Tràmits: CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS Tràmits del Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:41:29Z Govern de les Illes Balears 2020-11-30T20:41:29Z ca Ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions de l'any 2020 2020-11-27T09:59:36Z 2020-11-27T09:59:36Z L'objecte de la convocatòria és donar suport als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2020. PUBLICADA RESOLUCIÓ CONCESSIÓ AL BOIB 195 DE 14-11-2020 PUBLICADA RESOLUCIÓ DENEGACIÓ AL BOIB 195 DE 14-11-2020 2020-11-27T09:59:36Z Convocatòria de l'acció concertada del Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca amb entitats acreditades a Mallorca i Eivissa per l'any 2021 2020-11-20T07:50:45Z 2020-11-20T07:50:45Z Convocatòria de l'acció concertada del Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca de la Xarxa Pública i Concertada d'Atenció Primerenca en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears amb entitats acreditades els darrers 12 mesos a Mallorca i Eivissa per l'any 2021 2020-11-20T07:50:45Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2018 i 2019 2020-11-17T12:51:11Z 2020-11-17T12:51:11Z L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques que es duguin a terme al territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per als anys 2018 i 2019 2020-11-17T12:51:11Z Convocatòria d'ajuts per entitats que desenvolupen projectes en l'àmbit de la D.G de Serveis Socials realitzant activitats per a la cobertura de necessitats bàsiques de la població en situació de greu precarietat econòmica 2020-11-16T14:01:14Z 2020-11-16T14:01:14Z L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar projectes de entitats sense ànim de lucre en relació a les competències pròpies de la Direcció General de Serveis Socials i especialment aquells projectes destinats a atendre les situacions de necessitat sobrevinguda per aquelles persones i/o unitats familiars que, davant el greu i imminent risc col·lectiu d'emergència sanitària i social derivada de la COVID-19, hagin alterat substancialment les seves condicions de vida, en particular, aquelles que tenen que veure amb la insolvència per mitjans propis de la provisió d'aliments i altres productes de primera necessitat, subministres bàsics i altres despeses. 2020-11-16T14:01:14Z Convocatòria de subv. entitats privades sense ànim de lucre per despeses d'adquisició de vehicles elèctrics i/o manteniment d'eines informàtiques/tecnològiques amb l'assignació trib. del 0,7% de l'IRPF, per a l'any 2020 2020-11-16T10:58:12Z 2020-11-16T10:58:12Z L'objecte d'aquesta convocatòria és finançar les despeses d'inversió per a l'adquisició de vehicles elèctrics i d'adquisició o manteniment d'eines informàtiques i tecnològiques utilitzades en la prestació serveis socials. El finançament es farà amb càrrec a l'assignació del 0,7 % de l'impost sobre la renda de les persones físiques, per a l'any 2020. 2020-11-16T10:58:12Z Ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional 2020-11-13T10:42:34Z 2020-11-13T10:42:34Z Donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant la temporada esportiva 2020-2021. 2020-11-13T10:42:34Z Concessió de les distincions Cornelius Atticus 2020-11-11T11:50:11Z 2020-11-11T11:50:11Z Tramitar candidatures per a la concessió de la distinció Cornelius Atticus NOTA ACLARADORA 2020-11-11T11:50:11Z Formació Femenina - Resolució per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat i de cooperació, ajuts a cursos de formació técnica per a dones i equips femenins 2020-10-28T08:41:44Z 2020-10-28T08:41:44Z La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat i a projectes de cooperació al desenvolupament i esport en els països del Sud, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2019/2020. 2020-10-28T08:41:44Z Renda social garantida 2020-10-26T12:38:38Z 2020-10-26T12:38:38Z La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la carència de recursos econòmics de les persones, les famílies o altres nuclis de convivència. 2020-10-26T12:38:38Z Premis Carnet Jove per a Projectes d'Autoocupació i ajudes per iniciar l'activitat 2020-10-23T07:28:58Z 2020-10-23T07:28:58Z La finalitat d'aquest programa és la millora de l'ocupabilitat dels joves mitjançant el foment de l'autoocupació a través de la contribució de l'Institut Balear de la Joventut 2020-10-23T07:28:58Z Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears 2020-10-09T07:47:11Z 2020-10-09T07:47:11Z El Decret 15/2018, de 8 de juny preveu la creació d'un registre d'organitzacions no governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears. Aquest registre es dirigeix a entitats privades sense ànim de lucre que, d'acord amb els estatuts respectius, tenguin com a objectius la realització d'activitats o projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat amb els pobles. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionarà aquest registre, amb la finalitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la tramitació de la documentació administrativa de les entitats sol·licitants de subvenció i als efectes de donar visibilitat als actors de la cooperació per al desenvolupament en l'àmbit balear i de publicitat. 2020-10-09T07:47:11Z Convocatòria de de subvencions adreçades a entitats que treballen amb joves embarassades amb dificultats econòmiques i socials 2020 2020-10-05T10:32:43Z 2020-10-05T10:32:43Z Donar ajuts a entitats sense ànim de lucre que treballen amb joves embarassades sense mitjans per afrontar la maternitat i a entitats que treballen amb mares i pares joves, menors de 30 anys, que tenen dificultats econòmiques i socials. 2020-10-05T10:32:43Z Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla 2020-09-24T11:00:19Z 2020-09-24T11:00:19Z L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre el 12 d'octubre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023. 2020-09-24T11:00:19Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en països en desenvolupament per a l'any 2020 2020-09-22T07:19:31Z 2020-09-22T07:19:31Z Donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de l'ajuda de postemergència. L'objectiu principal és protegir la vida, els drets i la dignitat de les persones, garantir la seva subsistència, satisfer la recuperació dels serveis bàsics, atendre la població vulnerable, desplaçada o refugiada, i la rehabilitació d'infraestructures bàsiques de la comunitat. 2020-09-22T07:19:31Z Ajuts per a programes de seguiment de les federacions esportives de les Illes Balears, any 2020 2020-09-09T08:35:39Z 2020-09-09T08:35:39Z L'objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears, per ajudar al desenvolupament de programes de seguiment esportiu. Els programes de seguiment esportiu tenen per objecte millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d'iniciació i perfeccionament esportiu, així com permetre la detecció precoç de talents a la pràctica d'una modalitat esportiva específica 2020-09-09T08:35:39Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social 2020-2021 2020-09-07T06:40:24Z 2020-09-07T06:40:24Z L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques. 2020-09-07T06:40:24Z Sol·licitud autorització per a organitzar espectacles o competicions esportives. 2020-09-03T11:17:48Z 2020-09-03T11:17:48Z Realitzar les sol·licituds, quan sigui preceptiu, per a poder organitzar esdeveniments, espectacles o competicions esportives respectant les normes de la nova situació ocasionada pel COVID-19. 2020-09-03T11:17:48Z Sol·licitud autorització de protocols federatius per poder dur a terme competicions. 2020-09-03T11:04:57Z 2020-09-03T11:04:57Z Sol·licitar autorització pel protocol federatiu per poder dur a terme la competició corresponent. 2020-09-03T11:04:57Z Procediment per a l'habilitació excepcional i/o provisional de professionals de centres i serveis per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitats 2020-08-27T11:25:47Z 2020-08-27T11:25:47Z <u> Habilitació excepcional</u> S'elimina l'exigència d'una determinada edat, obrint-se a totes les persones professionals de les categories de personal curador, gericultor, d'auxiliar d'ajuda a domicili i assistent personal que no estiguin acreditades per a la seva categoria professional. Prèvia petició de la persona interessada, quedaran habilitades de manera excepcional en la categoria que correspongui, sempre i quan acreditin en data 31 de desembre de 2017, una experiència de tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en aquesta categoria professional els darrers 12 anys, o bé, hagin fet feina i tinguin un mínim de 300 hores de formació relacionada amb les competències professionals a acreditar en el mateix període. L' habilitació excepcional té validesa a tot el territori de l'Estat. Així mateix, també seran vàlides a tot el territori de l'Estat les habilitacions excepcionals que hagin estat emeses amb anterioritat pel Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Afers Socials i Esports en aplicació de l'Acord