Tràmits: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390691&lang=ca&tipo=rss_0.92 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 30 Nov 2020 20:38:55 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Comunicació prèvia de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració d'aigües residuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3450534&lang=ca&coduo=2390691 Complir amb la disposició transitòria quarta de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears Declaració responsable de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471297&lang=ca&coduo=2390691 Complir amb l'article 80.3 del Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer mitjançant el qual s'aprova el Pla Hidrològic de les Illes Balears. Autorització per obres i construccions a zona de domini públic hidràulic, zona de servitud, zona de policia, zona inundable o potencialment inundable http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159035&lang=ca&coduo=2390691 Obtenir l'autorització per a obres i/o construccions a zona de domini púbic hidràulic, zona de servitud, zona de policia, zona inundable o potencialment inundable. Autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=2390691 Controlar i regular l'accés a les coves per realitzar activitats d'espeleologia dins les 30 cavitats declarades ZEC al Pla de gestió de Coves. Autorització de propietaris de finques a la Conselleria de Medi Ambient i Territori per tasques de gestió de la vegetació i fauna a zones afectades per temporals o incendis http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=2390691 Facilitar les tasques de restauració en finques privades Modificació de dades a Llistat de productors de residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3926329&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitar la modificació de dades de les entitats ja incloses al registre de productors/productores de residus (per canvis a dades que no requereixin una nova inscripció) Resolució d'afecció corresponent per dur a terme activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 fora Espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=2390691 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es redueixin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Subvencions per a activitats d'educació ambiental a favor d'entitats sense ànim de lucre 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4287758&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions per finançar les activitats i projectes d'educació ambiental que s'indiquen a continuació executats dins el termini comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020: - Projectes de sensibilització i informació sobre problemes ambientals. - Conscienciació destinada a estimular hàbits i conductes individuals i col·lectives més respectuoses amb el medi ambient. - Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de material, sobre els valors i els problemes del medi ambient. - Formació dirigida als sectors de la societat afectats o implicats en la resolució de problemes ambientals. Els eixos temàtics prioritaris per a aquesta convocatòria són: l'aigua, els residus, el consum responsable i la biodiversitat. Procediment sancionador en matèria de domini públic hidràulic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055158&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació d'expedients sancionadors de la Direcció General de Recursos Hídrics Procediment per a l'autorització de recol·lecció flora http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3603895&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius per a la autorització de recol·lecció de flora Procediment d'autorització per al control de cabres per danys a la vegetacio o als cultius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3604696&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació d'autoritzacions administratives per al control de cabres per danys a la vegetació o als cultius Procediment per a la autorització per la manipulació, recol·lecció o captura d'espècies protegides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3605342&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius per a la autorització per a la manipulació, recol·lecció o captura d'espècies protegides (fotografia o filmació,manipulació i, sacrifici o recol·lecció) Procediment per a la autorització de la retirada de Posidònia oceànica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3606011&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius per a l'autorització de la retirada de Posidònia oceànica Procediment per a l'autorització per realizar activitats que afectin a espècies silvestres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3629434&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius per autoritzar activitats que afectin a espècies silvestres (fotografia o filmació, manipulació, sacrifici, recol·lecció, falconeria i altres) Comunicació de la recol·lecció de Posidònia morta per a usos tradicionals i amb mètodes manuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3905936&lang=ca&coduo=2390691 Comunicar a l'administració la quantitat de posidonia retirada i el lloc on s'ha portat a terme. Declaració responsable anual en aplicació del Reglament per la legalitat de la comercialització de fusta i productes de fusta (EUTR) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=2390691 Declaració Responsable per a persones físiques o jurídiques que actuen com agents als efectes del Reglament (UE) 995/2010 i en compliment de l'article 7 del Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i productes de la fusta. Sol·licitud de concessió d'etiqueta ecològica europea http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=491371&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitar la concessió d'una etiqueta ecològica europea de producte o de servei, i manteniment de la concessió. Procediment sancionador ordinari per infraccions de la normativa de residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=492731&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte