Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 22 Jan 2021 03:56:29 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-22T03:56:29Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria professors interins curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4517195&lang=ca&coduo=7 Cobrir places de professors interins curs 2021-2022 Tue, 19 Jan 2021 13:47:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4517195&lang=ca&coduo=7 2021-01-19T13:47:20Z Estades formatives en empreses per al professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic d'FP que imparteixen cicles formatius d'FP (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4515632&lang=ca&coduo=7 Convocar, per al curs 2020-2021, estades formatives, en la modalitat de programes d'experiència formativa, per al professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i cicles formatius concertats en centres privats concertats. Mon, 18 Jan 2021 10:49:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4515632&lang=ca&coduo=7 2021-01-18T10:49:17Z Contractes postdoctorals 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280755&lang=ca&coduo=7 L'objecte de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics o privats, ubicats a les Illes Balears. Mon, 18 Jan 2021 07:39:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280755&lang=ca&coduo=7 2021-01-18T07:39:45Z Projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2020-2024 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4487990&lang=ca&coduo=7 La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica, que s'han de desenvolupar a centres públics i privats sense ànim de lucre de les Illes Balears. L'objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic, i la recerca de qualitat, evidenciada, tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes Balears Wed, 13 Jan 2021 11:45:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4487990&lang=ca&coduo=7 2021-01-13T11:45:46Z Ajuts Formació Personal Investigador FPI i FPI_E 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292391&lang=ca&coduo=7 Subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per finançar catorze ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral. Fri, 08 Jan 2021 10:34:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292391&lang=ca&coduo=7 2021-01-08T10:34:18Z Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4438703&lang=ca&coduo=7 1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2. 2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat. Thu, 07 Jan 2021 09:29:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4438703&lang=ca&coduo=7 2021-01-07T09:29:54Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=7 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Thu, 07 Jan 2021 06:53:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=7 2021-01-07T06:53:01Z Proves de llengua catalana de gener de 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4407108&lang=ca&coduo=7 Es convoquen les proves de gener de 2021 per obtenir els següents certificats de coneixements de llengua catalana: A2, B1, B2, C1, C2 i LA. Tue, 05 Jan 2021 07:43:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4407108&lang=ca&coduo=7 2021-01-05T07:43:14Z Actualització de la borsa d'examinadors col·laboradors de les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que organitza la Direcció General de Política Lingüística http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4300703&lang=ca&coduo=7 Actualitzar, mitjançant un concurs, la borsa d'examinadors col·laboradors de les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de llengua catalana que organitza la Direcció General de Política Lingüística, aprovada per la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 6 de febrer de 2018. Tue, 22 Dec 2020 08:22:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4300703&lang=ca&coduo=7 2020-12-22T08:22:32Z Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4485639&lang=ca&coduo=7 La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. Sat, 19 Dec 2020 11:17:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4485639&lang=ca&coduo=7 2020-12-19T11:17:45Z Procés de selecció de docents mentors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699384&lang=ca&coduo=7 Establir les condicions per a la sol·licitud, el nomenament i l'activitat dels docents mentors en l'àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mon, 14 Dec 2020 12:21:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699384&lang=ca&coduo=7 2020-12-14T12:21:27Z Activitats internes de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3329356&lang=ca&coduo=7 Regular el procediment per a la participació en activitats internes de formació permanent del professorat Mon, 14 Dec 2020 11:58:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3329356&lang=ca&coduo=7 2020-12-14T11:58:45Z Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4454533&lang=ca&coduo=7 Vetla per la defensa i la promoció dels drets lingüístics dels ciutadans a les Illes Balears. Wed, 09 Dec 2020 09:03:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4454533&lang=ca&coduo=7 2020-12-09T09:03:06Z Convocatòria professors especialistes de desembre de 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471998&lang=ca&coduo=7 Cobrir places de professors especialistes Wed, 09 Dec 2020 08:30:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471998&lang=ca&coduo=7 2020-12-09T08:30:47Z Ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de 1r cicle d'educació infantil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4419125&lang=ca&coduo=7 Convocar ajuts per a la creació de noves escoles infantils públiques de primer cicle, per a l'ampliació de centres ja autoritzats i per a consolidar places de primer cicle d'educació infantil a centres de titularitat pública. Sat, 05 Dec 2020 10:01:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4419125&lang=ca&coduo=7 2020-12-05T10:01:02Z Ajuts per a la reconversió de centres privats en centres educatius de 1r cicle d'educació infantil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4469661&lang=ca&coduo=7 Convocar ajuts per a la reconversió de centres de titularitat privada que atenen regularment infants de 0 a 3 anys, amb anterioritat al 28 de juliol de 2019, sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil. Sat, 05 Dec 2020 09:59:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4469661&lang=ca&coduo=7 2020-12-05T09:59:45Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. Wed, 02 Dec 2020 07:00:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 2020-12-02T07:00:43Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4445787&lang=ca&coduo=7 El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. Tue, 01 Dec 2020 12:07:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4445787&lang=ca&coduo=7 2020-12-01T12:07:04Z Convocatòria del programa "Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts" en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen educació secundària obligatòria el curs escolar 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4456279&lang=ca&coduo=7 La convocatòria té per objecte establir les bases per sol·licitar la participació en el programa "Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts" en centres docents sostinguts amb fons públics depenents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca que imparteixen educació secundària obligatòria el curs 2020-2021 Thu, 26 Nov 2020 13:36:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4456279&lang=ca&coduo=7 2020-11-26T13:36:53Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) el curs acadèmic 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109431&lang=ca&coduo=7 NOVETAT ! Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen o s'exclouen les Ajudes de Desplaçament dels alumnes universitaris de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursaven estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2019-2020: Amb la publicació de la Resolució (BOIB Núm. 197) es concedeixen als sol·licitants que consten a l'Annex 1 les Ajudes de Desplaçament per alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que van cursar durant el curs acadèmic 2019-2020, i s'exclouen als sol·licitants que figuren a l'Annex 2 per les causes motivades a l'Annex 3. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar Recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca dins el següent termini: Termini de presentació de RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ a la Resolució de concessió o exclusió d'Ajudes de Desplaçament: Des del 20 de NOVEMBRE fins al 19 de DESEMBRE de 2020, ambdós inclosós. Amb la publicació de la Resolució de dia 29 d'octubre (BOIB Núm. 186) es declara el desistiment de les ajudes de Desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2019-2020 com a conseqüència de no haver esmenat la sol·licitud dins termini o haver-la esmenada parcialment o de forma incorrecta. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició dins el termini següent: TERMINI de PRESENTACIÓ RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ a la Resolució de desistiment d'Ajudes de Desplaçament: Des del 30 d'OCTUBRE fins al 30 de NOVEMBRE de 2020. ---------------------------- I M P R E S C I N D I B L E ! SOL·LICITAR CITA PRÈVIA: Protocol de Seguretat per la presentació de Recursos Potestatius de Reposició a les Resolucions d'Ajudes de Desplaçament al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca: Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació d'escrits dirigits a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, mitjançant l'enllaç https://citaprevia.gestorn.com/ceu/ o bé al telèfon 971 17 76 06. ----------------------------------- DARRERA NOVETAT !: Es publica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica la convocatòria d'Ajudes de Desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a l'illa de Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2019-2020, consitent en la ampliació de la quantitat pressupostària destinada a aquesta convocatòria. ----------------------------------- Concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears empadronats a Mallorca que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa de Mallorca on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020. D'aquesta compensació econòmica per a desplaçament se'n poden beneficiar els alumnes universitaris d'estudis oficials de l'illa de Mallorca, si compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat. NOVETATS de la Convocatòria d'Ajudes de Desplaçament per al curs 2019-2020: 1. Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2020 (Llei 19/2019, de 30 de desembre), preveu dotacions específiques perquè els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera publiquin les convocatòries d'ajudes corresponents als estudiants amb domicili a les esmantades illes. Per això, la publicació de la Convocatòria d'Ajudes de Desplaçament per alumnes universitaris amb domicili familiar a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera correspondrà als seus respectius consells insulars. 