de 19 d'octubre de 2017, pel qual es modifica parcialment l'Acord del Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d'acreditació. <u> Habilitació provisional</u> S'introdueix aquesta nova modalitat per als professionals que no reuneixen els requisits per a l'habilitació excepcional. Es podrà sol·licitar l'habilitació provisional mentre es comprometin, mitjançant declaració responsable, a participar en els procediments d'avaluació i acreditació de l'experiència laboral, o a realitzar la formació vinculada als corresponents certificats de professionalitat, a partir del 19 d'octubre de 2017 i fins 31 de desembre de 2022. L'habilitació provisional tindrà validesa a tot el territori de l'Estat fins el 31 de desembre de 2022. La Conselleria d'Afers Socials i Esports té previst actualitzar el Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement del dret als serveis i les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència, la intensitat de protecció i el règim de compatibilitats dels serveis i les prestacions, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears. Entre tant, serà d'aplicació la Resolució d' 11 de desembre de 2017, de la Secretaria d' Estat de Serveis Socials i Igualtat, por la que se publica l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència, que modifica parcialment l' Acord de 27 de novembre de 2008, sobre criteris comuns d' acreditació per a garantir la qualitat dels centres i serveis del Sistema per a l' Autonomia i Atenció a la Dependència. 2020-08-27T11:25:47Z Convocatòria de l'acció concertada del servei de teleassistència domiciliària personalitzada per a persones en situació de dependència a les Illes Balears amb entitats privades que tenguin acreditat el TAD per als anys 2020-2024 2020-08-26T08:16:45Z 2020-08-26T08:16:45Z L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment d'acció concertada del servei de teleassistència domiciliària personalitzada per a persones en situació de dependència a les Illes Balears amb entitats d'iniciativa privada que tenguin acreditat el servei de teleassistència domiciliària. 2020-08-26T08:16:45Z Convocatòria d'acció concertada del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència en els municipis de Manacor i Palma amb entitats d'iniciativa privada que tenguin autoritzat el servei d'ajuda a domicili. 2020-08-18T11:25:16Z 2020-08-18T11:25:16Z L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment d'acció concertada del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència en els municipis de Manacor i Palma amb entitats d'iniciativa privada que tenguin autoritzat el servei d'ajuda a domicili. 2020-08-18T11:25:16Z Ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19 2020-08-18T09:11:37Z 2020-08-18T09:11:37Z Atorgar ajuts per pal·liar els efectes socials i econòmics que ha tengut la COVID-19 en matèria de conciliació familiar i laboral. S'hi inclouen les línies de subvenció següents: LÍNIA A: ajuts a entitats integrants de l'Administració local i a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar escoles d'estiu i campus esportius.SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 LÍNIA B: ajuts a les famílies per a la contractació de persones treballadores per a la cura de fills o de filles menors de 14 anys en el domicili.SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 LÍNIA C: ajuts a autònoms, persones jurídiques públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, per a la contractació de personal monitor de suport a les escoles d'estiu i campus esportius per a participants amb necessitat de suport generalitzat o amb grau de discapacitat reconegut superior al 75%. LÍNIA D: ajuts a famílies que inscriguin en els seus fills i filles en activitats de temps lliure infantil i juvenil de Mallorca promoguts per la iniciativa privada SOL·LICITUDS A PARTIR DE L'1 DE SETEMBRE DE 2020 2020-08-18T09:11:37Z Transport del material esportiu entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius 2020-08-14T07:10:25Z 2020-08-14T07:10:25Z L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes, els clubs esportius i les federacions esportives de les Illes Balears a poder participar en les competicions oficials d'àmbit de les Illes Balears, en les lligues d'àmbit autonòmic, estatal i en les competicions concretes nacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions al transport únicament del material esportiu necessari per a la competició entre les illes de la comunitat autònoma, a