Tràmits: CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-11-30T19:56:34Z Govern de les Illes Balears 2020-11-30T19:56:34Z ca Ajudes per a autònoms i PIMES que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades en l'àmbit territorial de les Illes Balears. 2020-11-30T10:59:51Z 2020-11-30T10:59:51Z L'objecte d'aquesta convocatòria és pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària derivada de la COVID-19, d'acord amb l'Ordre de bases del Conseller de Mobilitat i Habitatge de 7 de setembre de 2020. 2020-11-30T10:59:51Z Ajudes de l'any 2020 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU de Santa Maria del Camí 2020-11-23T13:08:01Z 2020-11-23T13:08:01Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Santa Maria del Camí que figura delimitada en els plànols que s'adjunten en l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. 2020-11-23T13:08:01Z Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo 2020-11-19T11:17:32Z 2020-11-19T11:17:32Z La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: · Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9412"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9400"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9406"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9407"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9413"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5877"target="blank">TAXA</A>. · Convalidació de titulació nacional: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9411"target="blank">TAXA</A>. · Expedició de duplicat o còpia de document: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9328"target="blank">TAXA</A>. 2020-11-19T11:17:32Z Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo 2020-11-19T11:17:13Z 2020-11-19T11:17:13Z Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo 2020-11-19T11:17:13Z Sol·licitud de liquidació de les bonificacions en les tarifes del serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears 2020-11-19T11:16:47Z 2020-11-19T11:16:47Z Liquidació a les empreses navilieres de les bonificacions aplicades a les persones residents a les Illes Balears que han fet ús de serveis de transport marítim interinsular. 2020-11-19T11:16:47Z Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques 2020-11-19T11:16:37Z 2020-11-19T11:16:37Z La potestat sancionadora correspon a l'administració competent en matèria marítima i d'activitats nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives), que ha de exercir-la de conformitat amb la Llei 2/2015, de 27 de febrer, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de l'procediment administratiu comú. 2020-11-19T11:16:37Z Comunicació prèvia per a la realització de l'activitat de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt 2020-11-19T11:16:25Z 2020-11-19T11:16:25Z Les persones físiques o jurídiques que volen fer activitats de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt, han de comunicar prèviament la intenció de dur-les a terme, i acreditar documentalment el compliment dels requisits legals preceptius. 2020-11-19T11:16:25Z Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme 2020-11-19T11:16:10Z 2020-11-19T11:16:10Z Exercici d'activitats nàutiques de piragüisme 2020-11-19T11:16:10Z Obertura escola nàutica d'esbarjo 2020-11-19T11:15:54Z 2020-11-19T11:15:54Z Obtenir l'habilitació per impartir les pràctiques i cursos per obtenir les titulacions nàutiques d'esbarjo 2020-11-19T11:15:54Z Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) 2020-11-19T11:14:28Z 2020-11-19T11:14:28Z Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9428"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9429"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9430"target="blank">TAXA</a>. VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2018 tendran una validesa de 2 anys. Es prega que, a l'hora d'emplenar les dades per al pagament de taxa, s'introdueixi en el camp de "Informació addicional" el nom i / o matricula de l'embarcació. 2020-11-19T11:14:28Z Autorització d'obertura d'un centre de lloguer de motos nàutiques 2020-11-19T11:13:54Z 2020-11-19T11:13:54Z Autoritzar centres de lloguer de motos nàutiques sense instal·lacions en la mar 2020-11-19T11:13:54Z Procediments sancionadors per infracció de la normativa d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears 2020-11-19T11:13:17Z 2020-11-19T11:13:17Z La potestat sancionadora correspon a la conselleria amb competències en matèria de transport marítim que ha de exercir-la de conformitat amb la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'Ordenació del Transport Marítim i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú. 2020-11-19T11:13:17Z Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica 2020-11-19T10:45:23Z 2020-11-19T10:45:23Z Autorització per donar classes de navegació de nàutica esportiva 2020-11-19T10:45:23Z Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit 2020-11-13T09:26:28Z 2020-11-13T09:26:28Z La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. 