Tràmits: CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3349&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 25 Jan 2021 01:50:50 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-25T01:50:50Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que gestionen ajuts econòmics per pal·liar la pobresa energètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3951720&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar projectes d'entitats privades sense ànim de lucre que presten serveis a persones en situació de necessitat d'atenció prioritària, d'acord amb l'article 6 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que incloguin la cobertura de despeses bàsiques vinculades al subministrament i el consum d'energia (gas i electricitat) i la gestió dels ajuts econòmics. Fri, 22 Jan 2021 08:25:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3951720&lang=ca&coduo=3349 2021-01-22T08:25:59Z Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social per als anys 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465469&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor de persones dins l'àmbit social. Thu, 21 Jan 2021 12:10:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3465469&lang=ca&coduo=3349 2021-01-21T12:10:34Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436962&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019 Thu, 21 Jan 2021 12:08:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436962&lang=ca&coduo=3349 2021-01-21T12:08:42Z Ajuts individualitzats als i a les esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions de l'any 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4513123&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és donar suport als i a les esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2021. La concessió d'aquests ajuts econòmics no implica cap relació laboral, vinculació administrativa, ni prestació de serveis de cap tipus entre la persona beneficiària i el Govern de les Illes Balears, ni dona lloc a incloure-la en un règim general de la seguretat social Fri, 15 Jan 2021 08:33:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4513123&lang=ca&coduo=3349 2021-01-15T08:33:37Z Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional - Despeses Desplaçaments- Manutenció- Taxes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489664&lang=ca&coduo=3349 Donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant la temporada esportiva 2020-2021. Wed, 13 Jan 2021 11:08:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4489664&lang=ca&coduo=3349 2021-01-13T11:08:31Z Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional-Despeses Inscripció http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4444457&lang=ca&coduo=3349 Donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant la temporada esportiva 2020-2021. Wed, 13 Jan 2021 10:59:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4444457&lang=ca&coduo=3349 2021-01-13T10:59:53Z Assistència sanitària i prestació farmacèutica (LISMI) 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4509685&lang=ca&coduo=3349 Prestació de serveis tendents a conservar i restablir la salut dels beneficiaris. Tue, 12 Jan 2021 09:11:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4509685&lang=ca&coduo=3349 2021-01-12T09:11:08Z Complement per als titulars de pensió de jubilació i d'invalidesa de la seguretat social, en la seva modalitat no contributiva, que tinguin la seva residència en un habitatge llogat per a l'any 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4509744&lang=ca&coduo=3349 Els ciutadans que siguin beneficiaris de pensió no contributiva d'invalidesa o jubilació tenen dret a la percepció d'un complement anual de 525 euros per a l'any 2021. Mon, 11 Jan 2021 14:08:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4509744&lang=ca&coduo=3349 2021-01-11T14:08:29Z Pensió no Contributiva de Jubilació (PNC) 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3563304&lang=ca&coduo=3349 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Mon, 11 Jan 2021 12:28:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3563304&lang=ca&coduo=3349 2021-01-11T12:28:14Z Pensió no contributiva d'invalidesa (PNC) 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3561964&lang=ca&coduo=3349 L'Estat garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir accés a una pensió contributiva. Mon, 11 Jan 2021 12:16:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3561964&lang=ca&coduo=3349 2021-01-11T12:16:26Z Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (LISMI) 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4509492&lang=ca&coduo=3349 Prestació econòmica de caràcter mensual, destinada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del domicili habitual de les persones que per raó de la seva discapacitat tenen dificultats greus per utilitzar els transports col·lectius.. Mon, 11 Jan 2021 11:41:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4509492&lang=ca&coduo=3349 2021-01-11T11:41:28Z Ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions esportives de les Illes Balears, 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4486893&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar el desenvolupament de l'activitat ordinària de les federacions de les Illes Balears durant els anys 2021 i 2022. Els ajuts per a despeses derivades de l'activitat ordinària de les federacions pretenen donar suport a les federacions per realitzar les tasques administratives i d'organització, per a la regulació i gestió de les activitats relacionades amb l'esport o esports inclosos als seus estatuts. Wed, 23 Dec 2020 10:27:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4486893&lang=ca&coduo=3349 2020-12-23T10:27:29Z Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria d'acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299711&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a les a continuació: 1- Executar programes que treballen amb famílies amb fills menors d'edat amb la finalitat d'aportar les eines i la capacitació necessària per desenvolupar estratègies efectives per a la prevenció de conductes de risc. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. Tue, 15 Dec 2020 13:04:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299711&lang=ca&coduo=3349 2020-12-15T13:04:46Z Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471202&lang=ca&coduo=3349 Realització de vídeos de temàtica mediambiental. Els objectius d'aquesta convocatòria són els següents: - Augmentar el coneixement i la conscienciació respecte del medi ambient en sentit ampli, així com del canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i d'altres, i incentivar mesures responsables. - Crear un banc de vídeos a disposició de tots els joves i de la societat en general per poder difondre i conscienciar respecte del tema d'aquesta convocatòria. - Fomentar l'aprenentatge d'eines audiovisuals i la creativitat de les persones joves mitjançant la realització dels vídeos. Fri, 04 Dec 2020 08:27:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471202&lang=ca&coduo=3349 2020-12-04T08:27:52Z Protectorat de fundacions d'Afers Socials i Esports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313509&lang=ca&coduo=3349 D'acord amb la normativa actual, la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha de dur a terme les funcions de protectorat de totes aquelles fundacions d'àmbit autonòmic que tenguin per objecte social o tenguin finalitats socials relacionades amb les competències pròpies d'aquesta Conselleria, tal com són l'atenció a persones en situació de dependència, amb discapacitat, de la tercera edat o en risc; d'ordenació de la protecció de menors; polítiques de solidaritat i desenvolupament humà a pobles i països no desenvolupats o en via de desenvolupament; protecció de la família; polítiques de joventut; foment de l'activitat esportiva; etc. Tue, 01 Dec 2020 13:41:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3313509&lang=ca&coduo=3349 2020-12-01T13:41:14Z Convocatòria d'ajuts per entitats que desenvolupen projectes en l'àmbit de la D.G de Serveis Socials realitzant activitats per a la cobertura de necessitats bàsiques de la població en situació de greu precarietat econòmica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4437027&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar projectes de entitats sense ànim de lucre en relació a les competències pròpies de la Direcció General de Serveis Socials i especialment aquells projectes destinats a atendre les situacions de necessitat sobrevinguda per aquelles persones i/o unitats familiars que, davant el greu i imminent risc col·lectiu d'emergència sanitària i social derivada de la COVID-19, hagin alterat substancialment les seves condicions de vida, en particular, aquelles que tenen que veure amb la insolvència per mitjans propis de la provisió d'aliments i altres productes de primera necessitat, subministres bàsics i altres despeses. Mon, 16 Nov 2020 14:01:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4437027&lang=ca&coduo=3349 2020-11-16T14:01:14Z Convocatòria de subv. entitats privades sense ànim de lucre per despeses d'adquisició de vehicles elèctrics i/o manteniment d'eines informàtiques/tecnològiques amb l'assignació trib. del 0,7% de l'IRPF, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4418687&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar les despeses d'inversió per a l'adquisició de vehicles elèctrics i d'adquisició o manteniment d'eines informàtiques i tecnològiques utilitzades en la prestació serveis socials. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per a l'any 2020. Mon, 16 Nov 2020 10:58:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4418687&lang=ca&coduo=3349 2020-11-16T10:58:12Z Concessió de les distincions Cornelius Atticus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3112560&lang=ca&coduo=3349 Tramitar candidatures per a la concessió de la distinció Cornelius Atticus NOTA ACLARADORA Wed, 11 Nov 2020 11:50:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3112560&lang=ca&coduo=3349 2020-11-11T11:50:11Z Renda social garantida http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=3349 La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la carència de recursos econòmics de les persones, les famílies o altres nuclis de convivència. Mon, 26 Oct 2020 12:38:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2615446&lang=ca&coduo=3349 2020-10-26T12:38:38Z Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3349 El Decret 15/2018, de 8 de juny preveu la creació d'un registre d'organitzacions no governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears. Aquest registre es dirigeix a entitats privades sense ànim de lucre que, d'acord amb els estatuts respectius, tenguin com a objectius la realització d'activitats o projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat amb els pobles. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionarà aquest registre, amb la finalitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la tramitació de la documentació administrativa de les entitats sol·licitants de subvenció i als efectes de donar visibilitat als actors de la cooperació per al desenvolupament en l'àmbit balear i de publicitat. Fri, 09 Oct 2020 07:47:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3349 2020-10-09T07:47:11Z Convocatòria de de subvencions adreçades a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299751&lang=ca&coduo=3349 Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials. Mon, 05 Oct 2020 10:32:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299751&lang=ca&coduo=3349 2020-10-05T10:32:43Z Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952868&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre el 12 d'octubre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023. Thu, 24 Sep 2020 11:00:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952868&lang=ca&coduo=3349 2020-09-24T11:00:19Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en països en desenvolupament per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109789&lang=ca&coduo=3349 Donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de l'ajuda de postemergència. L'objectiu principal és protegir la vida, els drets i la dignitat de les persones, garantir la seva subsistència, satisfer la recuperació dels serveis bàsics, atendre la població vulnerable, desplaçada o refugiada, i la rehabilitació d'infraestructures bàsiques de la comunitat. Tue, 22 Sep 2020 07:19:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109789&lang=ca&coduo=3349 2020-09-22T07:19:31Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4337959&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques. Mon, 07 Sep 2020 06:40:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4337959&lang=ca&coduo=3349 2020-09-07T06:40:24Z Sol·licitud autorització per a organitzar espectacles o competicions esportives. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268841&lang=ca&coduo=3349 Realitzar les sol·licituds, quan sigui preceptiu, per a poder organitzar esdeveniments, espectacles o competicions esportives respectant les normes de la nova situació ocasionada pel COVID-19. Thu, 03 Sep 2020 11:17:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4268841&lang=ca&coduo=3349 2020-09-03T11:17:48Z Sol·licitud autorització de protocols federatius per poder dur a terme competicions. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4352301&lang=ca&coduo=3349 Sol·licitar autorització pel protocol federatiu per poder dur a terme la competició corresponent. Thu, 03 Sep 2020 11:04:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4352301&lang=ca&coduo=3349 2020-09-03T11:04:57Z Procediment per a l'habilitació excepcional i/o provisional de professionals de centres i serveis per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618967&lang=ca&coduo=3349 <u> Habilitació excepcional</u> S'elimina l'exigència d'una determinada edat, obrint-se a totes les persones professionals de les categories de personal curador, gericultor, d'auxiliar d'ajuda a domicili i assistent personal que no estiguin acreditades per a la seva categoria professional. Prèvia petició de la persona interessada, quedaran habilitades de manera excepcional en la categoria que correspongui, sempre i quan acreditin en data 31 de desembre de 2017, una experiència de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en aquesta categoria professional els darrers 12 anys, o bé, hagin fet feina i tinguin un mínim de 300 hores de formació relacionada amb les competències professionals a acreditar en el mateix període. L' habilitació excepcional té validesa a tot el territori de l'Estat. Així mateix, també seran vàlides a tot el territori de l'Estat les habilitacions excepcionals que hagin estat emeses amb anterioritat pel Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Afers Socials i Esports en aplicació de l'Acord de 19 d'octubre de 2017, pel qual es modifica parcialment l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació. <u> Habilitació provisional</u> S'introdueix aquesta nova modalitat per als professionals que no reuneixen els requisits per a l'habilitació excepcional. Es podrà sol·licitar l'habilitació provisional mentre es comprometin, mitjançant declaració responsable, a participar en els procediments d'avaluació i acreditació de l'experiència laboral, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat, a partir del 19 d'octubre de 2017 i fins 31 de desembre de 2022. L'habilitació provisional tindrà validesa a tot el territori de l'Estat fins el 31 de desembre de 2022. La Conselleria d'Afers Socials i Esports té previst actualitzar el Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement del dret als serveis i les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència, la intensitat de protecció i el règim de compatibilitats dels serveis i les prestacions, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears. Entre tant, serà d'aplicació la Resolució d' 11 de desembre de 2017, de la Secretaria