la Península (Estat espanyol), a les illes Canàries, a Ceuta i a Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament, se subvenciona el transport de material esportiu fet entre l'1 de novembre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023. S'entén per material esportiu l'imprescindible per practicar l'esport el propi de la modalitat esportiva i el necessari per al seu desplaçament, sigui cotxe, remolc o camió per el trasllat de bicicletes, motocicletes, animals, caiacs, vaixells. El transport pot ser fet mitjançant companyia aèria o empresa naviliera. Transport de material esportiu a les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears: se subvenciona únicament el cost total del transport de material esportiu dels esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el calendari oficial de cada federació esportiva, fins a una subvenció màxima de 800,00 per trasllat. Transport de material esportiu a la Península, a les illes Canàries, Ceuta i Melilla: l'import per subvencionar és el cost del transport, únicament del material esportiu dels esportistes i els clubs esportius per participar en lligues o competicions estatals del calendari oficial i obligatori organitzades per la corresponent federació esportiva d'Espanya. L'import a subvencionar per viatge d'anada i tornada serà del 50% del cost del desplaçament, sense excedir de les següents quantitats segons mitja de transport: Avió: El màxim de la subvenció serà de 100,00 euros per esportista. Vaixell (per desplaçament de vehicle per transportar bicicletes, cotxe de competició, motocicletes, animals, caiacs, vaixells, arcs de tir o armes): El màxim de la subvenció serà de 400,00 € per vehicle de transport traslladat. L'objecte d'aquesta convocatòria és exclusivament el transport del material esportiu necessari per a la competició, no dels esportistes. En tot cas, està inclòs en l'objecte d'aquesta convocatòria el desplaçament del conductor dels cotxes, remolcs i/o camions amb els quals es fa el transport del material o animals 2020-08-14T07:10:25Z Equips femenins- Resolució per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat i de cooperació, ajuts a cursos de formació técnica per a dones i equips femenins 2020-08-03T08:10:00Z 2020-08-03T08:10:00Z La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat i a projectes de cooperació al desenvolupament i esport en els països del Sud, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2019/2020. 2020-08-03T08:10:00Z Cooperació - Resolució per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat i de cooperació, ajuts a cursos de formació técnica per a dones i equips femenins 2020-08-03T08:09:19Z 2020-08-03T08:09:19Z La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat i a projectes de cooperació al desenvolupament i esport en els països del Sud, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2019/2020. 2020-08-03T08:09:19Z Integració o Reinserció - Resolució per donar suport a accions d'inclusió o reinserció social, d'esport adaptat i de cooperació, ajuts a cursos de formació técnica per a dones i equips femenins 2020-08-03T08:08:02Z 2020-08-03T08:08:02Z La convocatòria té un triple objecte. a. Atorgar ajudes a projectes destinats a la integració o reinserció social de persones a través de la pràctica esportiva continuada, a projectes d'esport adaptat i a projectes de cooperació al desenvolupament i esport en els països del Sud, organitzats per associacions sense ànim de lucre. b. Subvencionar la formació tècnica esportiva a les dones nascudes o residents a les Illes Balears. c. Subvencionar als clubs esportius de les Illes Balears amb equips femenins i mixtos d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional i que promocionin les Illes Balears, durant la temporada esportiva 2019/2020. 2020-08-03T08:08:02Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7 % de l'IRPF per als anys 2020 i 2021 2020-08-01T17:12:29Z 2020-08-01T17:12:29Z L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques. 2020-08-01T17:12:29Z Procediment d'elaboració normativa Conselleria d'Afers Socials i Esports 2020-07-28T11:14:50Z 2020-07-28T11:14:50Z Aquest procediment té per objecte el tràmit d'audiència adreçat a les entitats que agrupin o representin a les persones que es puguin considerar afectades o interessades en un procediment d'elaboració normativa 2020-07-28T11:14:50Z Convocatòria subvencions adreçades a entitats que duen a terme programes en matèria d'acció social, orientats a proporcionar els mitjans de prevenció, informació, d'atenció i ajuda a les persones que els necessitin 2020-07-22T14:09:32Z 2020-07-22T14:09:32Z Donar ajuts a les a continuació: 1- Executar programes que treballen amb famílies amb fills menors d'edat amb la finalitat d'aportar les eines i la capacitació necessària per desenvolupar estratègies efectives per a la prevenció de conductes de risc. 2- Prevenir i tractar el maltractament infantil. 