del procediment consisteix en la tramitació d'expedients sancionadors, per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus, que es troben tipificades als apartats 2, 3 i 4 de l'article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Els tràmits del procediment són els següents: - Acord d'inici del director general de Residus i Educació Ambiental. Anomena una persona instructora. Es notifica l'inici a les persones interessades. - 15 dies hàbils per formular al·legacions, presentar documents i proposar proves. - Proposta de resolució de l'instructor o instructora. - 15 dies hàbils per formular al·legacions, presentar documents i proposar proves. - Resolució del director General de Residus i Educació Ambiental (infraccions lleus o greus) o el conseller de Medi Ambient i Territori (infraccions molt greus) Autorització per al lliurament de PLANTA forestal autòctona http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=2390691 Recollida de planta del viver del Centre Forestal (CEFOR) ubicat a la finca pública de Menut (Escorca) per a repoblacions o actuacions de sensibilització. Inscripció / Renovació en el Registre Balear d'EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=473668&lang=ca&coduo=2390691 Inscripció en el Registre Balear de Centres Turístics o no Turístics Adherits al Sistema de Gestió i Auditories Mediambientals, o manteniment de la inscripció. Sol·licitud d'indemnització per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals d'escassa quantia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3806506&lang=ca&coduo=2390691 Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, per obres o instal·lacions que, efectivament, redueixin la càrrega contaminant en nivells tècnicament acceptables, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües, quan aquestes obres o instal·lacions no superin l'import de 90.149,65 euros. Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, inclosos en la normativa d'impacte ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888277&lang=ca&coduo=2390691 Segons el segon paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental: Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, però que estan sotmesos a l'avaluació ambiental no només per aquesta possible afecció, s'han de sotmetre DIRECTAMENT al procediment d'AVALUACIÓ AMBIENTAL que correspongui, dins els procediments que preveuen la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, en els quals S'HAN D'AVALUAR adequadament les REPERCUSSIONS al lloc de la XARXA NATURA 2000. Elaboració dels plans rectors d'ús i gestió (PRUG) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949806&lang=ca&coduo=2390691 Elaboració i aprovació de plans rectors d'ús i gestió (PRUG) Declaració i ampliació d'espais de rellevància ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948298&lang=ca&coduo=2390691 Declaració i/o ampliació d'espais naturals protegits i espais protegits Xarxa Natura 2000 Elaboració dels plans de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949855&lang=ca&coduo=2390691 Aprovació dels instruments de gestió dels espais Xarxa Natura 2000. Declaració de Zones Especials de Conservació (ZEC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3950069&lang=ca&coduo=2390691 Declaració de zones especials de conservació. Els llocs d'interès comunitari han de designar-se com a zones especials de conservació un cop s'ha aprovat el corresponent pla de gestió Natura 2000. Elaboració de Plans d'Ordenació del Recursos Naturals (PORN) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949780&lang=ca&coduo=2390691 Aprovació de Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) dels espais naturals protegits. Declaració responsable per a la realització d'obres en zona de servitud de protecció, o de protecció i trànsit, en sòl rústic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540496&lang=ca&coduo=2390691 La Llei 2/2013, de 29 de maig, de modificació de la Llei 22/1988, de costes (BOE núm. 129, de 30 de maig) donà una nova redacció a la seva disposició transitòria 4a, de manera que quedà substituïda l'exigència d'autorització prèvia per part de la Comunitat Autònoma per una declaració responsable que s'ha de presentar a la Conselleria de Medi Ambient i Territori (dirigida a la Direcció General de Territori i Paisatge) i, un cop registrada, a l'ajuntament corresponent, per tal que pugui atorgar la llicència urbanística, o bé s'haurà d'adjuntar la declaració responsable a la comunicació prèvia, segons pertoqui d'acord amb la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears. El règim de declaració responsable es desenvolupa al Reglament general de costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, a les seves disposicions transitòries 14a i 15a. Casos en què resulta d'aplicació el règim de declaració responsable Quan es vulguin realitzar obres en construccions o instal·lacions existents, aixecades amb llicència municipal i, quan fos exigible, autorització de l'Administració de l'Estat atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988, de costes, o que hagin estat legalitzades, que resultin contràries a la Llei de costes (bàsicament les destinades a residència o habitació). Tipus d'obres permeses Es permeten obres de reparació, millora, consolidació o modernització, sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les de construccions existents. Les obres, quan els sigui d'aplicació, hauran de complir els requisits establerts sobre eficiència energètica i estalvi d'aigua. Efectes de la presentació de la declaració responsable A la declaració responsable li resulta d'aplicació allò establert a l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com a l'article 45 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la CAIB. Per tant, es podran dur a terme facultats de comprovació, inspecció i control per part de la Direcció General de Territori i Paisatge per tal de constatar el compliment dels requisits exigits. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació incorporada a la declaració responsable, o la no presentació de la declaració davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori, determina la impossibilitat de sol·licitar llicència urbanística municipal o presentar comunicació prèvia, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives escaients. La declaració responsable tendrà validesa per a l'execució de les obres indicades durant el termini d'un any.Mobilitat (dirigida a la Direcció General d'Ordenació del Territori) i, un cop registrada, a l'ajuntament corresponent, per tal que pugui atorgar la llicència urbanística, o bé s'haurà d'adjuntar la declaració responsable a la comunicació prèvia, segons pertoqui d'acord amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl. El règim de declaració responsable es desenvolupa al Reglament general de costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, a les seves disposicions transitòries 14a i 15a. Casos en què resulta d'aplicació el règim de declaració responsable Quan es vulguin realitzar obres en construccions o instal·lacions existents amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988, de costes, amb llicència municipal i, quan fos exigible, autorització de l'Administració de l'Estat, o que hagin estat legalitzades, que resultin contràries a la Llei de costes (bàsicament les destinades a residència o habitació). Tipus d'obres permeses Es permeten obres de reparació, millora, consolidació o modernització, sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les de construccions existents. Les obres, quan els sigui d'aplicació, hauran de complir els requisits establerts sobre eficiència energètica i estalvi d'aigua. Efectes de la presentació de la declaració responsable A la declaració responsable li resulta d'aplicació allò establert a l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a l'article 45 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la CAIB. Per tant, es podran dur a terme facultats de comprovació, inspecció i control per part de la Direcció General d'Ordenació del Territori per tal de constatar el compliment dels requisits exigits. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació incorporada a la declaració responsable, o la no presentació de la declaració, determina la impossibilitat de sol·licitar llicència urbanística municipal o presentar comunicació prèvia, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives escaients. La declaració responsable tendrà validesa per a l'execució de les obres indicades durant el termini d'un any. Autorització per a la realització d'obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció, o de protecció i de trànsit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540446&lang=ca&coduo=2390691 La realització d'obres, instal·lacions i activitats en la zona de servitud de protecció o en la zona de servitud de protecció i de servitud de trànsit del domini públic maritimoterrestre establertes per la Llei 22/1988, de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, en sòl classificat com sòl rústic, necessita l'autorització prèvia de la CAIB, excepció feta dels casos en què és suficient la presentació de declaració responsable. La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 96/1991, de 31 d'octubre, sobre competències de la CAIB dins la zona de servitud de protecció de la Llei de costes (modificat pel Decret 73/1994, de 26 de maig), i el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Comunicació prèvia recollida i transport de residus amb caràcter professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=977932&lang=ca&coduo=2390691 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de la seva activitat les entitats o empreses que transporten i/o recullen residus sense una instal•lació associada. Modificació de dades a Inscripcions de transportistes de residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3930602&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitar la modificació de dades d'entitats ja inscrites en el registre de transportistes. Per a altes noves hi ha un tràmit 100% telemàtic. Aquest procediment no s'ha d'utilitzar per a altes noves. Comunicació prèvia de productor residus http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468748&lang=ca&coduo=2390691 Hauran de presentar comunicació prèvia al inici de les activitats les entitats o empreses que produeixen residus. S’ha de presentar una comunicació per cada un dels centres productors. Autorització Gestor Residus - Instal·lació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=532498&lang=ca&coduo=2390691 Instal·lació on es desenvolupin operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge a l'àmbit de la recollida en espera de tractament, així com l´ampliació, modificació substancial o trasllat de dita instal.lació. Resolució d'afecció corresponent per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques fora d'Espais Naturals Protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2895282&lang=ca&coduo=2390691 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, no inclosos en la normativa d'impacte ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888223&lang=ca&coduo=2390691 Segons el tercer paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la consevació dels espais de rellevància ambiental: Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, i que podrien haver-se de sotmetre a l'avaluació ambiental només per aquesta possible afecció, seguiran el procediment previst en els apartats següents d'aquest article a fi de determinar, mitjançant el certificat oportú, si el pla, el programa o el projecte té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per a aquesta gestió, i també si afecta o no de manera apreciable el lloc esmentat. L'òrgan substantiu trametrà a la direcció general competent en matèria de la Xarxa Natura 2000 la sol·licitud i la documentació esmentada. La direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb informe tècnic previ, ha de dictar una resolució que certifiqui si el pla, el programa o el projecte: a) Té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per