. Des de l’any 2001 ha estat la directora econòmica i de gestió de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. També ha estat directora de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut i anteriorment va exercir com a analista en diverses entitats financeres i empreses: analista al Departament d’Inversions del Banco Urquijo (1998-2001), analista a l’Àrea de Riscs de l’Institut de Crèdit Oficial (1997) i controladora al departament financer de l’empresa NOA, SA (1998).

Francesc Miralles Mascaró (Algaida, 1978), director general de Cooperació Local i Patrimoni
És diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de les Illes Balears (2004) i té el títol de Tècnic Especialista Universitari en Comptabilitat i Fiscalitat a la UIB (2003). Durant la passada legislatura va assumir la vicepresidència primera del Consell Insular de Mallorca i la conselleria executiva de Cultura, Patrimoni i Esports. Ha estat batle d’Algaida des del 2007 fins al 2015. Anteriorment havia estat regidor de Cultura, Esports i Joventut de l’Ajuntament d’Algaida (2003-2007).
Entre 2004 i 2007, va assumir la gerència de la Fundació Esplai de les Illes i, anteriorment, havia treballat a la UIB, on va iniciar la seva carrera professional l’any 1999; l’any 2001 hi va obtenir plaça de funcionari de carrera.

Ana Aguaded Landero (Huelva, 1965), directora del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Sevilla, i màster en Organització i Direcció de Recursos Humans per la CEPADE, Universitat Politècnica de Madrid; també té el màster en Prevenció de Riscs Laborals a ASIMAG, especialitat Ergonomia i Psicologia Aplicada, a més de cursar, actualment, el grau en Psicologia per la UNED.
Acredita una llarga experiència en l’àmbit dels recursos humans, atès que des de l’any 2012 fins a l’actualitat ha estat directora del Departament de Recursos Humans de l’empresa Steigenberger Hotels. També ha creat el Departament de Recursos Humans a AGROILLA Consultoria i ha estat directora de Recursos Humans de Newrest Inflight Services, EUREST, a més de responsable del Departament de Selecció, Formació i Desenvolupament a CASER Seguros i consultora Senior Change Management Services a Accenture.

Rubén Castro Ortega (Alcúdia, 1992), director de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)
És graduat en Dret per la Universitat de les Illes Balears, amb premi extraordinari, i funcionari del cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social, adscrit al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
Des de maig de 2018 fins a l’actualitat ha exercit d’inspector de Treball i Seguretat Social a la província de Barcelona.

Sebastià Lliteres Lliteres (Porreres, 1993), director de l’Institut Balear de la Joventut
Graduat en Història per la Universitat de Barcelona, ha cursat el màster en Història Contemporània i Món Actual (UB-UOC) i el màster en Professorat de Secundària (UIB). Des que va finalitzar els estudis (2018) ha exercit diverses funcions dins les àrees de comunicació, organització i gestió del partit polític Més per Mallorca.
És una persona activa dins la xarxa associativa juvenil i cultural del seu municipi i coordina la revista local Llum d’Oli de Porreres.

Mateu Morro i Marcé (Santa Maria, 1956), gerent del FOGAIBA
Llicenciat en Filosofia i Lletres, especialitat de Geografia i Història, a la Facultat de Filosofia i Lletres de Palma, té una llarga trajectòria relacionada amb l’àmbit de l’agricultura. Va ser conseller d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears entre els anys 2000 a 2003 i també ha estat coordinador d’Unió de Pagesos de Mallorca i assessor tècnic de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca entre els anys 2015 a 2019. Ha estat vinculat a l’activitat política institucional des del 1979, ja que fou regidor de l’Ajuntament de Santa Maria durant tres mandats, municipi del qual també va ser batle entre els anys 1990 i 2001.
Ha estat també diputat del Parlament de les Illes Balears en dues legislatures i conseller de Recursos Humans del Consell Insular de Mallorca. Així mateix, ha presidit el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i té publicats dos llibres relacionats amb la pagesia de Mallorca i de Santa Maria.