Tràmits: CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:45:22Z Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:45:22Z ca Convocatòria de proves selectives al cos subaltern reserva del 2% de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-11-30T08:23:10Z 2020-11-30T08:23:10Z L'objecte de la convocatòria és la provisió de 5 places del cos subaltern reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual, ordenança de suport, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent: a) Mallorca —4 places del torn lliure. c) Eivissa — 1 plaça del torn lliure. 2020-11-30T08:23:10Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrésal cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària 2020-11-24T08:38:20Z 2020-11-24T08:38:20Z L'objecte de la convocatòria és la provisió de 9 places del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent: a) Mallorca — 6 places del torn lliure. b) Menorca —1 plaça del torn lliure c) Eivissa —2 places del torn lliure. 2020-11-24T08:38:20Z Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-11-20T08:19:43Z 2020-11-20T08:19:43Z L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 3 places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca. 2020-11-20T08:19:43Z Convocatòria per proveir diversos llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació 2020-11-17T10:11:12Z 2020-11-17T10:11:12Z L'objecte de la convocatòria és proveir, mitjançant el procediment de lliure designació, els següents llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vacants i dotats pressupostàriament: ◦ F00460005, denominat Director/a de Museu de Mallorca, adscrit a la Delegació de la Presidència per a la Cultura de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. ◦ F0103000G, denominat Cap del Departament d'Orientació i Intermediació, adscrit al Servei d'Ocupació de les Illes Balears. ◦ F01030029, denominat Cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica, adscrit al Servei d'Ocupació de les Illes Balears. ◦ F01030042, denominat Cap del Departament d'Ordenació i Planificació Turística, adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. 2020-11-17T10:11:12Z Convocatòria pública dels "Premis autonòmics Voluntariat IB 2020" 2020-11-11T10:39:45Z 2020-11-11T10:39:45Z Regula dos tipus de premis: 1. Els Premis de Voluntariat, un per a cada illa, com una acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar l'acció voluntària de les entitats de voluntariat que desenvolupen la seva activitat a les Illes Balears. 2. El Premi d'Organització Veïnal, com una acció d'ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar les fórmules de col·laboració ciutadana, dirigides o coordinades per les entitats locals, que tenen la finalitat d'aglutinar l'acció veïnal voluntària dels seus ciutadans en una acció de benefici comunitari relacionada amb mancances socials i/o sanitàries. 2020-11-11T10:39:45Z Reclamació relativa a accessibilitat de llocs webs i aplicacions mòbils 2020-11-02T13:47:51Z 2020-11-02T13:47:51Z Gestionar les reclamacions sobre les respostes rebudes a les sol·licituds d'informació accessible o queixes formulades en els casos en què aquestes haguessin estat desestimades, o no s'estigui d'acord amb les decisions adoptades, o es consideri que s'està produint un incompliment dels requisits contemplats en l'article 12.5, així com, per als casos en què hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. 2020-11-02T13:47:51Z Test Registre 2020-10-22T11:06:08Z 2020-10-22T11:06:08Z - 2020-10-22T11:06:08Z Excedència voluntària per a les víctimes de qualsevol tipus de violència 2020-10-08T12:32:51Z 2020-10-08T12:32:51Z Concedir l'excedència voluntària per a les funcionàries i els funcionaris víctimes de qualsevol tipus de violència. 2020-10-08T12:32:51Z Excedència voluntària per cura de familiars per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) 2020-09-29T10:37:48Z 2020-09-29T10:37:48Z Concessió excedència voluntària per cura de familiars al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en els següents supòsits: - Per tenir cura de fills o filles per naturalesa, adopció o acolliment permanent com preadoptiu, de durada no superior a tres anys, comptador des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa en el seu cas. - Per tenir cura d'un familiar a càrrec fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, de durada no superior a un any, que per raons d'edat, accident o malaltia, o discapacitat no es pugui valer per si mateix i no dugui a terme cap activitat retribuïda. 2020-09-29T10:37:48Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc sanitària, esp medicina del treball, de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Mallorca 2020-09-25T09:56:34Z 2020-09-25T09:56:34Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2020-09-25T09:56:34Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia, de l'Administració especial de la CAIB. Eivissa 2020-09-25T09:55:35Z 2020-09-25T09:55:35Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2020-09-25T09:55:35Z Excedència voluntària especial Conveni Col·lectiu per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) 2020-09-25T08:37:25Z 2020-09-25T08:37:25Z Concessió de l'excedència voluntària especial per al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-09-25T08:37:25Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir,amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc tecnologies de la informació i telecomunicacions, esp informàtica,de l'Administració especial de la CAIB,a l'illa de Mallorca 2020-09-25T06:27:55Z 2020-09-25T06:27:55Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2020-09-25T06:27:55Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc tecnologies de la informació i telecomunicacions,esp informàtica, de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Mallorca 2020-09-25T06:26:05Z 2020-09-25T06:26:05Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2020-09-25T06:26:05Z Excedència voluntària per raó d'estudis per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) 2020-09-23T13:57:54Z 2020-09-23T13:57:54Z Concessió de l'excedència voluntària per raó d'estudis que sol·liciti el personal laboral amb relació indefinida al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-09-23T13:57:54Z Excedència voluntària per incompatibilitat per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) 2020-09-23T11:05:55Z 2020-09-23T11:05:55Z Concedir l'excedència voluntària per incompatibilitat al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que la sol·liciti. 2020-09-23T11:05:55Z Informe preceptiu per a l'autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d'informació 2020-09-01T07:17:40Z 2020-09-01T07:17:40Z La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar amb l'aprovació prèvia del director general responsable en matèria de tecnologies. Podeu obtenir més informació a través de l'adreça electrònica <a href="http://dgtic.caib.es/comissio">http://dgtic.caib.es/comissio</a>. 2020-09-01T07:17:40Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, esc humanística i de ciències socials, esp psicologia de l'Administració especial de la CAIB, 2020-08-24T13:11:55Z 2020-08-24T13:11:55Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2020-08-24T13:11:55Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc humanística i de c.socials,esp educació social,de l'Administració especial de la CAIB,a les illes d'Eivissa i Formentera 2020-08-13T10:45:18Z 2020-08-13T10:45:18Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2020-08-13T10:45:18Z Sol·licitud d'excedència forçosa per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) 2020-08-10T12:02:31Z 2020-08-10T12:02:31Z Concessió de l'excedència forçosa al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2020-08-10T12:02:31Z Procediment sancionador per incompliment de les disposicions dictades en matèria de COVID-19. 2020-08-07T07:48:19Z 2020-08-07T07:48:19Z Tramitar els expedients sancionadors per incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 2020-08-07T07:48:19Z Ajuts econòmics destinats a compensar les despeses de desplaçament dels alumnes de la primera edició de la 41a promoció del curs bàsic de policia local 2020-07-30T06:48:14Z 2020-07-30T06:48:14Z Atorgar ajudes ajudes econòmiques als alumnes de la primera edició de la 41a promoció del curs bàsic de policia local que s'han de desplaçar a l'illa de Mallorca per assistir al curs. 2020-07-30T06:48:14Z Excedència voluntària ordinària del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) 2020-07-29T08:56:07Z 2020-07-29T08:56:07Z Concessió de l'excedència voluntària ordinària per al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-07-29T08:56:07Z Sol·licitud d'excedència voluntària especial Llei de pressuposts per al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) 2020-07-28T09:53:27Z 2020-07-28T09:53:27Z Concedir al personal laboral fix, de serveis generals l'excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys. 2020-07-28T09:53:27Z Prestació de serveis mitjançant teletreball 2020-07-22T14:32:34Z 2020-07-22T14:32:34Z Concedir al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals la possibilitat de prestar serveis mitjançant teletreball, regulat en el Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 91, de 29 de juny) 2020-07-22T14:32:34Z Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques 2020-07-20T11:14:25Z 2020-07-20T11:14:25Z Quan un operador de telecomunicacions vol instal·lar una xarxa radioelèctrica en qualsevol tipus de sòl del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vol construir altres instal·lacions de telecomunicacions en sòl rústic, ha de sol·licitar l'aprovació prèvia del projecte d'implantació corresponent a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions 2020-07-20T11:14:25Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT,esc enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Menorca. 2020-07-20T10:46:38Z 2020-07-20T10:46:38Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. 2020-07-20T10:46:38Z Procediment sancionador en matèria de memòria democràtica 2020-07-13T14:14:35Z 2020-07-13T14:14:35Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de memòria democràtica 2020-07-13T14:14:35Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa d'Eivissa 2020-07-13T11:02:07Z 2020-07-13T11:02:07Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. 2020-07-13T11:02:07Z Carnet Professional de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals i Instal·lacions Aquàtiques 2020-07-06T12:22:53Z 2020-07-06T12:22:53Z Els socorristes i les socorristes inscrits al Registre professional de socorristes d'activitats aquàtiques de les Illes Balears creat pel Decret 27/2015, hauran d'acreditar-se mitjançant una targeta identificativa personal, propietat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Aquesta acreditació no afecta als cursos de socorrisme en piscines impartits per entitats autoritzades per la Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears de 10 hores de formació. 