3- Executar programes d'atenció social a menors afectats per malalties oncològiques. 4- Desenvolupar programes d'atenció social a menors hospitalitzats. 2020-07-22T14:09:32Z Convocatòria de subvencions per executar projectes d'educació per a la transformació social per a l'any 2020 2020-07-13T06:31:51Z 2020-07-13T06:31:51Z L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats d'educació per a la transformació social que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. 2020-07-13T06:31:51Z Convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses ordinàries de funcionament de les federacions d'àmbit suprainsular que realitzen programes de l'àmbit social per als anys 2018-2019 2020-07-10T06:53:37Z 2020-07-10T06:53:37Z L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor de persones dins l'àmbit social. 2020-07-10T06:53:37Z Ajuts per a desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a proves esportives 2020-07-06T07:43:25Z 2020-07-06T07:43:25Z 1.1 L'objecte de la subvenció d'aquesta convocatòria és ajudar en espècie els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per assistir a les competicions dels calendaris de les federacions esportives de les Illes Balears incloses en el programa oficial de competicions de les Illes Balears, aprovat per la Direcció General d'Esports i Joventut. Se subvencionen els desplaçaments interinsulars realitzats entre el 1 de març de 2019 i el 30 de juny de 2021, tant aeris com marítims, que facin els esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar a les proves esportives del programa oficial de les competicions federades de les Illes Balears per a les categories d'infantil, cadet, junior o juvenil i absoluta. 1.2 Vinculat a aquesta convocatòria, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports ha prorrogat el contracte de la prestació del servei d'agència de viatges exclusivament per als esportistes, els clubs esportius i les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears per participar en lligues o competicions estatals o autonòmiques, recollides en el programa oficial de competicions de les Illes Balears de cada federació esportiva, autoritzat per la Direcció General d'Esports i Joventut. 1.3 Queden exclosos d'aquesta convocatòria els trasllats per carretera o tren des de l'aeroport o port fins a la localitat on es disputi la prova esportiva. 1.4 També queden exclosos els desplaçaments dels delegats federatius, el personal administratiu de la federació, els càrrecs de l'assemblea o qualsevol persona que desenvolupi feines de tipus administratiu, directiu o de representació de la federació o del club. - Dins el termini de quinze (15) dies hàbils comptadors des del dia abans de l'inici de la prova esportiva, les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3663987) 2020-07-06T07:43:25Z Convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal per als anys 2020-2021 2020-07-06T07:14:25Z 2020-07-06T07:14:25Z L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament dels serveis següents: a) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb malalties oncològiques més grans de 18 anys, de persones amb malaltia d'Alzheimer o altres demències, de persones amb malalties neurodegeneratives i de persones amb malalties rares. b) Serveis d'atenció, prevenció i promoció de l'autonomia personal dirigits a la integració social de persones amb discapacitat 2020-07-06T07:14:25Z Servei d'Atenció Primerenca 2020-06-29T09:08:55Z 2020-06-29T09:08:55Z Accés dels infants de 0 a 6 anys al Servei d'Atenció Primerenca 2020-06-29T09:08:55Z Convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l'any 2020 2020-06-23T06:47:31Z 2020-06-23T06:47:31Z Fomentar la participació lliure i eficaç dels joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar la seva creativitat artística a través de la convocatòria dels certàmens del Programa cultural Art Jove 2020-06-23T06:47:31Z Resolució del gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencilas de les Illes Balear per la qual es convoca un procediment selectiu per cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a en arquitectura tècnica. 