Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:35:03Z Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:35:03Z ca Ajuts destinats a promoure implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per millorar la gestió empresarial 2020-11-26T08:30:43Z 2020-11-26T08:30:43Z Convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per a la millora de la gestió empresarial de les pimes i asals de les Illes Balears mitjançant l'instrument de bons tecnològics (obert) 2020-11-26T08:30:43Z Autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc 2020-11-24T08:41:01Z 2020-11-24T08:41:01Z Donar d'alta una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. 2020-11-24T08:41:01Z Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) 2020-11-19T14:13:03Z 2020-11-19T14:13:03Z Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control 2020-11-19T14:13:03Z Ajuts idigital, estratègia de digitalització de la indústria de les Illes Balears 2020-11-16T11:06:56Z 2020-11-16T11:06:56Z Convocatòria d'ajuts per l'any 2020-2021 destinada a donar suport a la indústria balear en el procés de transformació digital "idigital", que tindrà diferents actuacions: - Consultoria especialitzada: disseny i l'elaboració de plans de transformació digital realitzats per consultors o facilitadors digitals experts en la matèria. L'ajut serà entre el 80% i el 90% del cost de la consultoria que serà de 60 hores. - Curs de formació on-line sobre els conceptes d'indústria 4.0. que es farà en acabar la consultoria. AVÍS IMPORTANT: SUSPES L'AJUT PER EXHAURIMENT DE CRÈDIT 2020-11-16T11:06:56Z Informació periòdica d'accidents en explotacions mineres (TNI-150) 2020-11-09T12:32:40Z 2020-11-09T12:32:40Z Comunicar els accidents i les enfermetats professionals d'una explotació minera d'acord amb el que estableix la ITC 03.1.01 d'actuacions en cas d'accidents del RGNBSM 2020-11-09T12:32:40Z Autorització per a la renovació de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B 2020-11-04T13:55:51Z 2020-11-04T13:55:51Z Renovar l'autorització per a l'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria 2020-11-04T13:55:51Z Canvi de titularitat de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B 2020-11-04T13:54:07Z 2020-11-04T13:54:07Z Canvi de titularitat d'un establiment d'hosteleria. 2020-11-04T13:54:07Z Renovació de l'autorització d'explotació de màquines 2020-11-04T13:53:18Z 2020-11-04T13:53:18Z Renovar l'autorització d'explotació vigent per un termini de cinc anys més 2020-11-04T13:53:18Z Comunicació d'emplaçament 2020-11-04T13:52:39Z 2020-11-04T13:52:39Z És el document administratiu pel qual una empresa operadora comunica la instal·lació i explotació d'una màquina de la qual és titular en alguns dels establiments autoritzats o en el seu magatzem. 2020-11-04T13:52:39Z Baixa definitiva de les màquines 2020-11-04T13:51:55Z 2020-11-04T13:51:55Z Extinció de l'autorització d'explotació a sol·licitud de l'empresa operadora. 2020-11-04T13:51:55Z Transmissió de les màquines 2020-11-04T13:50:51Z 2020-11-04T13:50:51Z Poder transmetre les empreses operadores les autorització d'explotació a altres inscrites en el Registre General del Joc. 2020-11-04T13:50:51Z Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de serveis emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19 2020-11-04T12:24:27Z 2020-11-04T12:24:27Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19. 2020-11-04T12:24:27Z Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears (2020) 2020-10-27T12:02:17Z 2020-10-27T12:02:17Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a clústers industrials i centres tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balearsi té com a objectiu incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de novembre de 2019 al 31 d'octubre de 2020, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 28 de juliol de 2020 a les 00:00 hores fins al dia 28 d'agost de 2020 a les 23.59 hores, ambdós inclosos.</strong> 2020-10-27T12:02:17Z Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) 2020-10-26T07:46:16Z 2020-10-26T07:46:16Z Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. 2020-10-26T07:46:16Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2020) 2020-10-19T11:55:43Z 2020-10-19T11:55:43Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria dins de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació de nous centres productius, així com per a l'ampliació, millora o modernització dels ja existents. Els centres productius en els quals es faci la inversió han d'estar situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'11 de novembre de 2018 al 10 de novembre de 2020, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes.</strong> 2020-10-19T11:55:43Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) 2020-10-15T17:56:51Z 2020-10-15T17:56:51Z Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Presentació de documentació complementària, comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum registrades. 2020-10-15T17:56:51Z Director facultatiu: Nomenament o renúncia (TNI-145) 2020-10-14T13:43:20Z 2020-10-14T13:43:20Z Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de Director Facultatiu d'explotacions mineres 2020-10-14T13:43:20Z Procediment sancionador en matèria de contaminació atmosfèrica. 2020-10-07T12:06:55Z 2020-10-07T12:06:55Z Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica establertes a la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 2020-10-07T12:06:55Z Denúncies relacionades amb contaminació atmosfèrica 2020-10-07T12:06:01Z 2020-10-07T12:06:01Z Gestionar i donar resposta a les denúncies per presumptes infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica rebudes. 2020-10-07T12:06:01Z Ajudes per fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral, per motiu de la crisi COVID19 2020-10-02T08:30:33Z 2020-10-02T08:30:33Z l'objecte d'aquesta resolució és el foment de la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 2020-10-02T08:30:33Z Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible 2020 (Programa MOVES II) 2020-10-01T08:07:15Z 2020-10-01T08:07:15Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible corresponents a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures contingudes en plans de transport al treball en empreses (Programa MOVES). Aquesta línia d'ajudes està cofinançada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020 (POPE). 2020-10-01T08:07:15Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) 2020-09-14T08:22:51Z 2020-09-14T08:22:51Z Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> 2020-09-14T08:22:51Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura digital de l'activitat industrial (2020) 2020-09-08T09:07:09Z 2020-09-08T09:07:09Z Adreçat a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Consisteix en dos programes destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada. Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre el 2 d'octubre de 2019 i l'1 d'octubre de 2020, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes.</strong> 2020-09-08T09:07:09Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals i entitats públiques dependents 2020-08-17T10:56:06Z 2020-08-17T10:56:06Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions fotovoltaiques i minieòliques, adreçada a administracions locals. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2020-08-17T10:56:06Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic 2018-2025 2020-08-03T06:16:43Z 2020-08-03T06:16:43Z Atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions formalitzades entre el 5 de novembre de 2019 i el 15 d'octubre de 2021. Els ajuts es destinen a cobrir el cost d'aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA SGR, els interessos de les operacions per un màxim de set any i el cost derivat de les despes d'obertura i d'estudi. 2020-08-03T06:16:43Z Devolució de les garanties 2020-07-27T06:28:14Z 2020-07-27T06:28:14Z La recuperació de les garanties i dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor i Política Financera. 2020-07-27T06:28:14Z Convocatòria pública de subvencions per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals 2020-07-13T11:47:58Z 2020-07-13T11:47:58Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de la biomassa, adreçada a administracions locals. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2020-07-13T11:47:58Z Constitució de garanties 2020-06-15T07:31:29Z 2020-06-15T07:31:29Z Comunicar la constitució de garanties a favor de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-06-15T07:31:29Z Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de vehicles amb conductor VTC i autotaxis que siguin elèctrics purs 2020-06-09T09:37:42Z 2020-06-09T09:37:42Z Ajudes per a l'adquisició de taxis i VTC elèctrics 2020-06-09T09:37:42Z Sol·licitud del carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis-FP Balears i exàmens (052) 2020-06-01T14:51:32Z 2020-06-01T14:51:32Z Obtenció del carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis segons els requisits previs indicats en la guia de tramitació. 