Tràmits: CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3828387&lang=ca&tipo=rss_0.93 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 30 Nov 2020 21:09:10 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de proves selectives al cos subaltern reserva del 2% de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3757299&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 5 places del cos subaltern reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, ordenança de suport, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent: a) Mallorca —4 places del torn lliure. c) Eivissa — 1 plaça del torn lliure. Mon, 30 Nov 2020 08:23:10 GMT Convocatòria de proves selectives per a l'ingrésal cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758907&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 9 places del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent: a) Mallorca — 6 places del torn lliure. b) Menorca —1 plaça del torn lliure c) Eivissa —2 places del torn lliure. Tue, 24 Nov 2020 08:38:20 GMT Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4367280&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 3 places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca. Fri, 20 Nov 2020 08:19:43 GMT Convocatòria per proveir diversos llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4328315&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és proveir, mitjançant el procediment de lliure designació, els següents llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vacants i dotats pressupostàriament: ◦ F00460005, denominat Director/a de Museu de Mallorca, adscrit a la Delegació de la Presidència per a la Cultura de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. ◦ F0103000G, denominat Cap del Departament d'Orientació i Intermediació, adscrit al Servei d'Ocupació de les Illes Balears. ◦ F01030029, denominat Cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica, adscrit al Servei d'Ocupació de les Illes Balears. ◦ F01030042, denominat Cap del Departament d'Ordenació i Planificació Turística, adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Tue, 17 Nov 2020 10:11:12 GMT Convocatòria pública dels "Premis autonòmics Voluntariat IB 2020" http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4373466&lang=ca&coduo=3828387 Regula dos tipus de premis: 1. Els Premis de Voluntariat, un per a cada illa, com una acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar l'acció voluntària de les entitats de voluntariat que desenvolupen la seva activitat a les Illes Balears. 2. El Premi d'Organització Veïnal, com una acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar les fórmules de col·laboració ciutadana, dirigides o coordinades per les entitats locals, que tenen la finalitat d'aglutinar l'acció veïnal voluntària dels seus ciutadans en una acció de benefici comunitari relacionada amb mancances socials i/o sanitàries. Wed, 11 Nov 2020 10:39:45 GMT Reclamació relativa a accessibilitat de llocs webs i aplicacions mòbils http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057494&lang=ca&coduo=3828387 Gestionar les reclamacions sobre les respostes rebudes a les sol·licituds d'informació accessible o queixes formulades en els casos en què aquestes haguessin estat desestimades, o no s'estigui d'acord amb les decisions adoptades, o es consideri que s'està produint un incompliment dels requisits contemplats en l'article 12.5, així com, per als casos en què hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. Mon, 02 Nov 2020 13:47:51 GMT Test Registre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416892&lang=ca&coduo=3828387 - Thu, 22 Oct 2020 11:06:08 GMT Excedència voluntària per a les víctimes de qualsevol tipus de violència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151221&lang=ca&coduo=3828387 Concedir l'excedència voluntària per a les funcionàries i els funcionaris víctimes de qualsevol tipus de violència. Thu, 08 Oct 2020 12:32:51 GMT Excedència voluntària per cura de familiars per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845149&lang=ca&coduo=3828387 Concessió excedència voluntària per cura de familiars al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els següents supòsits: - Per tenir cura de fills o filles per naturalesa, adopció o acolliment permanent com preadoptiu, de durada no superior a tres anys, comptador des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa en el seu cas. - Per tenir cura d'un familiar a càrrec fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, de durada no superior a un any, que per raons d'edat, accident o malaltia, o discapacitat no es pugui valer per si mateix i no dugui a terme cap activitat retribuïda. Tue, 29 Sep 2020 10:37:48 GMT Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc sanitària, esp medicina del treball, de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4339484&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Fri, 25 Sep 2020 09:56:34 GMT Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia, de l'Administració especial de la CAIB. Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4337104&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Fri, 25 Sep 2020 09:55:35 GMT Excedència voluntària especial Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845212&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària especial per al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 25 Sep 2020 08:37:25 GMT Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir,amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc tecnologies de la informació i telecomunicacions, esp informàtica,de l'Administració especial de la CAIB,a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4233532&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Fri, 25 Sep 2020 06:27:55 GMT Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc tecnologies de la informació i telecomunicacions,esp informàtica, de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4234451&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Fri, 25 Sep 2020 06:26:05 GMT Excedència voluntària per raó d'estudis per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795330&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per raó d'estudis que sol·liciti el personal laboral amb relació indefinida al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 23 Sep 2020 13:57:54 GMT Excedència voluntària per incompatibilitat per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795310&lang=ca&coduo=3828387 Concedir l'excedència voluntària per incompatibilitat al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que la sol·liciti. Wed, 23 Sep 2020 11:05:55 GMT Informe preceptiu per a l'autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=3828387 La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar amb l'aprovació prèvia del director general responsable en matèria de tecnologies. Podeu obtenir més informació a través de l'adreça electrònica <a href="http://dgtic.caib.es/comissio">http://dgtic.caib.es/comissio</a>. Tue, 01 Sep 2020 07:17:40 GMT Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, esc humanística i de ciències socials, esp psicologia de l'Administració especial de la CAIB, http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3977032&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 24 Aug 2020 13:11:55 GMT Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc humanística i de c.socials,esp educació social,de l'Administració especial de la CAIB,a les illes d'Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262057&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Thu, 13 Aug 2020 10:45:18 GMT Sol·licitud d'excedència forçosa per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845222&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència forçosa al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mon, 10 Aug 2020 12:02:31 GMT Procediment sancionador per incompliment de les disposicions dictades en matèria de COVID-19. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4322787&lang=ca&coduo=3828387 Tramitar els expedients sancionadors per incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 Fri, 07 Aug 2020 07:48:19 GMT Ajuts econòmics destinats a compensar les despeses de desplaçament dels alumnes de la primera edició de la 41a promoció del curs bàsic de policia local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4301887&lang=ca&coduo=3828387 Atorgar ajudes ajudes econòmiques als alumnes de la primera edició de la 41a promoció del curs bàsic de policia local que s'han de desplaçar a l'illa de Mallorca per assistir al curs. Thu, 30 Jul 2020 06:48:14 GMT Excedència voluntària ordinària del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845123&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària ordinària per al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 29 Jul 2020 08:56:07 GMT Sol·licitud d'excedència voluntària especial Llei de pressuposts per al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307285&lang=ca&coduo=3828387 Concedir al personal laboral fix, de serveis generals l'excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys. Tue, 28 Jul 2020 09:53:27 GMT Prestació de serveis mitjançant teletreball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542846&lang=ca&coduo=3828387 Concedir al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals la possibilitat de prestar serveis mitjançant teletreball, regulat en el Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 91, de 29 de juny) Wed, 22 Jul 2020 14:32:34 GMT Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=3828387 Quan un operador de telecomunicacions vol instal·lar una xarxa radioelèctrica en qualsevol tipus de sòl del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vol construir altres instal·lacions de telecomunicacions en sòl rústic, ha de sol·licitar l'aprovació prèvia del projecte d'implantació corresponent a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions Mon, 20 Jul 2020 11:14:25 GMT Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT,esc enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4056602&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Mon, 20 Jul 2020 10:46:38 GMT Procediment sancionador en matèria de memòria democràtica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4294842&lang=ca&coduo=3828387 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de memòria democràtica Mon, 13 Jul 2020 14:14:35 GMT Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051836&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Mon, 13 Jul 2020 11:02:07 GMT Carnet Professional de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals i Instal·lacions Aquàtiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265942&lang=ca&coduo=3828387 Els socorristes i les socorristes inscrits al Registre professional de socorristes d'activitats aquàtiques de les Illes Balears creat pel Decret 27/2015, hauran d'acreditar-se mitjançant una targeta identificativa personal, propietat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Aquesta acreditació no afecta als cursos de socorrisme en piscines impartits per entitats autoritzades per la Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears de 10 hores de formació. Mon, 06 Jul 2020 12:22:53 GMT Convocatòria d'ajuts per a xarxes NGA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3439265&lang=ca&coduo=3828387 Realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de Banda Ampla de nova generació a les Illes Balears amb confinçament FEDER. Wed, 01 Jul 2020 11:42:52 GMT Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051802&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Tue, 09 Jun 2020 12:03:27 GMT Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir,amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, esc human.i de c.socials,esp tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració de la CAIB.Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943824&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Tue, 09 Jun 2020 09:10:40 GMT Permuta del lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850703&lang=ca&coduo=3828387 Permutar el lloc de feina amb un/a altre/a funcionari/ària de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 29 May 2020 11:59:53 GMT Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=3828387 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui reserva de lloc de feina. Fri, 29 May 2020 09:41:17 GMT Sol·licitud de declaració de la situació administrativa de serveis especials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850715&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer la situació administrativa de serveis especials al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:51:42 GMT Reconeixement de serveis previs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850742&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer els serveis previs a l'Administració Pública al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:42:11 GMT Sol·licitud de consolidació del grau personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:29:06 GMT Excedència voluntària per interès particular http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863667&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per interès particular al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 13:18:30 GMT Excedència voluntària per cura de familiars http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863692&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per cura de familiars al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 13:10:07 GMT Sol·licitud d'excedència per prestació de serveis en el sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863724&lang=ca&coduo=3828387 Concedir l'excedència als funcionaris quan passen a ocupar un altre lloc en el sector públic respecte al seu cos d'origen Wed, 27 May 2020 12:46:02 GMT Sol·licitud d'excedència voluntària especial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1191606&lang=ca&coduo=3828387 Concedir al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix l'excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys Wed, 27 May 2020 12:31:36 GMT Excedència voluntària per a les víctimes de la violència de gènere http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851781&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per a les funcionàries víctimes de la violència de gènere. Wed, 27 May 2020 12:18:48 GMT Jubilació voluntària (MUFACE) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863751&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de la jubilació voluntària al personal funcionari adscrit al règim de previsió de MUFACE que acompleixen els requisits per accedir-hi Mon, 18 May 2020 12:45:44 GMT Jubilació anticipada II (Seguretat Social) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1675324&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de la jubilació anticipada al personal funcionari adscrit al Règim General de Seguretat Social que acompleixen els requisits per accedir-hi (especificats en les instruccions per emplenar la sol·licitud). Mon, 18 May 2020 12:24:16 GMT Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753446&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 147 places del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent: a) Mallorca — 98 places del torn lliure , 11 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. — 19 places del torn de promoció interna, 17 de les quals són de promoció interna vertical i 2 de promoció interna creuada. b) Menorca — 9 places del torn lliure. — 2 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Eivissa — 14 places del torn lliure. — 4 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Formentera — 1 plaça del torn lliure. Mon, 18 May 2020 08:49:11 GMT Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació,de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4185335&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Thu, 30 Apr 2020 16:55:11 GMT Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala d'arxius,museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la CAIB,a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4185276&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Thu, 30 Apr 2020 15:34:43 GMT Reconeixement de permutes per al personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer les permutes del lloc de feina que sol·liciti el personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Apr 2020 16:15:10 GMT Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=3828387 Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la CAIB Mon, 20 Apr 2020 15:58:24 GMT