2020-06-22T10:14:03Z 2020-06-22T10:14:03Z Cobrir temporalment la substitució d'una treballadora en situació de reserva de lloc de treball. 2020-06-22T10:14:03Z Convocatòria de professionals per dur a terme programes de competències familiars a les Illes Balears.Convocatoria professionals Programa Competències Familiars GIFES 2020-06-18T11:47:13Z 2020-06-18T11:47:13Z Crear la llista de professionals per dur a terme els programes integrats en l'Estratègia de desenvolupament de programes de competències familiars a les Illes Balears 2019-2020 i aprovar-ne el règim de funcionament i el procediment d'accés. Convocatoria professionals Programa Competències Familiars GIFES 2020-06-18T11:47:13Z Ajuts per a desplaçaments de les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per la seva participació en els Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2020 2020-06-18T11:11:41Z 2020-06-18T11:11:41Z - L'objecte de la convocatòria és ajudar a les seleccions autonòmiques de les Illes Balears per facilitar la participació en els següents Campionats d'Espanya en Edat Escolar convocats pel Consell Superior d'Esports per a l'any 2020: Categoria juvenil: Camp a través en categoria masculina i femenina. Categoria cadet: Atletisme, Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Camp a través, Ciclisme en Ruta i BTT, Escalada, Judo, Orientació, Rugbi-7, Tennis de Taula, Triatló, Voleibol i Vòlei Platja en categories masculina i femenina, Escacs en categoria open i Gimnàstica Rítmica a categoria femenina. Categoria infantil: Bàdminton, Bàsquet, Handbol, Ciclisme en Ruta, Judo, Orientació, Tennis de Taula, Triatló i Voleibol i Voleibol Platja a categories masculina i femenina, Lluites Olímpiques (Lluita Grecoromana i Lliure Olímpica masculina i femenina) i Escacs a categoria open. Categoria aleví-infantil: Natació, en categoria masculina i femenina. Esport adaptat: Bàsquet en Cadira de Rodes, Camp a Través per a esportistes amb discapacitat intel·lectual, Ciclisme per a esportistes amb discapacitat, Judo per esportistes amb discapacitat visual i Natació per a esportistes amb discapacitat, tots ells tant en categoria masculina com femenina. Esport inclusiu: Natació, Tennis Taula i Rugbi. - Són objecte de subvenció les despeses dels esportistes i tècnics de les seleccions autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears derivades de la participació en els Campionats d'Espanya en Edat escolar de l'any 2020, següents: Desplaçaments d'avió i/o vaixell a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Desplaçaments per carretera o tren a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla Despeses de manutenció i a l'allotjament a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Vestimenta per als desplaçaments i actes protocol·laris per als esportistes i el tècnics per participar en el campionats d'Espanya en edat escolar. - Son objecte de subvenció els Campionats d'Espanya en Edat escolar convocats pel Consell Superior d'Esports celebrats entre l'1 de desembre de 2019 i el 15 d'octubre de 2020. 2020-06-18T11:11:41Z Subvencions per a projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut 2020-2021 2020-06-17T09:22:42Z 2020-06-17T09:22:42Z Subvencionar projectes d'interès autonòmic en matèria de joventut que facin persones físiques o entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears 2020-06-17T09:22:42Z Convocatòria de subvencions destinades a federacions, confederacions i unions d'entitats sense ànim de lucre que duen a terme programes de l'àmbit social 2020-2021 2020-06-16T10:02:32Z 2020-06-16T10:02:32Z L'objecte d'aquesta convocatòria de subvencions és fomentar la participació social i potenciar el teixit associatiu mitjançant el finançament de les despeses ordinàries de funcionament de les federacions, les confederacions i les unions d'entitats sense ànim de lucre d'àmbit suprainsular que duen a terme, exclusivament, actuacions a favor de les persones en l'àmbit social. 