2. Queden exclosos els estudis universitaris oficials cursats al Regne Unit, una vegada ratificat l'Acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, amb efectes des del dia 31 de gener de 2020. Fri, 20 Nov 2020 11:26:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109431&lang=ca&coduo=7 2020-11-20T11:26:14Z Ajudes complementàries de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) per a alumnes de les Illes Balears durant el curs acadèmic 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4118104&lang=ca&coduo=7 NOVETAT ! Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen o s'exclouen Ajudes complementàries de Mobilitat (Erasmus+, SICUE o Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balears per al curs acadèmic 2019-2020: Amb la publicació de la Resolució es concedeixen als sol·licitants que consten a l'Annex 1 les Ajudes complementàries de Mobilitat (Erasmus+, SICUE o Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balears per al curs acadèmic 2019-2020, i s'exclouen als sol·licitants que figuren a l'Annex 2 per les causes motivades a l'Annex 3. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar Recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca dins el següent termini: Termini de presentació de RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ a la Resolució de concessió o exclusió d'Ajudes de Mobilitat: Des del 20 de NOVEMBRE fins al 19 de DESEMBRE de 2020, ambdós inclosós. Amb la publicació de la Resolució de dia 29 d'octubre (BOIB Núm. 186) es declara el desistiment de les ajudes complementàries de Mobilitat (Erasmus+, SICUE o Euroregió) per a estudiants universitaris de les Illes Balears per al curs acadèmic 2019-2020 com a conseqüència de no haver esmenat la sol·licitud dins termini o haver-la esmenada parcialment o de forma incorrecta. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició dins el termini següent: TERMINI de PRESENTACIÓ RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ a la Resolució de desistiment de les Ajudes de Mobilitat: Des del 30 d'OCTUBRE fins al 30 de NOVEMBRE de 2020. -------------------- I M P R E S C I N D I B L E ! SOL·LICITAR CITA PRÈVIA: Protocol de Seguretat per la presentació de Recursos Potestatius de Reposició a les Resolucions de les Ajudes complementàries de Mobilitat al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca: Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació d'escrits dirigits a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, mitjançant l'enllaç https://citaprevia.gestorn.com/ceu/ o bé al telèfon 971 17 76 06. ----------------------------------- Concessió d'ajudes complementàries dels alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten fer part d'aquests estudis a centres d'ensenyament superior a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant el curs acadèmic 2019-2020. D'aquestes ajudes se'n poden beneficiar, si compleixen uns requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat, els alumnes de les Illes Balears que s'hagin de desplaçar fora de l'illa on resideixen per participar en aquests programes. Així mateix, per poder beneficiar-se d'aquestes ajudes s'han de complir els requisits generals que s'estableixen al punt 6 de la Convocatòria. NOVETAT de la Convocatòria d'Ajudes complementàries de Mobiliitat per al curs 2019-2020: Queden exclosos els estudis universitaris oficials cursats al Regne Unit, una vegada ratificat l'Acord de sortida del Regne Unit de la Unió Europea, amb efectes des del dia 31 de gener de 2020. Fri, 20 Nov 2020 11:24:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4118104&lang=ca&coduo=7 2020-11-20T11:24:51Z Ajudes de promoció de l'Excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris que hagin finalitzan els estudis oficials de grau durant el curs acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4119698&lang=ca&coduo=7 NOVETAT ! Publicació de la Resolució per la qual es concedeixen o s'exclouen les Ajudes de promoció de l'Excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris que hagin finalitzat els estudis durant el curs acadèmic 2018-2019: Amb la publicació de la Resolució es concedeixen als sol·licitants que consten a l'Annex 1 les Ajudes de promoció de l'Excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris que hagin finalitzat els estudis durant el curs acadèmic 2018-2019, i s'exclouen als sol·licitants que figuren a l'Annex 2 per les causes motivades a l'Annex 3. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar Recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació, Universitat i Recerca dins el següent termini: Termini de presentació de RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ a la Resolució: Des del 15 de NOVEMBRE fins al 14 de DESEMBRE de 2020, ambdós inclosós. I M P R E S C I N D I B L E ! SOL·LICITAR CITA PRÈVIA: Protocol de Seguretat per la presentació del Recurs potestatiu de reposició a la Resolució a les Ajudes de promoció de l'Excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris per al curs acadèmic 2018-2019 al Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca: Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant del Registre de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per la presentació d'escrits dirigits a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, mitjançant l'enllaç https://citaprevia.gestorn.com/ceu/ o bé al telèfon 971 17 76 06. ----------------------------------- Concessió de 20 ajudes d'Excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant el curs acadèmic 2018-2019. Es preveu concedir 4 ajudes per a cada branca de coneixement a la qual estiguin adscrits els estudis. Perquè un alumne pugui ser beneficiari d'una ajuda, se n'ha de valorar la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència. La NOTA MITJANA ha de ser ponderada, calculada aplicant-hi la fórmula següent: Suma dels crèdits obtinguts per l'alumne multiplicats cada un d'ells pel valor de les qualificacions que corresponguin. La suma s'ha de dividir pel nombre total de crèdits obtinguts per l'alumne. A aquest efecte, s'ha de comptar la nota definitiva més alta obtinguda en cada assignatura. La TAXA D'EFICIÈNCIA s'ha de calcular dividint el nombre total de crèdits matriculats pel sol·licitant pel nombre total de crèdits de la titulació. Una vegada obtinguda la mitjna de l'expedient acadèmic, s'ha de multiplicar per la taxa d'eficiència de cada alumne, que ha d'estar expressada del 0 a l'1. El resultat serà la puntuació de l'alumne, que s'ha d'expressar amb 3 decimals. Tue, 17 Nov 2020 07:50:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4119698&lang=ca&coduo=7 2020-11-17T07:50:22Z Ampliació de la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertart per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307884&lang=ca&coduo=7 Sol·licitud d'ampliació de la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) per a l'atenció dels alumnes amb falta d'autonomia derivada de les necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut a l'ensenyament privat concertat per al curs 2020-2021 Fri, 13 Nov 2020 08:56:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307884&lang=ca&coduo=7 2020-11-13T08:56:53Z Pràcticum curs acadèmic 2020-2021: Alumnes universitaris d'universitats de l'Estat sense conveni específic de col·laboració. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4338340&lang=ca&coduo=7 L'objectiu d'aquesta convocatòria és aprovar el procediment perquè els alumnes de les universitats de l'Estat amb les quals no s'ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. La universitat ha de presentar una sol·licitud d'admissió d'alumnes en pràctiques davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca La Direcció General de Política Universitària i Recerca, una vegada rebudes la sol·licitud de la universitat, juntament amb la documentació requerida a la convocatòria, i la conformitat del centre a través del GestIB, autoritzarà el centre docent perquè admeti l'estudiant en període de pràctiques. EN CAP CAS un centre pot rebre un alumne en pràctiques sense tenir aquesta autorització. Centres docents: Sol·licitud d'admissió d'alumnes en pràctiques a través del GestIB: Una vegada informat el claustre de l'admissió d'alumnes en pràctiques, la direcció del centre docent ha de gestionar la sol·licitud a través del GestIB. Per això, s'ha de fer clic a l'enllaç de la universitat que correspongui i s'ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica "Sol·licitud de centre formador d'estudiants universitaris en pràctiques". -------------------- Novetat !: Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques. Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears: Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant. Thu, 05 Nov 2020 08:44:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4338340&lang=ca&coduo=7 2020-11-05T08:44:56Z Ajuts per a l'organització d' actuacions de divulgació o difusió científica, congressos i seminaris de caràcter científic o tecnològic de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4075262&lang=ca&coduo=7 La finalitat d'aquesta convocatòria és atorgar subvencions per a l'organització de congressos (nacionals o internacionals), seminaris, jornades, tallers, workshops i actuacions de difusió o divulgació de caràcter científic o tecnològic, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que es desenvolupin dins el període 2020-2022 Mon, 26 Oct 2020 07:24:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4075262&lang=ca&coduo=7 2020-10-26T07:24:07Z Procediment perquè els alumnes d'institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar els mòduls de pràctiques corresponents al certificat oficial de formació didàctica i pedagògica equivalent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416670&lang=ca&coduo=7 Establir el procediment perquè els alumnes d'institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar els mòduls de pràctiques corresponents al certificat oficial de formació didàctica i pedagògica equivalent (COFPDE) de les especialitats de formació professional en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca sostinguts amb fons públics inclosos en l'oferta formativa de formació professional del sistema educatiu de les Illes Balears. Thu, 22 Oct 2020 09:30:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416670&lang=ca&coduo=7 2020-10-22T09:30:22Z Convocatòria d'ajuts per als mitjans de comunicació en llengua catalana http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204754&lang=ca&coduo=7 Donar suport als mitjans de comunicació en llengua catalana amb la finalitat de contribuir a consolidar l'espai de comunicació que s'expressa en aquesta llengua. Wed, 21 Oct 2020 12:36:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204754&lang=ca&coduo=7 2020-10-21T12:36:50Z Ajudes per a l'Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4412072&lang=ca&coduo=7 Donar suport als centres educatius per afrontar l'emergència educativa del cus 2020-2021 Wed, 21 Oct 2020 12:27:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4412072&lang=ca&coduo=7 2020-10-21T12:27:12Z Resolució del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme de 20/07/16 per la qual es convoquen ajuts per a la formació de personal investigador (FPI, FPI-E), i per a taxes acadèmiques, (BEQUES PREDOCTORALS 2016). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2676297&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòira és atorgar subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i empreses ubicades a les Illes Balears, per finançar 14 ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral, i subvencions destinades a cobrir les taxes acadèmiques per al personal investigador en formació, que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l'obertura i el manteniment de l'expedient i la defensa de la tesi doctoral. Wed, 14 Oct 2020 08:59:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2676297&lang=ca&coduo=7 2020-10-14T08:59:31Z Pràcticums del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la UNED: Curs acadèmic 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4370668&lang=ca&coduo=7 Oberta la convocatòria perquè els centres educatius de les Illes Balears, tant els sostiguts totalment o parcialment amb fons públics com els privats, que hagin estat reconeguts i segueixin el currículum de les Illes Balears, puguin aportar professors per tutoritzar, als mateixos centres, els estudiants en pràctiques del Grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat que imparteix la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), d'acord amb els criteris i normes específiques que s'adjunten com a annexos a la convocatòria. --------------------- Novetat !: Lliurament de la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19" als centres docents per part dels estudiants de pràctiques. Protocol d'actuació per fer front a la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de les Illes Balears: Els estudiant de pràctiques hauran de lliurar a les direccions dels centres on hagin de dur a terme les seves pràctiques, previament o en el moment de la seva incorporació al centre per primera vegada, la "Declaració responsable relativa als protocols contra la COVID-19", degudament emplenada i signada pel estudiant. Fri, 25 Sep 2020 17:59:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4370668&lang=ca&coduo=7 2020-09-25T17:59:15Z Convocatòria d'un procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d'ensenyament no universitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4276196&lang=ca&coduo=7 Regular el procés de contractació i baremació per constituir unes llistes de formadors amb la finalitat de cobrir la impartició dels mòduls formatius de certificats de professionalitat que figuren en l'annex 2 als centres educatius públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Fri, 18 Sep 2020 08:14:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4276196&lang=ca&coduo=7 2020-09-18T08:14:22Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248765&lang=ca&coduo=7 Aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020. Wed, 16 Sep 2020 08:01:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248765&lang=ca&coduo=7 2020-09-16T08:01:07Z Ajuts a la xarxa complementària per la compra de material de protecció contra la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358984&lang=ca&coduo=7 Contribuir a les despeses derivades de la compra de material d'autoprotecció per als centres que tenguin signat el conveni de xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques de primer cicle d'educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Wed, 09 Sep 2020 06:20:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358984&lang=ca&coduo=7 2020-09-09T06:20:36Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d' alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358300&lang=ca&coduo=7 Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d' alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions Tue, 08 Sep 2020 11:24:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358300&lang=ca&coduo=7 2020-09-08T11:24:23Z Reconeixement de triennis per serveis prestats en l'administració del personal docent interí. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=7 Segons la Llei 7/2007 de 12 d'abril, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública i que s'acreditin amb l'oportuna documentació. A aquest efecte, els serveis esmentals es poden haver prestat en règim d'acupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Fri, 04 Sep 2020 07:49:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=7 2020-09-04T07:49:00Z Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2020-2021 (Residència UIB) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124897&lang=ca&coduo=7 Es convoquen un total de 9 beques d'allotjament: - 1 beca per a la incorporació de dones a l'alumnat dels estudis que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior. - 8 beques per a alumnes del primer curs de grau de qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen al campus de la UIB de Mallorca. La concessió o la denegació