gestionar-lo. b) Pot afectar el lloc de manera apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes. En el cas de projectes o activitats subjectes a la declaració responsable o la comunicació prèvia, les funcions atribuïdes a l'òrgan substantiu corresponen a l'òrgan competent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Autorització Gestor Residus - Operador http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1798897&lang=ca&coduo=2390691 Persones físiques o jurídiques que realitzen una o diverses operacions de tractament de residus i que tenguin la seu social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Informe del Servei d'Espais Naturals previ per a autoritzacions, llicències o concessió d'usos i activitats en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3879323&lang=ca&coduo=2390691 Per a poder concedir una autorització, llicència o concessió d'usos i activitats dins l'àmbit dels espais naturals protegits, els òrgans competents per raó de la matèria, abans de resoldre, han de sol·licitar, amb caràcter preceptiu, informe vinculant a l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits (article 21.2 de la LECO). Normalment aquest informe el demanen administracions públiques que informen projectes. Modificació de la COBERTA vegetal no arbrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2390691 Es sol·licita en casos d'eliminació més o menys intensa de matolls i herbàcies en terreny forestal. Tràmit de notificacions d'actes administratius del Servei de Planificació al Medi Natural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670103&lang=ca&coduo=2390691 Realitzar la notificació dels procediments administratius mitjançant la plataforma electrònica Sol·licitud d'indemnització per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3780758&lang=ca&coduo=2390691 Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, per obres o instal·lacions que, efectivament, redueixin la càrrega contaminant en nivells tècnicament acceptables, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües. Sol·licitud d'indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771718&lang=ca&coduo=2390691 Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, pels costs de conservació, manteniment i explotació que suportin. Autorització per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=2390691 És un document administratiu, concretament una Resolució del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, nominal i intransferible, obligatori per a poder realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en els espais naturals protegits de les Illes Balears, que té com a objectiu controlar i regular les activitats esportives per evitar impactes negatius als valors naturals dels espais naturals protegits. Per poder obtenir l'autorització s'ha de presentar la següent documentació: - Sol·licitud per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits (veure model més avall, al tràmit de la sol·licitud). - Declaració de compliment de bones pràctiques per a la realització d'activitats als espais naturals protegits (veure model més avall, al tràmit de la sol·licitud). - Memòria de l'activitat: calendari, localitzacions, nombre de participants. - Declaració de que els participants es comprometen a complir amb els requeriments legals per a la realització de l'activitat. - Si escau: fotocòpia de la llicència de la federació i dels Estatuts. - Resguard del pagament bancari de la taxa per a la realització d'activitats als espais naturals protegits. La consulta i el pagament de la taxa es pot fer telemàticament a través del portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears a l'enllaç: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx La sol·licitud i els documents adjunts es poden presentar telemàticament a través del correu electrònic: autoritzacions@dgmambie.caib.es, o bé es poden presentar presencialment als registres de les dependències de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca o a qualsevol de les oficines de registre. Recuperacions de CULTIU http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2390691 Es sol·licita en els casos de terrenys agrícoles abandonats en temps més o menys recent i que han estat envaïts per espècies forestals, per a recuperar-los a terreny de cultiu. Aprovació / legalització de projecte de labors subterrànies (sondeig). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664096&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitar la preceptiva autorització pertinent per realitzar un sondeig. Autorització per realitzar activitats en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=2390691 Controlar i fer un seguiment de l'ús public per evitar impactes negatius sobre els valors naturals de l'espai protegit. Autorització per realitzar reportatges fotogràfics o cinematogràfics en espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=2390691 Garantir que l'activitat no perjudicarà els valors naturals pels quals es va declarar l'espai protegit Autorització per practicar la pesca submarina als espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=2390691 Permetre un aprofitament ordenat del recurs pesquer a les zones marines que formen part d'un espai natural protegit Procediments sancionadors per infracció de la normativa de costes. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3632008&lang=ca&coduo=2390691 Exercici de la potestat sancionadora per infraccions de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes relatives a obres, instal·lacions o activitats en la zona de servitud de protecció de costes en sòl rústic o relatives a abocaments de terra a mar. Registre de gestors de BIOMASSA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitud per a inscriure’s al registre oficial de Gestors de Biomassa de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca Procediment administratiu en matèria de sanitat forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3582795&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de procediments administratius en matèria de sanitat forestal