2020-11-13T09:26:28Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit 2020-11-09T10:44:15Z 2020-11-09T10:44:15Z Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès 2020-11-09T10:44:15Z Sancions en matèria d'habitatge 2020-11-09T10:43:16Z 2020-11-09T10:43:16Z Sancionar l'incompliment de la normativa d'habitatge 2020-11-09T10:43:16Z Convocatòria per a l'adjudicació en règim d'arrendament dels habitatges de la promoció 4h Sant Lluís a l'illa de Menorca aprovades per resolució del president de l'IBAVI de data 26 de juny de 2020 2020-07-06T07:34:34Z 2020-07-06T07:34:34Z Convocatòria per a l'adjudicació en règim d'arrendament dels habitatges de la promoció 4h Sant Lluís a l'illa de Menorca aprovades per resolució del president de l'IBAVI de data 26 de juny de 2020 2020-07-06T07:34:34Z Registre de demandants d'habitatges protegits 2020-06-10T12:53:04Z 2020-06-10T12:53:04Z El ciutadà que vulgui accedir a un habitatge protegit de nova construcció promogut per promotors privats i per la empresa pública IBAVI, en règim de venda o de lloguer, haurà de sol·licitar inscripció en el registre públic de demandants Pot entregar l'imprés emplenat a la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, situada al carrer La Palma, 4, Palma de Mallorca, o bé a qualsevol de les oficines de l'IBAVI. També pot registrar-se telemàticament, mitjançant l'opció situada a la dreta d'aquesta plana web. 2020-06-10T12:53:04Z Exempció del pagament del lloguer del parc d'habitatges de l'BAVI a persones amb vulnerabilitat econòmica generada pel coronavirus 2020-04-17T10:14:30Z 2020-04-17T10:14:30Z Exempció del pagament del lloguer del parc d'habitatges de l'BAVI a persones amb vulnerabilitat econòmica generada pel coronavirus 2020-04-17T10:14:30Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a les Illes Balears en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 17 d'octubre de 2019 2020-03-13T13:21:04Z 2020-03-13T13:21:04Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a les Illes Balears en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 17 d'octubre de 2019 2020-03-13T13:21:04Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre. 2020-03-12T12:35:22Z 2020-03-12T12:35:22Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions relacionades amb els transports terrestres. 2020-03-12T12:35:22Z Certificat d'extinció de condomini 2020-02-13T13:09:54Z 2020-02-13T13:09:54Z Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. 2020-02-13T13:09:54Z Convocatòria de les ajudes autonòmiques per al lloguer d'habitatges durant l'any 2018. 2020-01-09T11:55:37Z 2020-01-09T11:55:37Z Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar el gaudi d'un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics, que no pogueren ser beneficiaris de les ajudes per al lloguer d'habitatges de l'any 2018, atès que els seus ingressos eren inferiors als establerts, mitjançant l'atorgament d'ajudes directes consistents en el finançament d'una part de la renda que el llogater ha satisfet per l'habitatge llogat durant l'any 2018. 2020-01-09T11:55:37Z Proves 2019 per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies - que habilita també per a l'activitat d'operador de transports de viatgers. 2019-12-11T11:43:54Z 2019-12-11T11:43:54Z Per a l'exercici de la professió de transportista per carretera es necessari acreditar el compliment del requisit de competència professional, que es reconeixerà a aquelles persones que desprès de justificar la possessió dels coneixements necessaris, superin les proves que es convoquin i siguin assortides del corresponent certificat. 2019-12-11T11:43:54Z Proves 2019 per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies (CAP). 2019-12-11T11:37:48Z 2019-12-11T11:37:48Z Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies 2019-12-11T11:37:48Z Proves 2020 per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies (CAP). 2019-12-11T11:36:38Z 2019-12-11T11:36:38Z Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies. 2019-12-11T11:36:38Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2018-2021 2019-09-23T09:16:37Z 2019-09-23T09:16:37Z Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. 2019-09-23T09:16:37Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. 2019-09-19T11:15:58Z 2019-09-19T11:15:58Z S'estableix l'obligatorietat del certificat de conductor per als conductors nacionals d'un tercer país no pertanyent a la Unió Europea quan hagin de conduir vehicles, ja siguin públics o privats complementaris, dedicats al transport de mercaderies o de viatgers en autobús per compte d'altri. 2019-09-19T11:15:58Z Activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) 2019-08-27T10:56:11Z 2019-08-27T10:56:11Z Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització de lloguer de vehicles amb conductor; visat i rehabilitació, transmissió de l'autorització i substitució de vehicles. 