• icono economia Turisme
 • > Flux de turistes (FRONTUR)
icono economia print

METODOLOGIA DEL FLUX DE TURISTES A LES ILLES BALEARS (FRONTUR)

 1. Introducció
 2. Àmbits de l’enquesta
 3. Definicions
 4. Disseny de la mostra

 1. Introducció

 2. L’objecte principal d’aquesta enquesta és mesurar el nombre de visitants no residents a les Illes Balears (residents a l’estranger o a altres CCAA) que arriben a la nostra comunitat autònoma. L’estudi es centra en mesurar les següents característiques dels visitants: l’illa de destinació principal, el país de residència, el tipus de visitant (turista o excursionista), el tipus d’allotjament i el motiu principal del viatge. 

  L’estadística de Frontur (Flux de Turistes a les Illes Balears) és una operació d’àmbit estatal i proporciona informació del conjunt d’Espanya i de les CCAA. 

  El Conveni de col•laboració entre l’IBESTAT i l’INE (abans amb Turespaña i ATB), ha possibilitat l’ampliació de la mostra al territori de les Illes Balears des de Juny de 2010. Els objectes principals d’aquesta ampliació són:

  o Obtenir les estimacions dels turistes estrangers de cada una de les nostres illes (Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera), a més dels del conjunt de la nostra comunitat autònoma. 

  o Obtenir les estimacions de turistes procedents de la resta del territori nacional, és a dir, estimacions dels turistes nacionals. 

  L’IBESTAT és l’òrgan responsable de l’operació estadística autonòmica 77 208 002 Flux de turistes a les Illes Balears (Frontur).

  Cal comentar que els resultats de Frontur tenen un objectiu afegit, atès que es fan servir de marc poblacional per obtenir les estimacions d’Egatur, que és l’operació estadística que proporciona informació sobre la despesa turística i el perfil dels visitants no residents a les Illes Balears.

  Al llarg de l’any 2015 es va fer el traspàs de titularitat de les operacions estadístiques a nivell estatal de Frontur i d’Egatur de Turespaña a l’INE. Aquest moment de canvi es va aprofitar per millorar part dels processos de recollida i d’estimació. 


 3. Àmbits de l’enquesta

 4. 2.1 Àmbit poblacional

  En termes generals, la població objecte d’estudi està formada per tots els no residents a les Illes Balears que entren a la nostra comunitat autònoma. 

  Tot i que la informació a estimar és la de les entrades de visitants en el territori, cal comentar que les enquestes es fan al moment de la sortida. Això es fa així tant per motius operatius com de disponibilitat de la informació. Per tant, es considera que la població objecte d’estudi real la constitueixen els viatgers no residents que surten al llarg del mes objecte d’estudi, per qualsevol de les vies d’accés.

  2.2 Àmbit territorial

  - Per mesurar els turistes estrangers, l’àmbit territorial objecte d’estudi és tot el territori nacional, i específicament els turistes que declaren que la seva destinació principal són les Illes Balears.

  Amb la ampliació de mostra de l’IBESTAT, es possibilita que per mesurar els turistes estrangers l’àmbit territorial a estudiar arriba al nivell de desagregació de les illes en 3 grups: Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

  - Per mesurar els turistes nacionals, l’àmbit territorial objecte d’estudi és el de les Illes Balears així com la desagregació de les illes en 3 grups.

  2.3 Àmbit temporal

  La informació es recull en el moment de finalització del viatge. És a dir, es recull informació dels viatges que finalitzen al mes de referència. L’objectiu principal és obtenir estimacions de caràcter mensual.


 5. Definicions

 6. Els conceptes i definicions d’aquesta operació estadística es fixen segons les Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo, de les Nacions Unides (RIET-2008) i el Manual Metodológico para Estadísticas de Turismo, d’Eurostat. 


 7. Disseny de la mostra

 8. La mostra global anual de la operació de FRONTUR és la següent:


Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11