2020-06-16T10:02:32Z Resolució per la qual es convoquen ajuts per a l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives i clubs esportius de les Illes Balears 2020-06-15T10:34:35Z 2020-06-15T10:34:35Z L'objecte de la convocatòria és donar suport als projectes d'especial rellevància que incideixin en la promoció de l'esport d'alt nivell, mitjançant l'organització d'esdeveniments esportius a les Illes Balears. En aquest context entenem esport d'alt nivell com la pràctica esportiva que suposa un model per al foment de l'esport base, i té una funció representativa de les Illes Balears a proves oficials de caràcter nacional i internacional. En aquest sentit, podem trobar alguns esports que poden complir amb aquest objecte inclús a categories de competició de segon o tercer nivell (atenent a les divisions o categories establertes per les federacions nacionals i internacionals), o també a categories d'edat inferiors a l'absoluta. 2020-06-15T10:34:35Z Reconeixement, declaració i qualificació de la situació de discapacitat d'una persona. 2020-06-10T09:15:21Z 2020-06-10T09:15:21Z Valorar i qualificar, en cada moment determinat i al llarg de la vida de la persona, els factor següents: El grau de discapacitat La necessitat de concurs d'una tercera persona per les activitat essencials de la vida diària, als efectes de les prestacions de la Seguretat Social de Protecció Familiar per Fill a Càrrec, o de Pensió No Contributiva d'Invalidesa Les dificultats de mobilitat per a la utilització del transport col·lectiu. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/dgdependencia/ca/que_senten_per_discapacitat-16655/" target="_blank">aquí</a> 2020-06-10T09:15:21Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu 2020-06-09T08:43:47Z 2020-06-09T08:43:47Z S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu 2020-06-09T08:43:47Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa 2020-06-09T08:43:06Z 2020-06-09T08:43:06Z S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb discapacitat per sordceguesa 2020-06-09T08:43:06Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal 2020-06-09T08:42:40Z 2020-06-09T08:42:40Z S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal. 2020-06-09T08:42:40Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu 2020-06-09T08:42:08Z 2020-06-09T08:42:08Z S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de les places del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu 2020-06-09T08:42:08Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. 2020-06-09T08:41:39Z 2020-06-09T08:41:39Z S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. 2020-06-09T08:41:39Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2020 2020-06-04T09:56:28Z 2020-06-04T09:56:28Z Establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2020, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el IV Pla Director 2020-06-04T09:56:28Z Informe d'esforç d'integració 2020-06-04T08:18:12Z 2020-06-04T08:18:12Z Què és? Amb l'entrada en vigor el 30 de juny de 2011 del nou Reglament de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, s'estableix una nova figura anomenada informe d'esforç d'integració. És un informe que emet la Comunitat Autònoma, a sol·licitud d'un ciutadà estranger. NO S'HA DE PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT, però pot ser al·legat per l'estranger en cas de no acreditar el compliment d'algun dels requisits prevists per a la renovació de l'autorització i serà tingut en compte com a informació que ha de valorar l'oficina d'estrangeria. D'acord amb el que estableix el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, l'informe d'esforç d'integració només pot ser valorat en els procediments següents: · Renovació d'autoritzacions de residència temporal no lucrativa (art. 51.6 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència temporal per reagrupació familiar (art. 61.7 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència temporal i treball per compte d'altri (art. 71.6 del Reglament). · Renovació d'autoritzacions de residència i treball per compte propi (art. 109.6 del Reglament). 2020-06-04T08:18:12Z Informe d&#8217;escolarització de menors a càrrec 2020-06-04T07:55:49Z 2020-06-04T07:55:49Z El Reglament d&#8217;estrangeria, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d&#8217;abril, de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, en els articles 51.3 c (renovació de l&#8217;autorització de residència temporal no lucrativa), 71.3 (renovació de les autoritzacions de residència temporal i treball per compte d&#8217;altri) i 109.3 (renovació de l&#8217;autorització de residència i treball per compte propi), exigeix un informe emès per les autoritats autonòmiques que acrediti l&#8217;escolarització dels menors d&#8217;edat a càrrec seu per poder renovar les autoritzacions de residència i de residència i treball. 2020-06-04T07:55:49Z