2019-08-27T10:56:11Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS). 2019-08-22T06:40:30Z 2019-08-22T06:40:30Z Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport sanitari, public o privat ; visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció i substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. 2019-08-22T06:40:30Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) 2019-08-22T06:39:56Z 2019-08-22T06:39:56Z Nova autorització, visat, substitució de vehicle 2019-08-22T06:39:56Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle (MDP) 2019-08-22T06:38:37Z 2019-08-22T06:38:37Z Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. 2019-08-22T06:38:37Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. 2019-08-22T06:31:56Z 2019-08-22T06:31:56Z Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. 2019-08-22T06:31:56Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) 2019-08-22T06:28:53Z 2019-08-22T06:28:53Z Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. 2019-08-22T06:28:53Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). 2019-08-22T06:25:14Z 2019-08-22T06:25:14Z Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat 2019-08-22T06:25:14Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). 2019-08-22T06:25:04Z 2019-08-22T06:25:04Z Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic discrecional de viatgers en autobús, visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. 2019-08-22T06:25:04Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT- taxi interurbà). 2019-08-22T06:24:54Z 2019-08-22T06:24:54Z Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport public discrecional de viatgers en vehicles de turisme , prèvia obtenció de la corresponent llicencia municipal de auto taxi; visat i rehabilitació de l'autorització; substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. 2019-08-22T06:24:54Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic amb reiteració. 2019-08-22T06:24:41Z 2019-08-22T06:24:41Z El Decret 96/2006, de 24 de novembre, disposa que a l'ambit territorial de la CAIB, la realització de transport turístic amb reiteració, està subjecta al compliment dels requisits establerts en el mateix; a la comunicació prèvia del serveis i a l'obtenció de la conformitat de l'administració per a la seva realització. 2019-08-22T06:24:41Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). 2019-08-22T06:24:01Z 2019-08-22T06:24:01Z Tràmits per a l'obtenció de l'autorització d'operador de transports i visat de l'autorització. 2019-08-22T06:24:01Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). 2019-08-22T06:21:01Z 2019-08-22T06:21:01Z Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. 2019-08-22T06:21:01Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports 2019-08-22T06:19:59Z 2019-08-22T06:19:59Z El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). 2019-08-22T06:19:59Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. 2019-08-22T06:19:34Z 2019-08-22T06:19:34Z Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. 2019-08-22T06:19:34Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, vehicles fins a 3,5 tones de massa màxima autoritzada (MDL) 2019-08-22T06:17:06Z 2019-08-22T06:17:06Z Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. 2019-08-22T06:17:06Z Ajudes de 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques 2019-08-21T07:59:07Z 2019-08-21T07:59:07Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes, del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. 2019-08-21T07:59:07Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior 2019-08-21T07:14:54Z 2019-08-21T07:14:54Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. 2019-08-21T07:14:54Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Maó 2019-08-21T06:33:48Z 2019-08-21T06:33:48Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Maó, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017). 2019-08-21T06:33:48Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu 2019-08-20T09:41:17Z 2019-08-20T09:41:17Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes, del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. 2019-08-20T09:41:17Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU des Mercadal i Fornells 2019-08-20T09:14:28Z 2019-08-20T09:14:28Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes dels nuclis urbans des Mercadal i Fornells, en es Mercadal, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. 2019-08-20T09:14:28Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sóller 2019-08-20T08:00:49Z 2019-08-20T08:00:49Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sóller que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. 2019-08-20T08:00:49Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí 2019-08-20T06:57:26Z 2019-08-20T06:57:26Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí fase I i Santa Maria del Camí fase II, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017). 2019-08-20T06:57:26Z