2020-07-06T12:22:53Z Convocatòria d'ajuts per a xarxes NGA 2020-07-01T11:42:52Z 2020-07-01T11:42:52Z Realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de Banda Ampla de nova generació a les Illes Balears amb confinçament FEDER. 2020-07-01T11:42:52Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Menorca. 2020-06-09T12:03:27Z 2020-06-09T12:03:27Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. 2020-06-09T12:03:27Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir,amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, esc human.i de c.socials,esp tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració de la CAIB.Mallorca 2020-06-09T09:10:40Z 2020-06-09T09:10:40Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. 2020-06-09T09:10:40Z Permuta del lloc de feina 2020-05-29T11:59:53Z 2020-05-29T11:59:53Z Permutar el lloc de feina amb un/a altre/a funcionari/ària de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-05-29T11:59:53Z Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc de feina 2020-05-29T09:41:17Z 2020-05-29T09:41:17Z Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui reserva de lloc de feina. 2020-05-29T09:41:17Z Sol·licitud de declaració de la situació administrativa de serveis especials 2020-05-27T14:51:42Z 2020-05-27T14:51:42Z Reconèixer la situació administrativa de serveis especials al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-05-27T14:51:42Z Reconeixement de serveis previs 2020-05-27T14:42:11Z 2020-05-27T14:42:11Z Reconèixer els serveis previs a l'Administració Pública al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-05-27T14:42:11Z Sol·licitud de consolidació del grau personal 2020-05-27T14:29:06Z 2020-05-27T14:29:06Z Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-05-27T14:29:06Z Excedència voluntària per interès particular 2020-05-27T13:18:30Z 2020-05-27T13:18:30Z Concessió de l'excedència voluntària per interès particular al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-05-27T13:18:30Z Excedència voluntària per cura de familiars 2020-05-27T13:10:07Z 2020-05-27T13:10:07Z Concessió de l'excedència voluntària per cura de familiars al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-05-27T13:10:07Z Sol·licitud d'excedència per prestació de serveis en el sector públic 2020-05-27T12:46:02Z 2020-05-27T12:46:02Z Concedir l'excedència als funcionaris quan passen a ocupar un altre lloc en el sector públic respecte al seu cos d'origen 2020-05-27T12:46:02Z Sol·licitud d'excedència voluntària especial 2020-05-27T12:31:36Z 2020-05-27T12:31:36Z Concedir al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix l'excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys 2020-05-27T12:31:36Z Excedència voluntària per a les víctimes de la violència de gènere 2020-05-27T12:18:48Z 2020-05-27T12:18:48Z Concessió de l'excedència voluntària per a les funcionàries víctimes de la violència de gènere. 2020-05-27T12:18:48Z Jubilació voluntària (MUFACE) 2020-05-18T12:45:44Z 2020-05-18T12:45:44Z Concessió de la jubilació voluntària al personal funcionari adscrit al règim de previsió de MUFACE que acompleixen els requisits per accedir-hi 2020-05-18T12:45:44Z Jubilació anticipada II (Seguretat Social) 2020-05-18T12:24:16Z 2020-05-18T12:24:16Z Concessió de la jubilació anticipada al personal funcionari adscrit al Règim General de Seguretat Social que acompleixen els requisits per accedir-hi (especificats en les instruccions per emplenar la sol·licitud). 2020-05-18T12:24:16Z Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-05-18T08:49:11Z 2020-05-18T08:49:11Z L'objecte de la convocatòria és la provisió de 147 places del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent: a) Mallorca — 98 places del torn lliure , 11 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. — 19 places del torn de promoció interna, 17 de les quals són de promoció interna vertical i 2 de promoció interna creuada. b) Menorca — 9 places del torn lliure. — 2 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Eivissa — 14 places del torn lliure. — 4 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Formentera — 1 plaça del torn lliure. 2020-05-18T08:49:11Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació,de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Menorca 2020-04-30T16:55:11Z 2020-04-30T16:55:11Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. 2020-04-30T16:55:11Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala d'arxius,museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la CAIB,a l'illa d'Eivissa 2020-04-30T15:34:43Z 2020-04-30T15:34:43Z L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. 2020-04-30T15:34:43Z Reconeixement de permutes per al personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) 2020-04-21T16:15:10Z 2020-04-21T16:15:10Z Reconèixer les permutes del lloc de feina que sol·liciti el personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2020-04-21T16:15:10Z Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES). 2020-04-20T15:58:24Z 2020-04-20T15:58:24Z Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la CAIB 2020-04-20T15:58:24Z