dels ajuts s'ha de notificar individualment als interessats. Thu, 27 Aug 2020 13:47:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124897&lang=ca&coduo=7 2020-08-27T13:47:06Z Homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat cursats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4281257&lang=ca&coduo=7 Sol·licitud d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat cursats a Catalunya i a la Comunitat Valenciana amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears. Wed, 22 Jul 2020 07:15:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4281257&lang=ca&coduo=7 2020-07-22T07:15:45Z Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4029747&lang=ca&coduo=7 Convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2018-2019 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Tue, 21 Jul 2020 10:45:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4029747&lang=ca&coduo=7 2020-07-21T10:45:47Z Convocatòria d'ajuts per a actuacions de foment de l'ús de la llengua catalana http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204501&lang=ca&coduo=7 Donar suport a activitats que tenen com a finalitat la difusió i la promoció de l'ús social de la llengua catalana entre la població general, tant l'autòctona com la nouvinguda. Fri, 17 Jul 2020 08:09:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4204501&lang=ca&coduo=7 2020-07-17T08:09:27Z Convocatòria, per al curs 2020-2021, del procés d'adjudicació de destinacions provisionals i d'adjudicació de substitucions. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4296519&lang=ca&coduo=7 Convocar el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions Tue, 14 Jul 2020 18:35:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4296519&lang=ca&coduo=7 2020-07-14T18:35:24Z Homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat cursats a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4264596&lang=ca&coduo=7 Sol·licitud d'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxiller cursats a les Illes Balears amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears. Mon, 13 Jul 2020 12:05:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4264596&lang=ca&coduo=7 2020-07-13T12:05:35Z Convocatoria de comisiones de servicio a la Inspección Educativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4289472&lang=ca&coduo=7 Proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa Tue, 07 Jul 2020 10:15:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4289472&lang=ca&coduo=7 2020-07-07T10:15:51Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2020-21 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=7 Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil, d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, , d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. Fri, 03 Jul 2020 09:55:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=7 2020-07-03T09:55:34Z Comissions de serveis (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112442&lang=ca&coduo=7 Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius Tue, 30 Jun 2020 11:29:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112442&lang=ca&coduo=7 2020-06-30T11:29:03Z Convocatòria oposicions cossos docents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4269041&lang=ca&coduo=7 Proves selectives per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents Tue, 23 Jun 2020 11:09:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4269041&lang=ca&coduo=7 2020-06-23T11:09:44Z Ajuts econòmics per desenvolupar programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials... (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265767&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2020-2021 per part de les corporacions locals, mancomunitats i entitats que consten a l'apartat 4 d'aquesta Convocatòria. Fri, 19 Jun 2020 07:05:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265767&lang=ca&coduo=7 2020-06-19T07:05:49Z Procés de concurs de mèrits per a la selecció del director del CEIP Nou d'Alcúdia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262497&lang=ca&coduo=7 Convocar el concurs de mèrits per seleccionar el director del centre de nova creació CEIP Nou d'Alcúdia Mon, 15 Jun 2020 07:21:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262497&lang=ca&coduo=7 2020-06-15T07:21:48Z Continuació procediment Convocatòria comissió de serveis per al curs 2020-2021 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218620&lang=ca&coduo=7 Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius. Sun, 24 May 2020 08:58:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218620&lang=ca&coduo=7 2020-05-24T08:58:31Z Deixar sense efecte la 4a Convocatòria de professors especialistes pel curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218602&lang=ca&coduo=7 Deixar sense efecte la 4a convocatòria de places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020 i declarar l'arxiu de les sol·licituds presentades i de les actuacions realitzades. Sun, 24 May 2020 08:44:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218602&lang=ca&coduo=7 2020-05-24T08:44:04Z Convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4215878&lang=ca&coduo=7 Harmonitzar tota l'oferta de programes de formació i innovació educativa dirigits als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre. Thu, 21 May 2020 07:50:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4215878&lang=ca&coduo=7 2020-05-21T07:50:37Z