d' Estat de Serveis Socials i Igualtat, por la que se publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l' Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d' acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència. Thu, 27 Aug 2020 11:25:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618967&lang=ca&coduo=3349 2020-08-27T11:25:47Z Convocatòria de l'acció concertada del servei de teleassistència domiciliària personalitzada per a persones en situació de dependència a les Illes Balears amb entitats privades que tenguin acreditat el TAD per als anys 2020-2024 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4335257&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment d'acció concertada del servei de teleassistència domiciliària personalitzada per a persones en situació de dependència a les Illes Balears amb entitats d'iniciativa privada que tenguin acreditat el servei de teleassistència domiciliària. Wed, 26 Aug 2020 08:16:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4335257&lang=ca&coduo=3349 2020-08-26T08:16:45Z Convocatòria d'acció concertada del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència en els municipis de Manacor i Palma amb entitats d'iniciativa privada que tenguin autoritzat el servei d'ajuda a domicili. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4331085&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment d'acció concertada del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència en els municipis de Manacor i Palma amb entitats d'iniciativa privada que tenguin autoritzat el servei d'ajuda a domicili. Tue, 18 Aug 2020 11:25:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4331085&lang=ca&coduo=3349 2020-08-18T11:25:16Z Ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299529&lang=ca&coduo=3349 Atorgar ajuts per pal·liar els efectes socials i econòmics que ha tengut la COVID-19 en matèria de conciliació familiar i laboral. S'hi inclouen les línies de subvenció següents: LÍNIA A: ajuts a entitats integrants de l'Administració local i a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar escoles d'estiu i campus esportius.SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 LÍNIA B: ajuts a les famílies per a la contractació de persones treballadores per a la cura de fills o de filles menors de 14 anys en el domicili.SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 LÍNIA C: ajuts a autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, per a la contractació de personal monitor de suport a les escoles d'estiu i campus esportius per a participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%. LÍNIA D: ajuts a famílies que inscriguin en els seus fills i filles en activitats de temps lliure infantil i juvenil de Mallorca promoguts per la iniciativa privada SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 Tue, 18 Aug 2020 09:11:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4299529&lang=ca&coduo=3349 2020-08-18T09:11:37Z Transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055202&lang=ca&coduo=3349 L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes, els clubs esportius i les federacions esportives de les Illes Balears a poder participar en les competicions oficials d'àmbit de les Illes Balears, en les lligues d'àmbit autonòmic, estatal i en les competicions concretes nacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions al transport únicament del material esportiu necessari per a la competició entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península (Estat espanyol), a les illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament, se subvenciona el transport de material esportiu fet entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023. S'entén per material esportiu l'imprescindible per practicar l'esport el propi de la modalitat esportiva i el necessari per al seu desplaçament, sigui cotxe, remolc o camió per el trasllat de bicicletes, motocicletes, animals, caiacs, vaixells. El transport pot ser fet mitjançant companyia aèria o empresa naviliera. Transport de material esportiu a les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears: se subvenciona únicament el cost total del transport de material esportiu dels esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el calendari oficial de cada federació esportiva, fins a una subvenció màxima de 800,00 per trasllat. Transport de material esportiu a la Península, a les illes Canàries, Ceuta i Melilla: l'import per subvencionar és el cost del transport, únicament del material esportiu dels esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals del calendari oficial i obligatori organitzades per la corresponent federació esportiva d'Espanya. L'import a subvencionar per viatge d'anada i tornada serà del 50% del cost del desplaçament, sense excedir de les següents quantitats segons mitja de transport: Avió: El màxim de la subvenció serà de 100,00 euros per esportista. Vaixell (per desplaçament de vehicle per transportar bicicletes, cotxe de competició, motocicletes, animals, caiacs, vaixells, arcs de tir o armes): El màxim de la subvenció serà de 400,00 € per vehicle de transport traslladat. L'objecte d'aquesta convocatòria és exclusivament el transport del material esportiu necessari per a la competició, no dels esportistes. En tot cas, està inclòs en l'objecte d'aquesta convocatòria el