2020-06-01T14:51:32Z Sol·licitud del certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenen refrigerants amb gasos fluorats i el carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis (TNI-141) 2020-06-01T14:18:26Z 2020-06-01T14:18:26Z Obtenir l'acreditació professional en les següents especialitats: - Certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenguin refrigerants amb gasos fluorats d'entre els compresos en el camp requisits previs de la seva guia de tramitació. - Carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis d'entre els compresos en el camp de requisitis previs de la seva guia de tramitació. 2020-06-01T14:18:26Z Autorització d'instal·lació de màquines de tipus B 2020-06-01T10:03:55Z 2020-06-01T10:03:55Z L'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria. 2020-06-01T10:03:55Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus C 2020-05-28T12:27:03Z 2020-05-28T12:27:03Z Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus C en casinos de joc a fi de poder atorgar un premi especial. 2020-05-28T12:27:03Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B4 2020-05-28T11:45:33Z 2020-05-28T11:45:33Z Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B4 en una mateixa o diferents sales de bingo. 2020-05-28T11:45:33Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B3 2020-05-28T11:05:25Z 2020-05-28T11:05:25Z Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B3 entre diferents salons per oferir premis acumulats. 2020-05-28T11:05:25Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 2020-05-28T08:27:20Z 2020-05-28T08:27:20Z Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 entre diferents salons de joc per oferir premis acumulats. 2020-05-28T08:27:20Z Autorització laboratoris d'assaig 2020-05-28T07:15:41Z 2020-05-28T07:15:41Z Autoritzar laboratoris d'assaig, públics i privats, encarregats de la verificació de cada tipus de màquina de joc i de la resta de material de joc i d'apostes. 2020-05-28T07:15:41Z Autorització per la qual es modifica l'homologació de màquines de tipus B i C 2020-05-27T12:01:52Z 2020-05-27T12:01:52Z Modificar un model prèviament homologat d'una màquina de tipus B i C 2020-05-27T12:01:52Z Autorització per la qual s'homologa el material de joc 2020-05-27T10:19:08Z 2020-05-27T10:19:08Z Homologar material de joc als quals fa referencia l'article 36 del Decret 43/2019 2020-05-27T10:19:08Z Autorització homologació sistema tècnic i resta de material d'apostes 2020-05-27T10:18:49Z 2020-05-27T10:18:49Z La persona titular de l'autorització d'organització i explotació d'apostes, de forma prèvia a la seva posada en funcionament, ha de disposar de l'homologació dels sistemes tècnics, dels resguards i de la resta de material d'apostes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i l'explotació de les apostes, incloent-hi els sistemes o instruments tècnics que permetin la formalització informàtica, interactiva o a distància de les apostes. 2020-05-27T10:18:49Z Autorització per la qual s'homologuen màquines de joc en proves 2020-05-26T11:25:29Z 2020-05-26T11:25:29Z Comprovar la viabilitat comercial de determinats models de màquines o de un determinat joc abans de la seva distribució 2020-05-26T11:25:29Z Autorització homologació de màquines de tipus B i C 2020-05-26T10:34:45Z 2020-05-26T10:34:45Z La fabricació, importació i explotació de les màquines de tious B i C en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears requereix homologació prèvia. 2020-05-26T10:34:45Z Canvi de màquines de tipus B i C 2020-05-26T07:08:40Z 2020-05-26T07:08:40Z Canvi d'una màquina objecte d'autorització d'explotació per una altra del mateix tipus que no compti amb aquesta autorització. 2020-05-26T07:08:40Z Renovació autorització empresa titular salons de joc 2020-05-26T06:50:16Z 2020-05-26T06:50:16Z Renovar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. 2020-05-26T06:50:16Z Modificació de l'autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc 2020-05-26T06:48:54Z 2020-05-26T06:48:54Z Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. 2020-05-26T06:48:54Z Autorització d'empresa organitzadora i explotadora d'apostes 2020-05-26T06:48:36Z 2020-05-26T06:48:36Z Organitzar i explotar apostes de joc. 2020-05-26T06:48:36Z Renovació de l'autorització per a la instal·lació salons de joc 2020-05-26T06:48:07Z 2020-05-26T06:48:07Z Renovar l'autorització d'instal·lació vigent 2020-05-26T06:48:07Z Renovació de l'autorització d'empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc 2020-05-26T06:47:38Z 2020-05-26T06:47:38Z Renovar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. 2020-05-26T06:47:38Z Autorització empresa titular salons de joc 2020-05-26T06:47:04Z 2020-05-26T06:47:04Z Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc 2020-05-26T06:47:04Z Modificació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes 2020-05-26T06:42:54Z 2020-05-26T06:42:54Z Modificar les condicions d'un local específic d'apostes 2020-05-26T06:42:54Z