Tràmits: CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3828370&lang=ca&tipo=rss_0.93 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 30 Nov 2020 21:05:01 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per a autònoms i PIMES que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades en l'àmbit territorial de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4455345&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, d'acord amb l'Ordre de bases del Conseller de Mobilitat i Habitatge de 7 de setembre de 2020. Mon, 30 Nov 2020 10:59:51 GMT Ajudes de l'any 2020 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU de Santa Maria del Camí http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4450388&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Santa Maria del Camí que figura delimitada en els plànols que s'adjunten en l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Mon, 23 Nov 2020 13:08:01 GMT Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=3828370 La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: · Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9412"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9400"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9406"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9407"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9413"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5877"target="blank">TAXA</A>. · Convalidació de titulació nacional: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9411"target="blank">TAXA</A>. · Expedició de duplicat o còpia de document: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9328"target="blank">TAXA</A>. Thu, 19 Nov 2020 11:17:32 GMT Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=3828370 Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 19 Nov 2020 11:17:13 GMT Sol·licitud de liquidació de les bonificacions en les tarifes del serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3925898&lang=ca&coduo=3828370 Liquidació a les empreses navilieres de les bonificacions aplicades a les persones residents a les Illes Balears que han fet ús de serveis de transport marítim interinsular. Thu, 19 Nov 2020 11:16:47 GMT Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051207&lang=ca&coduo=3828370 La potestat sancionadora correspon a l'administració competent en matèria marítima i d'activitats nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives), que ha de exercir-la de conformitat amb la Llei 2/2015, de 27 de febrer, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú. Thu, 19 Nov 2020 11:16:37 GMT Comunicació prèvia per a la realització de l'activitat de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=3828370 Les persones físiques o jurídiques que volen fer activitats de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt, han de comunicar prèviament la intenció de dur-les a terme, i acreditar documentalment el compliment dels requisits legals preceptius. Thu, 19 Nov 2020 11:16:25 GMT Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=3828370 Exercici d'activitats nàutiques de piragüisme Thu, 19 Nov 2020 11:16:10 GMT Obertura escola nàutica d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=3828370 Obtenir l'habilitació per impartir les pràctiques i cursos per obtenir les titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 19 Nov 2020 11:15:54 GMT Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=3828370 Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9428"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9429"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9430"target="blank">TAXA</a>. VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2018 tendran una validesa de 2 anys. Es prega que, a l'hora d'emplenar les dades per al pagament de taxa, s'introdueixi en el camp de "Informació addicional" el nom i / o matricula de l'embarcació. Thu, 19 Nov 2020 11:14:28 GMT Autorització d'obertura d'un centre de lloguer de motos nàutiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=3828370 Autoritzar centres de lloguer de motos nàutiques sense instal·lacions en la mar Thu, 19 Nov 2020 11:13:54 GMT Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051263&lang=ca&coduo=3828370 La potestat sancionadora correspon a la conselleria amb competències en matèria de transport marítim que ha de exercir-la de conformitat amb la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'Ordenació del Transport Marítim i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. Thu, 19 Nov 2020 11:13:17 GMT Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=3828370 Autorització per donar classes de navegació de nàutica esportiva Thu, 19 Nov 2020 10:45:23 GMT Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=3828370 La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. Fri, 13 Nov 2020 09:26:28 GMT Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=3828370 Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès Mon, 09 Nov 2020 10:44:15 GMT Sancions en matèria d'habitatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938641&lang=ca&coduo=3828370 Sancionar l'incompliment de la normativa d'habitatge Mon, 09 Nov 2020 10:43:16 GMT Convocatòria per a l'adjudicació en règim d'arrendament dels habitatges de la promoció 4h Sant Lluís a l'illa de Menorca aprovades per resolució del president de l'IBAVI de data 26 de juny de 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280938&lang=ca&coduo=3828370 Convocatòria per a l'adjudicació en règim d'arrendament dels habitatges de la promoció 4h Sant Lluís a l'illa de Menorca aprovades per resolució del president de l'IBAVI de data 26 de juny de 2020 Mon, 06 Jul 2020 07:34:34 GMT Registre de demandants d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=658369&lang=ca&coduo=3828370 El ciutadà que vulgui accedir a un habitatge protegit de nova construcció promogut per promotors privats i per la empresa pública IBAVI, en règim de venda o de lloguer, haurà de sol·licitar inscripció en el registre públic de demandants Pot entregar l'imprés emplenat a la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, situada al carrer La Palma, 4, Palma de Mallorca, o bé a qualsevol de les oficines de l'IBAVI. També pot registrar-se telemàticament, mitjançant l'opció situada a la dreta d'aquesta plana web. Wed, 10 Jun 2020 12:53:04 GMT Exempció del pagament del lloguer del parc d'habitatges de l'BAVI a persones amb vulnerabilitat econòmica generada pel coronavirus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151182&lang=ca&coduo=3828370 Exempció del pagament del lloguer del parc d'habitatges de l'BAVI a persones amb vulnerabilitat econòmica generada pel coronavirus Fri, 17 Apr 2020 10:14:30 GMT Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a les Illes Balears en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 17 d'octubre de 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3989591&lang=ca&coduo=3828370 Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a les Illes Balears en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 17 d'octubre de 2019 Fri, 13 Mar 2020 13:21:04 GMT Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=3828370 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions relacionades amb els transports terrestres. Thu, 12 Mar 2020 12:35:22 GMT Certificat d'extinció de condomini http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=3828370 Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. Thu, 13 Feb 2020 13:09:54 GMT Convocatòria de les ajudes autonòmiques per al lloguer d'habitatges durant l'any 2018. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046318&lang=ca&coduo=3828370 Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar el gaudi d'un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics, que no pogueren ser beneficiaris de les ajudes per al lloguer d'habitatges de l'any 2018, atès que els seus ingressos eren inferiors als establerts, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes consistents en el finançament d'una part de la renda que el llogater ha satisfet per l'habitatge llogat durant l'any 2018. Thu, 09 Jan 2020 11:55:37 GMT Proves 2019 per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies - que habilita també per a l'activitat d'operador de transports de viatgers. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=3828370 Per a l'exercici de la professió de transportista per carretera es necessari acreditar el compliment del requisit de competència professional, que es reconeixerà a aquelles persones que desprès de justificar la possessió dels coneixements necessaris, superin les proves que es convoquin i siguin assortides del corresponent certificat. Wed, 11 Dec 2019 11:43:54 GMT Proves 2019 per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=3828370 Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies Wed, 11 Dec 2019 11:37:48 GMT Proves 2020 per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4020259&lang=ca&coduo=3828370 Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies. Wed, 11 Dec 2019 11:36:38 GMT Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2018-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=3828370 Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. Mon, 23 Sep 2019 09:16:37 GMT Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=3828370 S'estableix l'obligatorietat del certificat de conductor per als conductors nacionals d'un tercer país no pertanyent a la Unió Europea quan hagin de conduir vehicles, ja siguin públics o privats complementaris, dedicats al transport de mercaderies o de viatgers en autobús per compte d'altri. Thu, 19 Sep 2019 11:15:58 GMT Activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització de lloguer de vehicles amb conductor; visat i rehabilitació, transmissió de l'autorització i substitució de vehicles. Tue, 27 Aug 2019 10:56:11 GMT Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport sanitari, public o privat ; visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció i substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:40:30 GMT Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=3828370 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Thu, 22 Aug 2019 06:39:56 GMT Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle (MDP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:38:37 GMT Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=3828370 Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. Thu, 22 Aug 2019 06:31:56 GMT Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=3828370 Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. Thu, 22 Aug 2019 06:28:53 GMT Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=3828370 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat Thu, 22 Aug 2019 06:25:14 GMT Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic discrecional de viatgers en autobús, visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:25:04 GMT Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT- taxi interurbà). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport public discrecional de viatgers en vehicles de turisme , prèvia obtenció de la corresponent llicencia municipal de auto taxi; visat i rehabilitació de l'autorització; substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:54 GMT Comunicació per a la realització de Transport Turístic amb reiteració. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=3828370 El Decret 96/2006, de 24 de novembre, disposa que a l'ambit territorial de la CAIB, la realització de transport turístic amb reiteració, està subjecta al compliment dels requisits establerts en el mateix; a la comunicació prèvia del serveis i a l'obtenció de la conformitat de l'administració per a la seva realització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:41 GMT Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització d'operador de transports i visat de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:01 GMT Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=3828370 Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. Thu, 22 Aug 2019 06:21:01 GMT Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=3828370 El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). Thu, 22 Aug 2019 06:19:59 GMT Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=3828370 Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. Thu, 22 Aug 2019 06:19:34 GMT Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, vehicles fins a 3,5 tones de massa màxima autoritzada (MDL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:17:06 GMT Ajudes de 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868639&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes, del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Wed, 21 Aug 2019 07:59:07 GMT Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3867352&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Wed, 21 Aug 2019 07:14:54 GMT Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Maó http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868548&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Maó, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017). Wed, 21 Aug 2019 06:33:48 GMT Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868668&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes, del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Tue, 20 Aug 2019 09:41:17 GMT Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU des Mercadal i Fornells http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3867642&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes dels nuclis urbans des Mercadal i Fornells, en es Mercadal, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Tue, 20 Aug 2019 09:14:28 GMT Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sóller http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869471&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sóller que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Tue, 20 Aug 2019 08:00:49 GMT Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3870010&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí fase I i Santa Maria del Camí fase II, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017). Tue, 20 Aug 2019 06:57:26 GMT