desplaçament del conductor dels cotxes, remolcs i/o camions amb els quals es fa el transport del material o animals Fri, 14 Aug 2020 07:10:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055202&lang=ca&coduo=3349 2020-08-14T07:10:25Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2020 i 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308491&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques. Sat, 01 Aug 2020 17:12:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4308491&lang=ca&coduo=3349 2020-08-01T17:12:29Z Procediment d'elaboració normativa Conselleria d'Afers Socials i Esports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4297837&lang=ca&coduo=3349 Aquest procediment té per objecte el tràmit d'audiència adreçat a les entitats que agrupin o representin a les persones que es puguin considerar afectades o interessades en un procediment d'elaboració normativa Tue, 28 Jul 2020 11:14:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4297837&lang=ca&coduo=3349 2020-07-28T11:14:50Z Convocatòria de subvencions per executar projectes d'educació per a la transformació social per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4291326&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats d'educació per a la transformació social que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Mon, 13 Jul 2020 06:31:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4291326&lang=ca&coduo=3349 2020-07-13T06:31:51Z Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663987&lang=ca&coduo=3349 1.1 L'objecte de la subvenció d'aquesta convocatòria és ajudar en espècie els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions dels calendaris de les federacions esportives de les Illes Balears incloses en el programa oficial de competicions de les Illes Balears, aprovat per la Direcció General d'Esports i Joventut. Se subvencionen els desplaçaments interinsulars realitzats entre el 1 de març de 2019 i el 30 de juny de 2021, tant aeris com marítims, que facin els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar a les proves esportives del programa oficial de les competicions federades de les Illes Balears per a les categories d'infantil, cadet, junior o juvenil i absoluta. 1.2 Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha prorrogat el contracte de la prestació del servei d'agència de viatges exclusivament per als esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el programa oficial de competicions de les Illes Balears de cada federació esportiva, autoritzat per la Direcció General d'Esports i Joventut. 1.3 Queden exclosos d'aquesta convocatòria els trasllats per carretera o tren des de l'aeroport o port fins a la localitat on es disputi la prova esportiva. 1.4 També queden exclosos els desplaçaments dels delegats federatius, el personal administratiu de la federació, els càrrecs de l'assemblea o qualsevol persona que desenvolupi feines de tipus administratiu, directiu o de representació de la federació o del club. - Dins el termini de quinze (15) dies hàbils comptadors des del dia abans de l'inici de la prova esportiva, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3663987) Mon, 06 Jul 2020 07:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3663987&lang=ca&coduo=3349 2020-07-06T07:43:25Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal per als anys 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4266685&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis següents: a) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives i de persones amb malalties rares. b) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb discapacitat Mon, 06 Jul 2020 07:14:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4266685&lang=ca&coduo=3349 2020-07-06T07:14:25Z Servei d'Atenció Primerenca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3755952&lang=ca&coduo=3349 Accés dels infants de 0 a 6 anys al Servei d'Atenció Primerenca Mon, 29 Jun 2020 09:08:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3755952&lang=ca&coduo=3349 2020-06-29T09:08:55Z Resolució del gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencilas de les Illes Balear per la qual es convoca un procediment selectiu per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a en arquitectura tècnica. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4099097&lang=ca&coduo=3349 Cobrir temporalment la substitució d'una treballadora en situació de reserva de lloc de treball. Mon, 22 Jun 2020 10:14:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4099097&lang=ca&coduo=3349 2020-06-22T10:14:03Z Convocatòria de professionals per dur a terme programes de competències familiars a les Illes Balears.Convocatoria professionals Programa Competències Familiars GIFES http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4155368&lang=ca&coduo=3349 Crear la llista de professionals per dur a terme els programes integrats en l'Estratègia de desenvolupament de programes de competències familiars a les Illes Balears 2019-2020 i aprovar-ne el règim de funcionament i el procediment d'accés. Convocatoria professionals Programa Competències Familiars GIFES Thu, 18 Jun 2020 11:47:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4155368&lang=ca&coduo=3349 2020-06-18T11:47:13Z Subvencions per a projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049693&lang=ca&coduo=3349 Subvencionar projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut que facin persones físiques o entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears Wed, 17 Jun 2020 09:22:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049693&lang=ca&coduo=3349 2020-06-17T09:22:42Z Convocatòria de subvencions destinades a federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre que duen a terme programes de l'àmbit social 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250040&lang=ca&coduo=3349 L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor de les persones en l'àmbit social. Tue, 16 Jun 2020 10:02:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4250040&lang=ca&coduo=3349 2020-06-16T10:02:32Z Reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat d'una persona. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=3349 Valorar i qualificar, en cada moment determinat i al llarg de la vida de la persona, els factor següents: El grau de discapacitat La necessitat de concurs d'una tercera persona per les activitat essencials de la vida diària, als efectes de les prestacions de la Seguretat Social de Protecció Familiar per Fill a Càrrec, o de Pensió No Contributiva d'Invalidesa Les dificultats de mobilitat per a la utilització del transport col·lectiu. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/dgdependencia/ca/que_senten_per_discapacitat-16655/" target="_blank">aquí</a> Wed, 10 Jun 2020 09:15:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460248&lang=ca&coduo=3349 2020-06-10T09:15:21Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811721&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu Tue, 09 Jun 2020 08:43:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811721&lang=ca&coduo=3349 2020-06-09T08:43:47Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811750&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa Tue, 09 Jun 2020 08:43:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811750&lang=ca&coduo=3349 2020-06-09T08:43:06Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811735&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal. Tue, 09 Jun 2020 08:42:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811735&lang=ca&coduo=3349 2020-06-09T08:42:40Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809968&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de les places del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu Tue, 09 Jun 2020 08:42:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809968&lang=ca&coduo=3349 2020-06-09T08:42:08Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809986&lang=ca&coduo=3349 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. Tue, 09 Jun 2020 08:41:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809986&lang=ca&coduo=3349 2020-06-09T08:41:39Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112315&lang=ca&coduo=3349 Establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2020, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el IV Pla Director Thu, 04 Jun 2020 09:56:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112315&lang=ca&coduo=3349 2020-06-04T09:56:28Z Informe d'esforç d'integració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=3349 Què és? Amb l'entrada en vigor el 30 de juny de 2011 del nou Reglament de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, s'estableix una nova figura anomenada informe d'esforç d'integració. És un informe que emet la Comunitat Autònoma, a sol·licitud d'un ciutadà estranger. NO S'HA DE PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT, però pot ser al·legat per l'estranger en cas de no acreditar el compliment d'algun dels requisits prevists per a la renovació de l'autorització i serà tingut en compte com a informació que ha de valorar l'oficina d'estrangeria. D'acord amb el que estableix el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, l'informe d'esforç d'integració només pot ser valorat en els procediments següents: · Renovació d'autoritzacions de residència temporal no lucrativa (art. 51.6 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència temporal per reagrupació familiar (art. 61.7 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència temporal i treball per compte d'altri (art. 71.6 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència i treball per compte propi (art. 109.6 del Reglament). Thu, 04 Jun 2020 08:18:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1476900&lang=ca&coduo=3349 2020-06-04T08:18:12Z Informe d&#8217;escolarització de menors a càrrec http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1477508&lang=ca&coduo=3349 El Reglament d&#8217;estrangeria, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d&#8217;abril, de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en els articles 51.3 c (renovació de l&#8217;autorització de residència temporal no lucrativa), 71.3 (renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d&#8217;altri) i 109.3 (renovació de l&#8217;autorització de residència i treball per compte propi), exigeix un informe emès per les autoritats autonòmiques que acrediti l&#8217;escolarització dels menors d&#8217;edat a càrrec seu per poder renovar les autoritzacions de residència i de residència i treball. Thu, 04 Jun 2020 07:55:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1477508&lang=ca&coduo=3349 2020-06-04T07:55:49Z